Page 18 - Tannlegetidende 08-2020
P. 18

tidende Vitenskapelig artikkel · REFERANSER
1. Helsepersonelloven. Lov om helsepersonell m.v. LOV-1999–07–02–64. 1999.
2. Forskrift om medisinsk utstyr. FOR-2005–12–15–1690. 2005.
3. Kunnskapsdepartementet. RETHOS-prosjektet. 2018.
4. Larsen AK. Tannteknikerkompetanse i et utviklings-
og endringsperspektiv : et kartleggingsstudie av tannleger og tannteknikeres opplevelse og forventninger til samarbeid og kompetanseutvikling innen tanntenikerprofesjonen. Oslo: Høgskolen i Oslo, Avdeling for helsefagutdanning; 2005.
5. NSD. Personverntjenester [lest 2018]. URL: http:// www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/index. html.
6. Lyshol H, Biehl AM, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Tannhelsestatus i Norge : en oppsummering av eksisterende kunnskap. Oslo: Nasjonalt folkehelsein- stitutt;2009.
ENGLISH SUMMARY
Haugen HK, El-Homsi F, Haugli KH, Myhrer T.
Development of production in dental laboratories in Norway
Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 130: 592–600
The Norwegian Dental Technology Program at Oslo Metropolitan University, conducted a market research among all 208 registered domestic dental technology companies in 2018. The objective of the web-based survey was to map corporate structure, range of products, use of conventional versus digital production tech- niques, needed competency and expertise. The purpose is target- ing the content and organization of the study program in line with the mission in society, and the authorized Bachelor candidates’ relevance for the labor market. This study will therefore influence on the development of new Dental Technology Program based on national guidelines. Survey results showed increasing digital manufacturing methods. Regarding fixed prosthodontics, it ap-
Utviklingen av tannteknisk produksjon i Norge
 7. Försäkringskassan.se. [lest 2018]. URL: https://www. forsakringskassan.se.
8. Folketrygdloven. Lov om folketrygd. LOV-1997–02– 28–19. 1997.
9. SSB. Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester – en kartlegging. 2017 [lest 2018]. URL: https://www.ssb. no/helse/artikler-og-publikasjoner/sosial-ulikhet-i- bruk-av-helsetjenester.
10. Høyvik AC, Shahnawaz C, Willumsen T. Flyktninger og tannhelse. Aktuel nordisk odontologi. 2016:86–97.
14. Gjerdet NR, Kaldestad AN, Toklum TF. Bruk av importerte tanntekniske tjenester. Nor Tannlegeforen Tid. 2009; 119: 844–8.
15. Aftenposten.no. Kinesiske lønninger nærmer seg de søreuropeiske. 2017 [lest 2018]. URL: https://www. aftenposten.no/okonomi/i/g23z5/Kinesiske- lonninger-narmer-seg-de-soreuropeiske.
16. Dahl BE, Rønold HJ. Digitale avtrykk. Den norske tannlegeforenings tidende. 2014; 124(2): 108–14.
17. Mangano F, Gandolfi A, Luongo G, Logozzo S. Intraoral scanners in dentistry: a review of the current literature.(Clinical report). BMC Oral Health. 2017; 17:
11. Den Norske Tannlegeforening. Pasientinformasjon –
Odontofobi [lest 2018]. URL: https://www. tannlegeforeningen.no/Foreninger/Spesialistforenin- 149.
ger/NOFOBI/Pasientinformasjon.aspx.
12. Syverud M, Austrheim EK. Importerte og norskprodu-
serte tanntekniske arbeider – får vi det vi bestiller?
Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 804–8.
13. Pasient-ogbrukerrettighetsloven.Lovompasient-og
brukerrettigheter. LOV-1999–07–02–63. 1999.
18. SSB. Månedslønn, etter yrke, sektor, kjønn og arbeidstid 2015 – 2018. 2017 [lest 2018]. URL: https:// www.ssb.no/statbank/table/11418/.
  600 2020 · 130 · #8
pears that computer aided design and manufacturing (CAD/CAM) processes largely replace conventional methods such as waxing and casting. Most commonly, milled full ceramics and metal-ce- ramic substructures for crowns and bridges are manufactured by CAD/CAM. Nevertheless, the quantity of removable prostheses production is still substantial, and the associated work processes are mainly carried out by conventional manual techniques. Ac- cording to the informants, they also experience increased patient consulting regarding determination of restoration color and de- sign, and eventually procedures as taking impression, jaw regis- tration and try-in of dental prosthodontics.


   16   17   18   19   20