Page 20 - Tannlegetidende 08-2020
P. 20

tidende Vitenskapelig artikkel · Arbeidserfaring påvirker behandlingsrutiner i endodonti
 HOVEDBUDSKAP
• Tannleger i Den ofentlige tannhelsetjenesten i to Vestlandsfylker følger stort sett de gjeldende retnings- linjer for endodontisk behandling.
• Yngre tannleger utfører oftere trinnvis ekskavering og behandler mer dyp karies i melketenner enn de mer erfarne tannlegene.
FORFATTERE
Athanasia Bletsa, tannlege, ph.d. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland, Bergen
Ole Iden, tannlege. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland, Bergen
Gerhard Sulo, lege, ph.d. Tannhelsetjenestens kompetanse- senter Vestland, Senter for sykdomsbyrde – Folkehelse- instituttet, Bergen
Ellen Berggreen, tannlege, ph.d. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland, Bergen
Korresponderende forfatter: Athanasia Bletsa. E-post: Athanasia.Bletsa@vlfk.no Artikkelen har gjennomgått ekstern faglig vurdering.
Studien er tidligere publisert i Acta Odontologica Scandinavica. Acta Odont Scand. 2019; 77: 617–23.
Godtatt for publisering i NTFs Tidende 20.03.2020
Det er ingen erklærte interessekonflikter hos forfatterne.
Bletsa A, Iden O, Sulo G, Berggreen E. Arbeidserfaring påvirker behandlingsruti- ner i endodonti: en spørreundersøkelse blant tannleger på Vestlandet.
Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 130: 602–8
MeSH: Endodonti; Erfaringsinnsamling: Spørreundersøkelser; Prosedyrer; Utdanning
Arbeidserfaring påvirker behand­ lingsrutiner i endodonti
En spørreundersøkelse blant tannleger på Vestlandet
Athanasia Bletsa, Ole Iden, Gerhard Sulo og Ellen Berggreen
Sammendrag
Formålet med studien var å samle informasjon om endodontiske behandlingsrutiner blant tannleger i Den ofentlige tannhelsetje- nesten (DOT) i to fylker på Vestlandet og knytte denne informa- sjon til deres arbeidserfaring etter endt grunnutdannelse. Et spør- reskjema bestående av 35 spørsmål relatert til personlig informasjon, hyppighet av endodontiske prosedyrer og behand- lingsprinsipper ble distribuert elektronisk til 187 tannleger i Hor- daland og Sogn og Fjordane. Svarprosenten var 74 % (n=130). Blant dem hadde 57,0 % fullført utdannelsen for mindre enn 13 år siden og nesten alle var under 39 år (95 %). Flertallet (81,0 %) var uteksaminert fra norske universiteter. Trinnvis karies ekskavering i både primære og permanente tenner samt direkte pulpaover- kapping i primærtenner ble oftere utført av tannleger med mind- re enn 13 år etter fullført studie. Rutinemessig bruk av koferdam var høy blant respondentene (87 %). Imidlertid var bruk av kofer- dam og røntgenopptak hyppigere blant de yngre tannlegene. Flertallet brukte roterende instrumenteringssystemer og fulgte de gjeldende retningslinjene for bruk av antibiotika. Generelt føl- ger tannleger i DOT de gjeldende retningslinjene for endodontisk behandling men de senest uteksaminerte tannlegene utfører flere endodontiske prosedyrer og har en tendens til å fortsette med de lærte prinsippene bedre enn sine eldre kollegaer.
  602
2020 · 130 · #8
   18   19   20   21   22