Page 28 - Tannlegetidende 08-2020
P. 28

tidende
Kasuistikk ·
Åpent bitt forårsaket av mukocele
 FORFATTERE
Åpent bitt
forårsaket av
mukocele
Sigbjørn Løes og Per Gunnar Liavaag
Mukoceler i munnhulen er en relativt vanlig tilstand, og forårsaker som regel lite symptomer. Vi presenterer her en 2,5 år gammel jen- te som på grunn av en mukocele i tungen utviklet et betydelig anteriort åpent bitt med funksjonelle tygge- og biteproblemer. Et- ter marsupialisasjon av lesjonen lukket det åpne bittet seg spon- tant. Malokklusjon som følge av mukoceler er svært sjeldent. Til- fellet illustrerer at bløtvevsforhold i munnen og spesielt tungen kan påvirke skjelettutvikling og vekst i betydelig grad.
Orale mukoceler er cystelignende bløtvevshevelser forårsaket av spyttkjertelobstruksjoner. De kan oppstå fra små overfladiske kjert- ler, typisk i underleppen, fra noe mer dyptliggende kjertler, typisk i tungens underside eller fra de store spyttkjertlene (1). De kan da ha ulik og ikke alltid konsekvent benevning: For eksempel vil en stor mukocele i munngulvet utgående fra gl. submandibularis ofte kalles en ranula, mens lesjoner til hud, typisk fra gl. parotis, gjerne omta- les som sialoceler. Mukoceler er væskefylte, men vil i motsetning til ekte cyster ikke ha cysteepitel. På grunn av salivaproduksjon i kjer- telen øker de i størrelse over tid, men veksten begrenses gjerne av at de på et visst tidspunkt sprekker. Residivraten ubehandlet er høy, men lesjonene gir som regel lite symptomer. Vi presenterer en 2,5 år gammel jente som på grunn av en mukocele i tungen utviklet et be- tydelig åpent bitt, og så vidt vi kjenner til er tilsvarende ikke tidlige-
 Sigbjørn Løes, avdelingssjef, Kjevekirurgisk avdeling, Helse Bergen og førsteamanuensis, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen
Per Gunnar Liavaag, overlege, Øre-nese-halsavdelingen, Helse Bergen
Korresponderende forfatter: Sigbjørn Løes, Kjevekirurgisk avdeling – Helse Bergen; postboks 1400, 5021 Bergen.
E-post: sigbjorn.loes@uib.no
Artikkelen har gjennomgått ekstern faglig vurdering. Godtatt for publisering 23.05.2020
Løes S, Liavaag PG. Åpent bitt forårsaket av mukocele. Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 130: 610–2
Norsk MeSH: Mukocele; Åpent bitt; Kasusrapporter
610
2020 · 130 · #8
   26   27   28   29   30