Page 12 - Tannlegetidende 08-2020
P. 12

tidende Vitenskapelig artikkel · Utviklingen av tannteknisk produksjon i Norge
Tabell 1 Produkttyper og tjenester samt månedlig produksjon av disse levert fra tanntekniske bedrifter i 2018 (n = 31).
 Produkt / tjeneste
Fast protetikk
Kombinasjonsprotetikk
Avtakbar protetikk
Tjenester
Kroner og broer (antall ledd)
Innlegg og fasetter
Konus
Single implantater
Stent/kirurgisk guide
Implantatarbeider på 2 eller flere fiksturer Kombinasjons-proteser m/patentfester Partielle Co-Cr proteser
Partielle trådklammer-proteser
Helproteser /immediatproteser
Helsett
Rebaseringer, protese-reparasjoner/vedlikehold Blekeskinner
Ortodontiske (harde) bittskinner Ortodontiske plater (regulering) Fargeuttak
Diagnostisk designplanlegging Innprøving av fast protetikk Innprøving av avtakbar protetikk
Antall bedrifter som produserer produktet/ tjenesten
   28
   25
   21
   25
   15
   25
   18
   23
   24
   24
   24
   24
   27
   23
   3
   29
   22
   19
   18
Antatt månedlig produksjon, min-maks, ()
20–1200, (169) 1 – 200, (21) 1 – 100, (12) 2 – 100, (18) 1 – 10, (4)
1 – 20, (6) *0,5 – 30, (3) *0,5 – 100, (13) 1 – 100, (13) 1 – 100, (19) *0,5 – 20, (5) 3 – 180, (22) *0,5 – 30, (6) *0,5 – 90, (14) 1 – 89, (31) *0,5 – 100, (21) *0,3 – 30, (6) 1 – 40, (8) *0,5 – 100, (15)
Total månedlig produksjon (antall ledd/ enheter) ved bedriftene
4695 524 257 460 55 141 59 304,5 303 448 119,5 526 175 321,5 94 622,5 123 158 270,5
*0,3–0,5 angis for bedrifter i undersøkelsen som oppgir å utføre den angitte tjenesten/produksjonen mindre enn en gang pr måned.
Produkttyper og tjenester
Oversikt over bedriftenes produktsortiment, produksjon og tjenes- ter presenteres i tabellen i tabell 1. Her vises hvor mange bedrifter som leverer spesifikke produkter/tjenester og hvor ofte.
Av andre produkter/tjenester produserer 3 bedrifter sportsskin- ner eller snorkeskinner, og 3 nevner pasientbehandling/fargeuttak og rådgivning ved estetisk tannbehandling. En respondent oppgir å utføre filler og Botoxbehandling. En bedrift freser for andre labora- torier, en annen lager gullinnlegg, og en tredje spoonplater (1-tann- sprotese).
Hele 28 av 31 bedrifter svarte at de kun tilbyr norskproduserte arbeider. To bedrifter importerer arbeid for mindre enn 50 % av omsetningen. En bedrift importerer mer enn 50 %. I de tilfellene bedriften benytter seg av norske underleverandører eller uten- landsk delproduksjon gjelder dette først og fremst støpte Co-Cr skjeletter til partielle proteser, dernest freste underkonstruksjoner og konuser i zirkonia eller Co-Cr. Noen nevner også at de samar- beider med andre om implantatkomponenter og store implantat- konstruksjoner.
Mottak av arbeidsoppdrag
594 2020 · 130 · #8
Arbeidsoppdragene mottas i 14 bedrifter som tradisjonelle avtrykk og skriftlig ordreseddel. Ytterligere 2 bedrifter mottar ordresedde- len digitalt. Femten bedrifter oppgir å motta både tradisjonelle og digitale avtrykk. Ingen av respondentene mottar utelukkende digi- tale arbeidsoppdrag.
Sytten respondenter oppgir at tannteknikere i bedriften utfører tradisjonell avtrykkstagning i forbindelse med fremstilling eller re- parasjon av avtakbare proteser, eller ved manglende antagonistav- trykk. Fire respondenter oppgir at tannteknikere i bedriften utfører intraoral skanning/avtrykkstagning på pasient. Tjue respondenter oppgir at tannteknikere i bedriften utfører bittregistrering på pasi- ent.
Produksjonsformer – konvensjonell fremstilling kontra CAD/CAM
Figur 1 gir en oversikt over hvilke arbeidsprosesser som utføres konvensjonelt, og hyppigheten av disse. Svaralternativene presente- res som «daglig», «2–3 dager i uken», 1–2 ganger i måneden» eller sjeldnere.
   10   11   12   13   14