Page 65 - Tannlegetidende 08-2020
P. 65

  – Hvordan jobbet NTF opp mot myndigheter og politikere i denne tiden?
– NTF etablerte tidlig kontakt med myndighetene, og vi har hatt regelmessig dialog med Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og FHI. Det har vært helt avgjørende for å få ut viktig informasjon til medlemmene, men også for å påvirke og bidra der vi har hatt mulighet. NTF har kommet med innspill både til smittevernrutinene, til faglige problem- stillinger, om den økonomiske situasjonen for våre medlem- mer i privat sektor og om de utfordringene en samlet tann- helsetjeneste har stått overfor.
I tillegg har vi i denne perioden hatt god dialog med poli- tikere på Stortinget for å påvirke der vi har hatt mulighet. Vi fikk for eksempel gjennomslag for at tannlegene skulle plas- seres i gruppen med høyest uttelling i ordningen med kom- pensasjon for faste utgifter. Dessverre har vi ennå ikke fått tilslutning til at nødvendige lønnsmidler kan rapporteres som en del av de faste utgiftene, så vi arbeider fortsatt opp mot myndighetene på dette og flere andre områder.
Vi har i denne perioden også hatt god dialog med vår ho- vedorganisasjon Akademikerne. De har støttet oss i flere av våre saker, noe som har vært svært viktig.
Vi har så langt det har latt seg gjøre opprettholdt arbeidet også med andre saker i perioden, og vi er igjen i gang med å gjennomføre dialogmøter med ulike samarbeidspartnere, noe som har vært utsatt som følge av korona.
– Hvordan opplevde du medlemmenes reaksjoner på pandemien og på NTFs arbeid/innsats?
– Pandemien har påvirket oss alle – på mange måter. Det har vært en svært utfordrende tid, spesielt for våre medlemmer i privat sektor, som har hatt et stort omsetningstap i perioden. Som helsepersonell har det vært en svært vanskelig situa- sjon. Vi tannleger arbeider jo tett på pasientene og med be- handlingsmetoder som gir stor risiko for smittespredning. Det har vært krevende å stå i en situasjon hvor vi ikke visste nok om viruset og konsekvensene av sykdom – samtidig som vi har ønsket å gi pasientene våre et så godt tannhelsetilbud som mulig. I en periode hadde vi bare mulighet til å tilby akuttbehandling, all annen behandling skulle utsettes. Det var en vanskelig situasjon for mange. Som tannhelseperso- nell er vi opptatt av å ta vare på pasientene våre på en så god måte som mulig.
Men anbefalingene var tydelige, og vi opplevde at med- lemmene innrettet seg etter dem. Etter hvert som smittesitu- asjonen endret seg kom det nye anbefalinger som gjorde at vi
sakte, men sikkert kunne starte opp igjen med noe mer akti- vitet. Nå er vi på vei tilbake mot tilnærmet normal virksom- het i tannhelsetjenesten, riktig nok med ekstra smittevern- rutiner. Og selvsagt følger vi anbefalingene fra myndighetene om å holde avstand. Det har nok medført at mange har måt- tet legge om driften noe.
En del av medlemmene våre i ofentlig sektor har arbeidet på de smitteklinikkene som den ofentlige tannhelsetje- nesten opprettet. Det har sikkert vært spesielt og krevende, ikke minst fordi det en stund var mangel på smittevernutstyr. NTF har vært svært tydelig overfor myndighetene på at våre medlemmer som arbeidet med syke, smittede eller mistenkt smittede pasienter skulle ha tilgang på adekvat snittevernut- styr, og at de skulle være trygge på jobb. Vi har også vært klare på at hele tannhelsetjenesten må ha tilgang til smitte- vernutstyr for å kunne behandle alle andre pasienter.
I privat sektor har det i tillegg vært svært utfordrende økonomisk. Omsetningstapet har vært stort, og svært mange har måttet permittere både medarbeidere og seg selv i perio- den. Heldigvis ser vi at de aller fleste nå begynner å komme tilbake i arbeid.
Tilbakemeldingene fra medlemmene har stort sett vært positive i hele perioden. Mange sier at de har fått god infor- masjon – og flere sier at det fellesskapet og den tryggheten profesjonsforeningen tilbyr, har vært ekstra viktig i denne perioden.
 Heming Olsen-Bergem og Camilla Hansen Steinum demonstrerer bruk av smittevernutstyr. Hentet fra NTFs Facebookside.
2020 · 130 · #8 647

   63   64   65   66   67