Page 13 - Tannlegetidende 08-2020
P. 13

 Figur 1. Hyppighet av håndverkspregede /manuelle teknikker i tannteknisk produksjon. Antall svar.
I figur 2 vises hvilken produksjon som foregår ved hjelp av data- styrt design, skanning og fresing ved eget laboratorium (in-house). Her ses hvilke arbeidsprosesser som utføres digitalt, og hyppighe- ten av disse. Svaralternativene presenteres som «daglig», «2–3 dager i uken», og «utføres ikke».
Lasersintring foregår daglig kun i en bedrift, og et par ganger i uka i en annen bedrift. Ved 3 bedrifter utføres lasersintring et par ganger i halvåret (trolig fra underleverandør). Ved 26 av 31 bedrif- ter utføres ikke lasersintring. 3D-printing skjer kun i 4 bedrifter, mens 2 bedrifter benytter seg av 3D-printing et par ganger måned- lig-halvårlig.
Figur 3 viser en oversikt over benyttede produksjonsteknikker og naturlige kjernematerialer til disse innen fast protetikk. Her an- gis både fresing, lasersintring, støping og pressing, samt mulige ma- terialer.
Fremtidig satsing
Med tanke på produksjonskvalitet (passform, materialegenskaper, levetid) og lønnsomhet («in-house» kontra «outsourcing») og
spørsmålet om hvilke produksjonsteknikker, systemer og materia- ler norske tannteknikere bør fokusere på fremover svarer 26 res- pondenter at fremtiden ligger i datastyrte produksjonsteknikker (CAD/CAM), og bruk av materialene zirkonia og Co-Cr. Flere in- formanter sier at små bedrifter med lite produksjonsvolum må samarbeide om produksjonsutstyr eller sende deloppdrag til un- derleverandør for digital produksjon (fresesentere).
En respondent svarer at all fast protetikk vil digitaliseres, mens tradisjonelle teknikker fortsatt vil være gjeldende innen avtakbar protetikk. En annen er opptatt av at kunnskap om grunnleggende konstruksjonsprinsipper er en forutsetning for å kunne gjøre seg nytte av den digitale verden. En tredje svarer at tannteknikere må ha mer fokus på arbeid direkte med pasienter. Tannteknikere må markedsføre seg mer mot pasienter og sørge for å tilby tjenester som avlaster tannlegen.
På spørsmål om nytte/konsekvens ved studieretningsvalg (enten fast eller avtakbar protetikk) i 2. studieår for å tilfredsstille tanntek- nikerbransjens kompetansebehov svarer 8 respondenter at de er imot at studentene må velge studieretning. Fire respondenter sier at
2020 · 130 · #8 595

   11   12   13   14   15