Page 4 - Tannlegetidende 08-2020
P. 4

tidende Siste nytt først
Full åpenhet om overføringer fra
legemiddelindustrien
Verdioverføringer til leger skal offentlig- gjøres av firmaet, med mindre unntak følger av lov.
– Vi ønsker alle full åpenhet om det samarbeidet vi alle er avhengige av. Dersom industrien skal klare å utvikle og levere medisiner, er vi avhengige av å jobbe sammen med legene, som tross alt er de som forskriver disse medisinene, vet hva pasientene trenger, og kan teste ut medisinene gjennom kliniske studier, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i bransjeforeningen for legemidde- lindustrien i Norge, LMI.
– For den enkelte lege vil det ikke være snakk om opplysninger av veldig sensitiv art. Deres personvern er ivaretatt. Sammen med LMI har vi foretatt en juridisk vurde- ring av spørsmålet, og den er blitt forelagt Datatilsynet. Kontrakter mellom industrien og legen vil fra nå av inneholde en klausul hvor legen får informasjon om at verdiover- føringen blir offentliggjort året etter. Klausulen er en forutsetning for avtaleinn- gåelse, forklarer Hermansen.
Verdioverføringer fra industrien til helsepersonell har vært offentlig tilgjenge- lig siden 2016, etter at den europeiske bransjeorganisasjonen for legemiddelsel- skaper (EFPIA) i 2013 vedtok at dette skulle gjøres.
– Vi i industrien setter stor pris på alle legene som har samtykket til offentlig- gjøringen frem til nå, og som har bidratt til å skape en åpenhetskultur rundt samarbei- det. Vi håper og tror at de som hittil ikke har valgt å samtykke, likevel fortsetter sitt samarbeid med industrien, og erfarer at åpenheten ikke er en ulempe, men snarere en fordel, sier Bekkemellem.
Norge vil produsere antibiotika
Regjeringen ønsker en bedre beredskap i kriser. Norsk produksjon av antibiotika vurderes som en mulighet, ifølge helsemi- nister Bent Høie (H).
– Vi har satt i gang et stort arbeid med dette. Der har vi blant annet spurt hvilke typer legemidler vi skal bygge opp en kapasitet til å kunne produsere i Norge.
Smalspektret antibiotika er ett av de legemidlene vi jobber konkret med, sier Høie til Aftenposten.
Til høsten kommer Legemiddelverket med konkrete råd til Helse- og omsorgsde- partementet (HOD) om mulighetene for legemiddelproduksjon i Norge. Helsedirek- toratet anbefaler også å gjøre en samfunns- økonomisk analyse for produksjon av smalspektrede antibiotika her i landet En slik produksjon vil ifølge Aftenposten koste flere hundre millioner kroner og det må bygges egne fabrikker, melder NTB.
Støtte til forskning på barnekreft
Seksjonsoverlege Dorota Wojcik ved Barne- og ungdomsklinikken ved Hauke- land universitetssjukehus i Bergen har fått tildelt 1,3 millioner kroner fra Barnekreftfo- reningen til prosjektet «Orale og dentale senskader etter barnekreft». Dette er ett av fem prosjekter som fikk tildeling.
Hensikten er å gjennomføre en oral etterundersøkelse av alle barn under 18 år som ble ferdigbehandlet for kreft fra 2017-2020, totalt ca. 150 barn. Målet er at profylakse og behandling før og under kreftbehandling skal forbedres og potensialet for senskader minimeres. Det er et samarbeid med Kjevekirurgisk avdeling ved sykehuset og Den offentlige tannhelse- tjenesten, og fastleger skal også involveres.
  Fra 4. juni i år er det full åpenhet om verdioverføringer fra industrien til leger. Det er klart etter en ny avtale mellom Legeforeningen og Legemiddelindustrien (LMI), ifølge Akademikernes nyhetsbrev.
Hittil har det vært opp til hver enkelt lege å avgjøre om honorarer de har mottatt av legemiddelselskaper for ulike oppdrag, skulle gjøres kjent for allmennheten. Så mange som 71 prosent (i 2018) av legene har takket ja til at disse honorarene skulle offentliggjøres. Målet har vært 100 prosent, og en endring i reglene sikrer dette fra 2020: Nå fjernes muligheten til å takke nei til offentliggjøring.
– Det er blitt reist spørsmål om hvorfor det ikke har vært full åpenhet, med tanke på folks tillit til at leger foretar faglig korrekte valg – og ikke har skjulte bindin- ger. Derfor har Legeforeningen og LMI arbeidet for åpenhet om disse økonomiske overføringene. Offentlighet sikrer tillit, sier Marit Hermansen, president i Legeforenin- gen.
I samarbeidsavtalen mellom de to foreningene erstattes «samtykke» med «berettiget interesse», noe som sikrer full åpenhet om verdioverføringer. «Berettiget interesse» betyr at allmennheten og legemiddelfirmaene har en felles legitim interesse i åpenhet om interaksjoner og verdioverføringer mellom industrien og helsepersonell. Åpenheten sikrer tillit til helsepersonell og industri. Denne beretti- gede interessen for industri og allmennhet overgår det enkelte helsepersonells eventuelle interesse for hemmelighold.
    586
2020 · 130 · #8
Foto: YayImages.
Foto: YayImages.   2   3   4   5   6