Page 40 - Tannlegetidende 08-2020
P. 40

tidende
Aktuelt fag – Covid 19
  Tabell 1 The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, Human Medicines Evaluation Units eksempler på betydningen av log10 reduksjons­ faktorverdier som beskriver evne til virusreduksjon (omskrevet etter 9)
≤ 1 log 10 2-4 log 10
Not significant (ikke betydelig reduksjon) Moderate (moderat reduksjon)
Gruppe
α-CoV
Species
Overførbare gastroenteritt coronavirus (TGEV) Porcine respiratory coronavirus (PRCoV) (svin)
Porcine epidemic diarrhoea coronovairus (PEDV) (svin) *Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63)
Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus (HEV) (svin)
*Human coronavirus 4408 (HCoV-4408) *Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1)
* Severe acute respiratory syndrome coronavirus Type 2 (SARS-CoV-2)
 Canine coronavirus (CCoV) (hund)
 1-2 log 10
Indicative/contributable (antydningsvis/bidragsgi- vende reduksjon)
Feline coronavirus (FeCoV) (katt)
>4 log 10
High (Høy reduksjon)
*Human coronavirus 229E (HCoV-229E)
ß-CoV
Bat coronavirus (BCoV) (flaggermus)
ta-CoV (12, 13). SARS CoV-2 har svært mange genetiske likhetstrekk med SARS CoV og er klassifisert som et beta-CoV. Coronavirus har alle et RNA genom som en singel streng hvor den- ne kan avleses direkte som et mRNA segment og er en mal for pro- teiner etc. i infisert vertscelle (14, 15). Pasienter som er smittet med Coronavirus, hvor dette fører til sykdom, utvikler vanligvis symp- tomer av en grad som en ofte forbinder med forkjølelse/influensa (12). I motsetning til de Coronavirus som vanligvis utløser sykdom av mildere grad står SARS-CoV, MERS-CoV og spesielt SARS- CoV-2. Det er bemerkelsesverdig at SARS-CoV-2 er så høypatogent og kan utløse svært alvorlig infeksjoner i nedre luftveier eller andre organskader hos pasienter som i utgangspunktet har større sjanse for å utvikle sykdom (12, 15).
Hva ødelegger Coronavirus?
Kappekledte virus er vanligvis ansett for å være enklere å ødelegge med uttørking, varme, desinfeksjonsmidler som blant annet alko- holer og detergenter enn ikke-kappekledte virus (16, 17). En av år- sakene til dette er kappen eller membranen som bla. inneholder glykoproteiner og lipider. Viruskappen kan ødelegges av kjemiske midler som på forskjellige måter ødelegger den molekylære integri- teten av lipidlaget eller strukturen i kappebeskyttelsen og derved gjør viruset ufunksjonelt. Antagelig er det liknende mekanismer man kjenner fra kjemiske midlers efekt på mikrober som til dels også virker på virus.
Hvordan tenker man når man ikke har data som viser hva som kan brukes på nye virustyper?
Når et nytt virus blir identifisert som årsaken til et alvorlig epidemi og man leter etter et desinfeksjonsmiddel, har man som ingen data som tilsier hvilket kjemisk middel som har dokumentert efekt på den aktuelle virustypen. Ofentlige myndighetsorganer for god- kjennelse av kjemiske midler iverksetter da som regel en såkalt «lo- gisk hierarki-basert beslutningsprosess» fordi en normal godkjen-
ning av nye desinfeksjonsmidler kan ta svært lang tid. Denne beslutningsprosessen er ganske enkel ved at en anser at et etablert desinfeksjonsmiddel er virksomt for det nye viruset dersom det al- lerede er dokumentert at det har efekt på tidligere identifiserte vi- rustyper som det i utgangspunktet er mye vanskeligere å ødelegge. I tilfellet med SARS CoV-2 kan dette være ikke-kappekledde virus som for eksempel Norovirus, Poliovirus, Rhinovirus eller Reovirus (18). I andre tester har en brukt såkalte surrogatvirus som ligner i kappestruktur på SARS Cov-2 eller etablerte virus i samme familie som SARS CoV og MERS CoV.
Skyllemidler med mulig antiviral efekt mot SARS-CoV-2
Når denne artikkelen er skrevet finnes det for forfatterne kun en tilgjengelig artikkel som viser direkte efekter av forskjellige des- infeksjonsmidler på SARS COV-2 eller de mutasjonene av viruset som til nå er identifisert. (19). Vi vil i denne oversikten fokusere på lav-nivå desinfeksjonsmidler med tilgjengelig dokumentasjon som kan brukes som munnantiseptika eller «munnskyll». Det er usedvanlig få studier som undersøker efekten av kommersielt til- gjengelige antiseptika som «virusprofylaktiske» munnskyllemid-
Murine hepatitis virus (MHV) (mus)
*Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43)
*Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV)
*Middle Eastern respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)
622 2020 · 130 · #8
Tabell 2 Forskjellige hovedgrupper av identifiserte Corona­ virus per i dag etter 15. Coronovirus som utløser sykdom hos mennesker er merket*.   38   39   40   41   42