Page 38 - Tannlegetidende 08-2020
P. 38

tidende Aktuelt fag – Covid 19
Munnskyllemidler mot pandemisk/epidemisk virus – En kort oversikt
 Lasse A. Skoglund og Ellen C. Vigen
Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (Sars-CoV-2) som er fellesbetegnelsen på de hittil identifiserte subtyper av det viruset som forårsaker Covid-19 (Coronavirus disease 19), antas å medføre forhøyet smitterisiko for helsepersonell som utfører be- handling i munnhulen og tilliggende områder (1). Det antas at SARS-CoV-2 sprer seg primært fra oral, nasopharyngeal og bron- choalveolær væske via dråper eller aerosoler som for eksempel ved hosting/nysing, men også via andre humane smitteveier som blod og feces (2–4). Infeksjonsrisikoen ansees derfor å være økt på grunn av direkte fysisk kontakt og umiddelbar nærhet mellom behandler og smittebærende pasient.
De odontologiske fakultetene i Norge sammen med Folkehel- seinstituttet og Den norske tannlegeforening har utarbeidet ret- ningslinjer for hvordan tannleger skal forholde seg i en situasjon med pandemisk virusspredning. Det som i den nåværende situasjo- nen kan oppfattes som problematisk for en tannlegepraksis, er rap- porter om at det er registrert smittebærende pasienter, som etter prøvetaking for påvisning av smitte, har vist negative prøver samt smittebærende pasienter uten kliniske symptomer (4–6).
FORFATTERE
Lasse A. Skoglund, professor i farmakologi. Avdelingsleder. Spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, IKO, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo og Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Ellen C. Vigen, tannlege. Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, IKO, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo og Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, United Kingdom
Korresponderende forfatter: Lasse A. Skoglund; epost: lasses@odont.uio.no Interessekonflikter: Ingen av forfatterne har oppgitt dette.
Tannleger er vant til å bruke orale skyllemidler, spesielt klorhexi- dindiglukonat som profylaktisk tiltak for å redusere mikrobefloraen i munnhulen før blodige inngrep i den hensikt å redusere muligheten for mulig bakteriemi eller postoperativ infeksjon. Spørsmålet mange lurer på er hva vi vet om tilsvarende tiltak som kan være til nytte mot virus i den spesielle situasjonen vi er oppe i nå.
Desinfeksjonsmidler – antiseptika – munnskyllemidler
– begreper
Begrepene «desinfeksjonsmidler», «antiseptika» og «munnskylle- midler» brukes litt om hverandre og kan være forvirrende når en snakker om kjemiske midler som dreper, eller inaktiverer mikroorga- nismer og virus. EU’S Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) har bestemt en rekke definisjo- ner som kan være til nytte for å forstå innholdet i begrepene (7).
Munnskyllemidler med efekt på mikroorganismer eller virus kalles biocide produkter
«Biocide produkter» defineres av EU noe byråkratisk som «.. en- hver substans eller blanding, som i den form den er levert til bruker, består av, inneholder eller genererer en eller flere aktive substanser, med den hensikt å ødelegge, gjøre ufarlig, forhindre efekten av, el- ler på annen måte utøve en kontrollerende efekt på enhver skadelig organisme ved hjelp av alle andre måter enn enkel fysisk eller me- kanisk måte» (8). I denne forskriften defineres svært vidt begrepet «skadelig organisme» til å inkludere virus.
Biocider med efekt på mikroorganismer, eller virus på ikke-le- vende overflater, eller intakt overflatevev hos mennesker, blir klassi- fisert på bakgrunn av deres evne til inaktivering. Lav-nivå desinfek- sjonsmidler inaktiverer de fleste vegetative bakterier, noen sopparter og noen virus (kappekledte virus). Kappekledte virus be- tegner her virus med en lipidmembran som inneholder forskjellige overflatestrukturer. Mellom-nivå desinfeksjonsmidler inaktiverer vegetative bakterier, mykobakterier, de fleste virustyper og de fleste sopparter, men ødelegger ikke nødvendigvis bakteriesporer. Høy-nivå desinfeksjonsmidler inaktiverer alle mikro-organismer det vil si vegetative bakterier, mykobakterier, sopp samt kappevirus
 620
2020 · 130 · #8

   36   37   38   39   40