Page 41 - Tannlegetidende 08-2020
P. 41

 Tabell 3 Sammenligning av virusreduserende kapasitet for povidon­jod (PVI) og klorhexidingluconat i konsentrasjoner som er om­ trentlig sammenlignbare med den man finner i munnskyll på forskjellige kappekledde og ikke­kappekledde virus etter 26.
Type virus
Adeno- virus
Herpes- virus
Rubella- virus
Morbilli- virus
Myxovirus
Influenza­ virus
Rotavirus
Poliovirus
Rhinovirus
HIV
 Type nukleinsyre DNA DNA RNA RNA RNA RNA RNA RNA RNA RNA
Klorhexidin - -/+ + + + + - - - +
+ virksom + høy grad virksom -/+ uviss virksomhetsgrad - ikke virksom
Adenovirus (Human type 5), Herpesvirus (HSV type 1 HF), Rubellavirus (M33 strain) Morbillivirus (Toyoshima strain) Myxovirus (RW strain) Influenzavirus (A/Kitakyushu/159/93) Rotavirus (RRV MMU strain 18006) Poliovirus (type 3 Leon strain) Rhinovirus (type 14 strain 1059) HIV (Type 1)
Kappekledd
Nei
JA
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja
PVI
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ler. Av naturlige årsaker er disse studiene gjort under standardi- serte laboratorieforhold og ikke under forhold identisk med en klinisk situasjon. Det vil alltid være usikkert om dataene er direk- te overførbare til en klinisk behandlingssituasjon i en tannlege- praksis. I det følgende vil aktuelle midler som kan brukes til munnskyllemidler kort gjennomgås med hensyn til virusreduse- rende kapasitet. Andre farmakodynamiske efekter inkludert bi- virkninger vil her ikke bli diskutert.
Det vil benyttes begreper som virusinaktivering og virusreduk- sjon i henhold til artiklene som det refereres fra for å følge forfatter- nes bruk av ordet. Praktisk vil dette ha en klinisk betydning som samsvarer med reduksjon av virus med patogen evne.
Klorhexidin
Klorhexidindiglukonat 0,02 % har vært testet mot forskjellige kap- pekledte virus (MHV og CoCV) og ikke-kappekledte virus (Kilham Rottevirus og Hundeparvovirus) uten påviselig efekt riktignok et- ter forholdsvis kort eksponeringstid (10 min) (20). En annen studie viste at klorhexidindiglukonat i omtrent samme konsentrasjons- området som en kan nå med 0.2 % munnskyll mot HCoV 229E ikke når opp i reduksjonsfaktor log10 4 (figur 1) med realistiske kliniske skylletider (10). Tabell 2 viser også viktigheten av eksponeringsti- den og konsentrasjonen munnskyllemiddelet utsetter viruset for. Etter 60 minutters eksponeringstid oppviste klorhexidindiglukonat en reduksjonsfaktor omkring log10 3. I motsetning til disse funne- ne er en nylig artikkel som viser efekt av 0,05 % klorhexidin (uspe- sifisert) på pandemiviruset SARS CoV-2 etter forholdsvis kort eks- poneringstid (19).
Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid er et meget gammelt desinfeksjonsmiddel som i over 100 år har vært brukt innen medisinen for sårbehandling og
antimikrobiell efekt (21). Efekten av hydrogenperoksid på mikro- organismer og virus finnes i eldre litteratur.
Hydrogenperoksid har vært testet mot kappekledte virus (Vaksi- nia virus/kukoppevirus og Parainfluensavirus Type 3) og ikke-kap- pekledt virus (Poliovirus type 1 og Coxsacki virus Type A21). Stu- dien viste en dose-respons efekt av hydrogenperoksid hvor 3 % konsentrasjon ga fullstendig inaktivering, men hvor eksponerings- tiden var avgjørende. Etter 1 minutt var virkningen på virus full- stendig overfor Vacciniavirus mens for de andre virustypene var en eksponeringstid på 5 til 8 minutter nødvendig (22). I dette forsøket var imidlertid katalase, noe som for øvrig også finnes i saliva, tilsatt under bearbeidelsesprosessen, noe som muligvis har redusert hyd- rogenperoksidefekten. Omtrent tilsvarende resultat ble observert på ikke-kappekledte virus (Adenoassosiert virus Type 4) (23).
Dose-respons efekten av hydrogenperoksid er reprodusert i for- søk. Hydrogenperoksid både 3 % og 1,5 % inaktiverte Influensavi- rus A/England/42/72 (kappekledt) etter 1 minutt, mens avtagende konsentrasjoner brukte opptil 10–20 minutter avhengig av hvor li- ten konsentrasjonen var (24). Mentel et al. 1977 (25) viste at kappe- kledte virus var mest følsomme for hydrogenperoksid. Hydrogen- peroksid 1,5 % inaktiverte Coronavirus 229E og Influensavirus A/ England/42/72, Influensavirus A/Port Chalmers/1/73 og Influensa- virus B/Johannesburg//33/58 I løpet av 1 minutt. Ikke-kappekledte virus som Adenovirus Type 3, Adenovirus Type 6, Adenoassosiert virus Type 4 var mer stabile overfor hydrogenperoksid 3 % opp til 12–20 minutter. Rhinovirus type 1A, 1B og type 7 var stabile opp til 6–8 minutter, mens Reovirus Type 1 var stabil i 5 minutter overfor hydrogenperoksid 3 %.
Jod
Jod er et halogen med kjent antimikrobiell efekt og har efekt på en rekke virustyper (26). Jod alene er lite løselig i vann. Jod kom- binert med en vannløselig polymer polyvinylpyrrolidon som be-
2020 · 130 · #8 623

   39   40   41   42   43