Page 23 - Tannlegetidende 08-2020
P. 23

 Tabell 2. Endodontiske prosedyrer
Hyppighet av endodontiske prosedyrer Antall (N) med prosent i parentes
Alle N =130
Gruppe 1 N = 74
Gruppe 2 N = 56
P verdi*
 Endodontisk behandling hos pasienter <18 år
<1 gang/uke
Endodontisk behandling hos pasienter >18 år
Manglende svar Aldri/sjelden Manglende svar Aldri/sjelden Manglende svar Aldri/sjelden Manglende svar
Median (IQR)
118 (95,2)
7
76 (62,3)
8
110 (92,4)
11
60 (48,8)
7
10 (5–30)
64 (92,7)
7
36 (52,9) 8
60 (88,2) 8
27 (39,7) 6
10 (5–30)
54 (98,2)
1
40 (74,1) 3
50 (100,0) 3
33 (60,0) -
10 (5–20)
0,165
0,288
Daglig eller flere ganger/uke
6 (4,8)
5 (7,3)
1 (1,8)
Manglende svar
6
5
1
Daglig eller flere ganger/uke
42 (34,1)
26 (38,25)
16 (29,1)
<1 gang/uke
81 (65,9)
42 (61,8)
39 (70,9)
Trinnvis ekskavering i primære tenner
0,017
Ofte
46 (37,7)
32 (47,1)
14 (25,9)
Direkte pulpakapping i primære tenner
0,045
Ofte
9 (6,9)
8 (11,8)
1 (2,0)
Trinnvis ekskavering i permanente tenner
0,025
Ofte
63 (51,2)
41 (60,3)
22 (40,0)
Antall akutte traumepasienter (siste år)
0,813
IQR: interquartile range
Gruppe 1: deltagerne med avsluttet eksamen ≤ 12 år. Gruppe 2: deltagerne med avsluttet eksamen > 12 år.
Prosent ( %) beregnes ut fra antall svarere. Antall deltagerne som ikke svarte på spørsmål (manglende svar) er gitt for hver analyse.
52,9 %, p < 0,01). I Hordaland var det flere tannleger som oppga at pasienten ofte eller alltid holdt filmen selv (71,2 % versus 25,7 %, p < 0,001). Tannlegene med lengst erfaring (gruppe 2) brukte sjeldne- re «masterpointbilde» (OR=0,05, 95 % KI: 002–0,19) sammenlignet med tannleger med mindre erfaring (gruppe 1). Ingen andre for- skjeller ble funnet i røntgenbruk relatert til arbeidserfaring.
Kontrollrutiner
De fleste tannlegene gjorde regelmessig kontroller etter endodon- tisk behandling og de varierte i tid fra innen et år (21,7 %) til opptil 3 år (17,4 %), mens 33,1 % oppga at de fulgte pasientene opp inntil de var symptomfrie. Det var en tendens for tannleger i gruppe 2 til å kontrollere enda lengre enn i 3 år, men dette var ikke signifikant mellom de to gruppene.
Bruk av antibiotika
I de siste årene har det vært fokusert mye på resistensutvikling ved bruk av antibiotika. Derfor ble noen spørsmål om antibiotika inklu- dert i spørreskjemaet. Det var forskjell mellom gruppene når det gjaldt indikasjoner for bruk av antibiotika (ujustert, p = 0,028). Gle- delig var det at ingen av tannlegene oppga at de brukte antibiotika til behandling av pulpitt. Noen få tannleger rapporterte at de fore- skrev antibiotika ved akutt apikal periodontitt uten feber, og det var flest av disse i gruppe 2 (12,4 versus 3,0 %). De fleste tannlegene foreskrev antibiotika i forbindelse med periapikal abscess med fe- ber (92,4 % and 85,7 % i gruppe 1 og 2, henholdsvis).
Når det ble forskrevet antibiotika var det helst smalspektret an- tibiotika og bredspektret ble sjelden eller nesten aldri benyttet. Det var ingen forskjeller mellom gruppene når det gjaldt typer av brukt antibiotika.
2020 · 130 · #8 605   21   22   23   24   25