Page 66 - Tannlegetidende 08-2020
P. 66

 tidende Fra NTF
– Hvordan ser du på situasjonen for NTFs medlemmer for øyeblikket?
– Jeg håper alle har hatt en fin sommer, selv om den sikkert ikke har vært helt slik de planla. De fleste har vel feriert i Norge, og mange har kanskje jobbet mer enn normalt, for å ta igjen litt av det tapte.
Jeg håper og tror at vi klarer å holde smitten under kon- troll slik at tannhelsetjenesten fremover kan drive så normalt som mulig, og slik at vi stadig kommer nærmere en normal- situasjon. Jeg håper dessuten at vi kan samles til et landsmø- te i slutten av oktober, trolig med et mer digitalt tilrettelagt program enn vi noen gang har hatt tidligere. Vi er så smått i gang også med enkelte fysiske møter og mindre kurs, men vi skal også fortsette det arbeidet vi har startet på med kurs på digital plattform. Det er jeg sikker på at har kommet for å bli. Vi lover et spennende etterutdanningstilbud for medlemme- ne også fremover.
Jeg er litt bekymret for tannhelsetilbudet til befolkningen. Jeg håper vi vil oppleve at privat tannhelsetjeneste overlever denne krisen, men vi er avhengig av at befolkningen også fremover har økonomi til å prioritere tannhelsetjenester. Det er ingen selvfølge når økonomien er presset. Det er også vik- tig at den ofentlige tannhelsetjenesten får tilført nok midler til å gi et skikkelig tilbud til de prioriterte gruppene. NTF har spilt inn til Stortinget at DOT må sikres tilstrekkelig med midler. Dessuten etterlyser vi tiltak som sikrer at virksomhe- tene i privat sektor skal overleve krisen og kan opprettholde sitt tilbud til den voksne befolkningen.
– Hvordan påvirket pandemien foreningen som organisasjon og hvordan endret sekretariatet sine arbeidsrutiner og -oppgaver i denne situasjonen?
– Fra 12. mars var vårt hovedfokus å få ut god informasjon til medlemmene på alle områder vi arbeider med. Vi opprettet tidlig en egen side på nettstedet hvor all informasjon ble lagt ut fortløpende. Heldigvis var de nye nettsidene på plass før pandemien traf oss, og vi føler de har fungert godt i denne utfordrende situasjonen. Vi opplevde at informasjonsbeho- vet var enormt, vi svarte på utallige e-poster og utvidet tele- fonkapasiteten for å kunne håndtere alle henvendelsene som kom inn til sekretariatet.
Vi har tatt grep når det gjelder foreningens drift. Alle store og små arrangementer ble avlyst frem til 1. september, også arrangementer i regi av NTFs lokal- og spesialistforeninger. Det har nå blitt utarbeidet retningslinjer for foreningens virksomhet for resten av 2020.
All møtevirksomhet i sekretariatet og de sentrale foreningsorganene har vært nettbasert så langt det har vært mulig. Sekretariatets ansatte har hatt hjemmekontor over en lengre periode, spesielt de som er avhengige av kollektiv transport, og mange har det ennå. Vi har sett at det fungerer overraskende bra når de tekniske løsningene er på plass og de nettbaserte møteformene utnyttes på en god måte, så hjemmekontor vil nok bli benyttet i større grad i fremtiden enn hva vi har vært vant til hittil.
Etter at anbefalingene fra Helsedirektoratet og rådene fra FHI til tannhelsetjenesten ble oppdatert 26. mai, ble det åp- net for tilnærmet normal drift i tannhelsetjenesten. Det kommer nå en del færre henvendelser både på telefon og e-post. Vi bruker fortsatt nyhetsbrev og Facebook i utstrakt grad til å formidle informasjon til medlemmene. Vi bruker fortsatt nyhetsbrev og Facebook i utstrakt grad til å formidle informasjon til medlemmene. I tillegg har vi laget informa- sjonsplakater, publisert informasjonsvideoer og webinarer, og vi lanserer nye episoder av podcasten «Odontopoden» hver uke. Den har fortsatt gode lyttertall, og dette kommer vi til å fortsette med fremover. Odontopoden har definitivt kommet for å bli!
5. juni gjennomførte vi et digitalt «Forum for tillitsvalgte» med i overkant av 70 deltakere. Det gikk overraskende bra! Vi har virkelig oppdaget hvilke muligheter de digitale platt- formene gir også til slike formål, og jeg tror at vi vil reise mindre og benytte oss mer av digitale løsninger også frem- over. Dette er også i tråd med arbeidsprogrammets mål om en mer bærekraftig drift av foreningen. Selvsagt skal vi ha fysiske møter også i fremtiden, men mer av aktiviteten kan med fordel foregå på digitale plattformer.
Koronatiden påvirker NTFs økonomi i negativ retning. I hvor stor grad vet vi ikke ennå, det kommer mye an på hvor- dan høsten blir og hvilke arrangementer vi får mulighet til å gjennomføre. Vi har tatt mange grep for å redusere utgiftene, men NTF har også hatt svært stor aktivitet under hele koro- napandemien. Det skal vi også ha fremover, og da er det ikke veldig mye vi kan spare på den daglige driften.
– Hva tenker du om NTFs etterutdanningsvirksomhet i tiden fremover?
– Vi har virkelig fått fortgang på arbeidet med å utvikle etter- utdanningstilbud på digitale plattformer. Dette arbeidet vil vi videreføre. Digitale kurs skal ikke erstatte de fysiske kurse- ne, men de kan – og bør – være et veldig godt supplement. Vi er så vidt i gang med noen «vanlige» kurs, og det blir helt
648 2020 · 130 · #8
   64   65   66   67   68