Page 57 - Tannlegetidende 08-2020
P. 57

 Hva er,
og gjør,
TOO­tannleger?
I 2011 etablerte Helsedirektoratet TOO-tilbudet, det vil si tilrettelagt tannhelsetilbud for torturofre, overgrepsutsatte og de med odontofobi. Tilbudet er todelt, og omfatter både angstbehandling og tann- behandling, og tannlegen har en sentral rolle, enten som eksponeringsterapeut eller som tannbehandler.
JORUN TORPER (TANNLEGE), ALEXANDER STEPANENKO (TANNLEGE) OG VIBEKE ALMAAS (KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER), TANNHELSETJENESTENS KOMPETANSESENTER ØST (TKØ) VIBEKE ALMAAS
Pasientene som får tilbud om TOO-behandling har ofte vært utsatt for tortur eller traumatiske opplevelser, med overgrep og vold i nære relasjoner. Mange av pasientene har flere diagnoser i tillegg til odontofobi, som for
eksempel PTSD, dissosiative lidelser og annen komorbidi- tet, sier Jorun Torper, tannlege ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ). Hun understreker at TOO-pa- sienter utgjør en svært sårbar pasientgruppe, hvor det kreves en stor grad av traumebevissthet og terapeutisk evne for å håndtere målgruppen på en profesjonell og forsvarlig måte.
Sammen med tannlege Alexander Stepanenko jobber Torper i Tverrfaglig behandlerteam TOO hos TkØ. Tross stor kursvirksomhet, litteraturstudier og lang erfaring med behandling av engstelige pasienter fra privatpraksis, påpeker begge at overgangen til rollen som ekspo- neringsterapeut innebar et stort kompetansesprang. Torper og Stepanenko sier at det også er en annerledes måte å jobbe på, blant annet fordi angsten behandles separat,
med vekt på at pasienten lærer seg egne mestringsverktøy. På den måten skal det bli enklere å motta tannbehandling hos fremtidige tannleger.
Hva innebærer TOO-tilbudet?
Først litt mer om TOO-behandlingen. Tilbudet er delt inn i to faser med ulike aktører, som alle følger en behandlings- veileder utarbeidet av en nasjonal faggruppe i TOO-pro- sjektet. Første fase er angstbehandling (eksponeringstera- pi) hos Tverrfaglig behandlerteam TOO, som består av psykolog, tannlege/tannpleier og tannhelsesekretær. Når en pasient henvender seg til et tverrfaglig behandlerteam blir vedkommende satt opp til vurderingssamtale hos psykolog, som avgjør om han/hun faller inn i målgruppen. En viktig forutsetning er at pasienten er motivert og kognitivt i stand til å dra nytte av eksponeringsterapien.
Hvis det i vurderingssamtalen blir avdekket at pasienten har sterke smerter eller alvorlige infeksjoner, får vedkom- mende tilbud om akuttbehandling i venteperioden. Akuttbehandlingen utføres av Tannbehandlerteam TOO,
2020 · 130 · #8 639


   55   56   57   58   59