Page 24 - Tannlegetidende 08-2020
P. 24

tidende Vitenskapelig artikkel ·
Arbeidserfaring påvirker behandlingsrutiner i endodonti
 Tabell 3. Kofferdam under endodontisk behandling: bruk og holdninger.
Antall (N) med prosent i parentes
Gruppe 1 N = 74
Gruppe 2 N = 56
OR (95 % KI)
 Kofferdam bruk
Ofte/Alltid
Enighet med følgende utsagn
Uenig Manglende svar
Uenig Manglende svar Uenig Manglende svar
Pasientrelaterte problemer (f.eks. pasient vegrer seg)
Bruk av alternative metoder (f.eks. bruk av bomullsruller)
65 (97,0)
55 (91,7) 14
2 (3,2) 11
3 (5,9) 23
7 (43,7) 4 (25,0)
41 (74,5)
29 (69,1) 14
6 (13,6) 12
7 (18,9) 19
20 (58,8) 9 (26,5)
1ref
0,78 (0,17–3,57)
Aldri/Sjelden
Manglende svar
1. «Bruk av kofferdam påvirker ikke det endodontiske behandlingsresultatet»
Enig
2. «Kofferdam muliggjør enklere adgang til operasjonsområdet under endodontisk behandling»
Enig
61 (96,8)
38 (86,4)
0,19 (0,03–1,05)
3. «Kofferdam reduserer slimhinneskader under endodontisk behandling»
Enig
7
5 (8,3)
48 (94,1)
1
13 (30,9)
30 (80,1)
0,09 (0,02–0,43)
4,41 (1,39–13,99)
0,24 (0,05–1,09)
Årsaker til at en ikke bruker kofferdam under endodontisk behandling*
Relativ risk ratio (95 % KI)
Teknisk vanskelig
5 (31,3)
5 (14,7)
0,32 (0,06–1,62)
Manglende svar
9
2
OR: odds ratio; KI: konfidensintervall
Gruppe 1: deltagerne med avsluttet eksamen ≤ 12 år. Gruppe 2: deltagerne med avsluttet eksamen > 12 år.
Prosent ( %) beregnes ut fra antall svarere. Antall deltagerne som ikke svarte på spørsmål (manglende svar) er gitt for hver analyse.
* I alt, 67 deltagerne (49 fra gruppe 1 and 18 fra gruppe 2) rapporterte at de alltid bruker kofferdam og derfor ble ekskludert fra disse analysene.
Henvisningsrutiner og faglig oppdateringsbehov
Hovedårsaker til at en valgte å henvise pasienter for spesialistbe- handling var 1) tekniske utfordringer 2) mangel på utstyr på klinikk eller 3) en kombinasjon av begge.
Til sist ble tannlegene spurt om de var interessert i hands-on kurs i endodonti. Til det meldte færre tannleger i gruppe 2 at de var interessert enn i gruppe 1(OR=0,16, 95 % KI: 0,05–0,52).
Diskusjon
I denne studien ble det undersøkt for hyppighet og rutiner av og ved endodontisk behandling blant tannleger i Den ofentlige tannhelsetjenesten i to Vestlandsfylker. Det er lite informasjon om hva som brukes etter at studentene uteksamineres fra sine læ-
resteder og om de endrer rutiner etterhvert som det kommer nye retningslinjer og nye hjelpemidler. De fleste av tannlegene var ut- eksaminert i Norge og har følgelig fulgt stort sett de samme lære- planene i endodonti. Spørreundersøkelsen viste at det var flere yngre og relativt nyutdannede tannleger i Sogn og Fjordane enn i Hordaland.
Majoriteten av tannlegene utfører ikke endodontisk behandling daglig, men når de gjorde det var det oftest voksne pasienter de be- handlet. Tannlegene med lengst erfaring gjorde mindre trinnvis ekskavering i både melketannsett og i permanente tenner. De gjor- de også mindre pulpaoverkapping av melketenner og samlet kan dette tyde på at de behandler færre melketenner med dyp karies enn de yngre tannlegene.
606 2020 · 130 · #8
2 (3,0)
14 (25,5)


   22   23   24   25   26