Page 42 - Tannlegetidende 08-2020
P. 42

tidende Aktuelt fag
 Tabell 4 Tabellen viser dose­respons effekter sammenlignet med eksponeringstider for 2 kommersielt tilgjengelige jodoforer til munnskylling (etter 29 og 30 med forfatternes tillatelse)
Virus type
Influenza virus H1N1
MERS CoV
MERS CoV
PVI-I concentration i %
0,23 5,67 0,0023 0,83 0,23 4,40 0,023 1,83 Ufortynnet 4,30
624 2020 · 130 · #8
Log10 reduction factor
 Rene forhold
Skitne forhold
4,83 5,83
5,83 - 3,50 4,00
Nye mulige desinfeksjonsmidler som kan brukes til munnskyll
I løpet av utarbeidelsen av denne artikkelen er det ikke fremkom- met etter forfatternes kjennskap noen nye produkter eller formule- ringer av munnskyllemidler som skiller seg spesielt fra de ovenfor omtalte midler og som eventuelt kan benyttes i en tannlegepraksis til reduksjon av relevante virus i munnhulen. Det eneste forholds- messige unntaket er et firma (ioTech International, Boca Raton, FL, USA) som har lansert en ny jodofortype hvor konsentrasjonen av jodkompleksmengden er redusert, men hvor frigitt jod er større enn for den ovenfor nevnte jodofor som selges som nasal spray og munnskyll. Imidlertid er dokumentasjonsgrunnlaget for en virus- reduserende efekt den samme som for disse (31).
Det finnes per i dag noe informasjon tilgjengelig om teoretisk mulige virksomme midler med virusinaktiverende efekt som mu- ligvis kan brukes i en odontologisk behandlingssituasjon. Disse mangler spesifikk dokumentasjon om en eventuell virusreduseren- de evne.
Konklusjoner
Biocider av typen antiseptika (munnskyll) kan ha betydelig evne til virusreduksjon, men konsentrasjonen av virkestofet samt eks- poneringstiden overfor viruset har stor betydning for inaktive- ringsefekten.
Isodine® 7% fortynnet 5,67 -
1,00 - --
2,00 ---
6,00 6,00 0,17 0,17 4,40 .
- - 4,30 -
15s
30s
60s
120s
15s
30s
2,00
2,17
-
-
-
0,023
4,50
4,83
-
-
0,33
0,50
SARS CoV
0,23
4,60
-
-
-
4,40
-
Rotavirus (strain Wa)
0,23
≥4,67
≥4,67
≥4,67
≥4,67
-
-
Betadine®
1%
0,1
-
-
-
-
-
-
0,01 0,1
------
MV Ankara
Ufortynnet
6,50
6,50
6,50
-
6,50
6,50
0,01
0,67
0,67
0,67
-
0,50
0,67
tegnes povidon eller polyvidon (PVI), kalles en jodofor. Denne virker som en depotformulering hvor det er et konstant forhold mellom jodoforkomplekset og frigitt jod til væsken er borte (27). Jodofor er vist å ha like god efekt på SARS CoV som 70 % etanol (28). En kommersiell formulering tilgjengelig i Japan som munn- skyll (Isodine® 7 %, Mundipharma Pharmaceuticals Ltd, Singapo- re) fortynnet til bruksriktig konsentrasjon etter Japanske ret- ningslinjer med vann 1:30 til 0,23 % viste betydelige virusreduserende efekt brukt på Influensavirus A H1N1 (log10 5,67), SARS CoV (log10 4,60), MERS CoV (log10 4,40) og Rotavi- rus strain Wa (log10 ≥ 4,67) som et eksempel på ikke-kappekledd virus etter 15 sekunders eksponering (tabell 4) (29). En annen studie fra samme laboratorium viste noe lavere, men fortsatt bety- delig virusreduserende efekt av PVI i en formulering kommersi- elt tilgjengelig som munnskyll i Storbritannia og andre land (Be- tadine® 1 %, Mundipharma, Limburg, Germany). Eksponert på MERS CoV var log10 verdien 4,30 og på modifiser vaksine virus Ankara (MVA) 6,50 etter 15 sekunders eksponering (tabell 4) (30). Virusreduksjonen avtok ved fortynning av munnskyllsløs- ningene, men virus reduksjonsevnen til jodoforene ble opprett- holdt under «skitne forhold = testskåler tilsatt bovint serum albu- min + erytrocytter) sammenlignet med «rene forhold» (kun tilsatt bovint serum albumin).


   40   41   42   43   44