Page 11 - Tannlegetidende 08-2020
P. 11

Den Norske tannteknikerutdanningen og tanntekniske laboratorier i Norge har lenge stått overfor et valg hva gjelder utviklingen av nye materialer, teknologier og produksjonsmetoder. Spørsmålet er i hvilken grad man skal opprettholde konvensjonelle teknikker, eller når tiden er moden for overgang til mer digitalisert tannteknisk produksjon for å møte fremtiden.
Bachelorstudiet i tannteknikk er lokalisert ved OsloMet-Storby- universitet. Ved fullført studium oppnås tittelen autorisert tanntek- niker. Autoriserte tannteknikere defineres i Norge som produsenter av individuelt tilpasset medisinsk utstyr. Profesjonsutøvelsen er un- derlagt lovkrav som forutsetter faglig forsvarlighet, kvalitetssikring, dokumentasjon og sporbarhet på alle materialer og fremstillings- prosesser, samt utlevering av samsvarserklæring til tannlege og den enkelte pasient (1, 2).
Alle helse- og sosialfagutdanninger, inkludert tannteknikerut- danningen, er fra Kunnskapsdepartementet (KD) kravpålagt innen 2020 å utvikle nye nasjonale retningslinjer for styring av læringsut- bytte og på den måten imøtekomme framtidens helse og velferds- tjenester, også kalt RETHOS prosjektet (3).
I denne sammenheng ønsket tannteknikerutdanningen å kart- legge bedriftsstruktur, produktsortiment, konvensjonelle og digita- le framstillingsteknikker og kompetansebehov i norske tannteknis- ke virksomheter. Hensikten er målretting av tannteknikerstudiets innhold og organisering i tråd med samfunnsoppdraget, slik at au- toriserte kandidater oppleves som relevante for arbeidsmarkedet fremover.
Våren 2018 gjennomførte tannteknikerutdanningen en mar- kedsundersøkelse blant alle 208 registrerte tanntekniske virksom- heter i Norge. En lignende undersøkelse innen tannteknikk har ikke vært gjennomført siden 2005 (4). Det er i omløp mye ubekref- tede antagelser om bransjen som anses nyttig å få verifisert.
Metode og gjennomføring
Markedsundersøkelsen ble utarbeidet som en nettbasert spørreun- dersøkelse distribuert per epost. Undersøkelsen bestod av både åpne spørsmål med kommentarfelt, og lukkede spørsmål med av- kryssingsalternativer. Kravet til anonymisering og personvern ble ivaretatt ved å unngå personidentifiserende spørsmål og hindre at respondenters e-post og IP-adresser ble lagret i nettløsningen Nett- skjema (5).
Respondenter ble rekruttert fra Norges Tannteknikerforbund (NTTF) sine 84 medlemslaboratorier, og i tillegg Brønnøysundre- gisterets totale oversikt over tanntekniske virksomheter i Norge. Av oversikten fremkom det ytterligere 124 virksomheter som ikke er
medlemmer av NTTF. For å redusere mulige feil i datagrunnlaget ble adresselistene kryssjekket slik at ikke samme virksomhet/res- pondent mottok undersøkelsen flere ganger. Det var kun mulig å besvare undersøkelsen en gang per epostadresse.
Med fratrekk av ugyldige epostadresser eller tilbakemeldinger om at virksomheten likevel ikke var i målgruppen, ble spørreundersøkel- sen sendt ut til totalt 208 tanntekniske laboratorier i mars 2018. Etter tre påminnelser besvarte 31 respondenter undersøkelsen.
Det er en klar svakhet ved undersøkelsen at utvalget er lite. Data viser i tillegg at svargrunnlaget er selektert ettersom respondentene i undersøkelsen representerer flest små og mellomstore frittstående tanntekniske bedrifter. Med disse forbeholdene kan det likevel tol- kes noen utviklingstrekk vedrørende tannteknisk produksjon i Norge.
Resultater
Resultater og analyser basert på svar fra de 31 tanntekniske labora- toriene som deltok i markedsundersøkelsen presenteres videre i ta- beller, diagrammer, og løpende tekst.
Bedriftsstørrelse, struktur og geografisk plassering
På spørsmål om antall autoriserte tannteknikere ansatt i bedriften svarer 9 av 31 respondenter at det kun finnes en. Seksten svarer at det er 2–4 autoriserte tannteknikere i bedriften, og fem svarer at det er 5–8 autoriserte tannteknikere. På spørsmål om antall ansatte med fullført tannteknikerutdanning fra annet land svarer 15 (ca. 50 %) at de har fra 1–3 ansatte med utenlandsk utdanning. Videre oppgir 16 respondenter å ha 1–3 tannteknikerassistenter ansatt i bedriften.
De fleste (26 av 31) oppgir at bedriften er en selvstendig enhet. Kun 5 oppgir å være selvstendig enhet samlokalisert med tannhel- seklinikk. Ingen av respondentene representerer kjedebedrifter. Syv respondenter oppgir at bedriften i tillegg har ansatte som kun job- ber med administrative oppgaver (økonomistyring, kommunika- sjon, HMS, personalforvaltning el).
Omtrent halvparten av bedriftene/respondentene i undersøkel- sen er lokalisert på Østlandet (16 stk.), og en fjerdedel på Vestlandet (8 stk.). Øvrige respondenter er lokalisert på Sørlandet (4 stk.) og i Nord Norge (3 stk.). Resultatene omfatter ingen respondenter fra Midt-Norge.
På spørsmålet om hvor mye per år en autorisert tanntekniker med 5–10 års erfaring tjener i bedriften (grunnlønn, ikke overtid), varie- rer svarene fra laveste 350 000 NOK til høyeste 750 000. Gjennom- snittet er rett i underkant av 450 000 NOK i denne undersøkelsen.
2020 · 130 · #8 593
   9   10   11   12   13