Page 10 - Tannlegetidende 08-2020
P. 10

tidende Vitenskapelig artikkel · Utviklingen av tannteknisk produksjon i Norge
 HOVEDBUDSKAP
• Datastyrte prosesser erstatter i stor grad manuelle arbeidsprosedyrer som voksing og støping innen fast protetikk. Dette gjelder for eksempel fresing av zirkonia og kobolt-krom (Co-Cr).
• Produksjonen av avtakbar protetikk er fortsatt betydelig, og arbeidsprosessene utføres i all hovedsak med konvensjonelle manuelle teknikker.
• Pasientkontakten er økende blant norske tannteknikere.
FORFATTERE
Hilde Kjærnet Haugen, førstelektor ved tanntekniker- utdanningen, OsloMet – Storbyuniversitetet, Oslo
Fadi El-Homsi, doktorand, Karolinska Institutet, Sverige. Ketil Hegerstrøm Haugli, universitetslektor tanntekniker- utdanningen, OsloMet – Storbyuniversitetet, Oslo
Trude Myhrer, studieleder og førstelektor ved tanntekniker- utdanningen, OsloMet – Storbyuniversitetet, Oslo
Korresponderende forfatter: Hilde Kjærnet Haugen, e-post: hilde.haugen@oslomet.no
Artikkelen har gjennomgått ekstern faglig vurdering. Godtatt for publisering 10.05.2020
Haugen HK, El-Homsi F, Haugli KH, Myhrer T. Utviklingen av tannteknisk produksjon i Norge. Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 130: 592–600
Norsk MeSH: Tanntekniske laboratorier; Tannteknikere; Dentalteknikk; Yrkesrettet utdanning; Undervisning; Levering av helsetjeneste
Utviklingen av tannteknisk produksjon i Norge
Hilde Kjærnet Haugen, Fadi El-Homsi, Ketil Hegerstrøm Haugli og Trude Myhrer
Tannteknikerutdanningen ved OsloMet gjennomførte våren 2018 en markedsundersøkelse blant alle tanntekniske virksomheter re- gistrert i Norge. Formålet med den nettbaserte spørreundersøkel- sen var å kartlegge bedriftsstruktur, produktsortiment, framstil- lingsteknikker og kompetansebehov. En videre hensikt med undersøkelsen er målretting av tannteknikerstudiets innhold og organisering i tråd med samfunnsoppdraget, slik at autoriserte kandidater oppleves som relevante for arbeidsmarkedet frem- over. Resultatene fra markedsundersøkelsen vil bidra til utarbei- delsen av ny programplan tilpasset nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene i Norge. Resultatene viser at digitale fremstillingsmetoder er på klar frammarsj, men samtidig at produksjonen av avtakbar protetikk fortsatt er stor. Innen fast protetikk ser det ut til at datastyrte prosesser (CAD/CAM) i stor grad erstatter manuelle arbeidsprosedyrer som voksing og stø- ping. Helkeramiske- og metallkeramiske underkonstruksjoner (skjeletter) frest i zirkonia og Co-Cr benyttes hovedsakelig til kro- ner og broer. Innen avtakbar protetikk utføres arbeidsprosessene i all hovedsak ved bruk av konvensjonelle manuelle teknikker. Pa- sientkontakten er økende blant norske tannteknikere, og omfat- ter etter hvert både fargeuttak, avtrykkstagning, bittregistrering og innprøving av tannerstatninger.
  592
2020 · 130 · #8

   8   9   10   11   12