Page 9 - Tannlegetidende 6-2020
P. 9

Med ønske om en trygg og god sommer til dere alle!
Det nærmer seg sommer og ferietid. Sommeren 2020 blir nok ganske uvanlig for de aller fleste av oss. Koro- napandemien har virkelig satt sine spor i hele det nor- ske samfunnet, og sommeren 2020 vil selvsagt bære preg av denne situasjonen.
Det er foreløpig ikke anbefalt å reise ut av landet, og gjør du det må du – enn så lenge – sitte i karantene når du kommer tilbake. Regjeringen anbefaler oss å feriere i Norge. Det er viktig, ikke minst for turistnæringen, si- den det trolig vil komme svært få turister fra utlandet. Men det er mange flotte steder å oppleve i Norge, og har man muligheten, er dette en god anledning til å benytte seg av alt det vårt langstrakte land har å by på.
Den økonomiske situasjonen er ganske krevende for mange. Svært mange har vært, eller er, permitter- te, og i mange bransjer går det så vidt rundt for tiden. Tannhelsetjenesten har heller ikke vært skånet.
Tannhelsetjenesten, både i privat og offentlig sek- tor, har store økonomiske tap grunnet covid-19, og NTF er bekymret både for tannhelsetjenesten og for befolkningens tannhelsetilbud.
Den offentlige tannhelsetjenesten har hatt store utgifter knyttet til oppretting og drift av akuttklinikker for pasienter som er smittet eller mistenkt smittet av covid-19 eller er syke. NTF er bekymret for at manglende finansiering vil gå utover tilbudet til de prioriterte pasientgruppene. Den offentlige tann- helsetjenesten må sikres tilstrekkelige midler til å til å ivareta sine oppgaver, både i dagens spesielle situa- sjon, og ikke minst etter krisen.
Privat tannhelsetjeneste har, sammen med den offentlige tannhelsetjenesten, lagt ned en betydelig innsats for å sikre hele befolkningen et adekvat tann- helsetilbud gjennom krisen. For å avlaste resten av hel- setjenesten har privat tannhelsetjeneste holdt åpent for å sikre befolkningen tilgang til akutt tannbehand- ling. All annen behandling ble utsatt. Omsetningen var dermed tilnærmet null i en lang periode, inntil vi grad- vis kunne åpne igjen 20. april. Selv om NTF var glade for at vi fikk gjennomslag for høyeste dekningsgrad for tannleger i kompensasjonsordningen for uunngåelige kostnader, har det vist seg at ordningen kun dekker en svært liten del av de faste kostnadene, og ikke noe av inntekts- eller omsetningstapet.
Hele tannhelsetjenesten er dessuten pålagt be- grensninger av smittevernhensyn, noe som medfører betydelig inntektssvikt grunnet tapte behandlingsinn- tekter fra betalende pasienter. Tjenesten opplever
NTF er svært bekymret for at den pågående situasjonen skal resultere i at hverken den offentlige eller den private tannhelse­ tjenesten vil klare å opprettholde et adekvat tilbud til befolkningen fremover.
også betydelig økte priser på nødvendig smittevernut- styr og vanskeligheter med å få tak i slikt utstyr.
Den økonomiske situasjonen er derfor kritisk for mange. Det er nå helt nødvendig med tiltak som kan sikre at tannhelsetjenesten kommer seg gjennom kri- sen. Dere kan være trygge på at vi arbeider for dette opp mot myndighetene og politikerne på Stortinget. Vår melding er klar: NTF er svært bekymret for at den pågående situasjonen skal resultere i at hverken den offentlige eller den private tannhelsetjenesten vil klare å opprettholde et adekvat tilbud til befolkningen frem- over. Vi får allerede tilbakemeldinger om at mange pa- sienter utsetter nødvendig behandling på grunn av den usikre økonomiske situasjonen vi nå er i. Dette vil på sikt gå ut over tannhelsen i befolkningen. Vi vet fra før at mennesker med svak økonomi ikke har mulighet til å prioritere nødvendig tannbehandling.
Tannbehandling vil bli mer kostbart i denne situa- sjonen. Privat tannlegevirksomhet er en helprivat hel- setjeneste som ikke får tilskudd fra myndighetene, hverken til etablering eller drift, Pasienthonorarene er eneste inntektskilde. I den situasjonen vi nå står i, har myndighetene kommet med pålegg om ekstra smit- tevernrutiner og bruk av utstyr som representerer betydelig økte utgifter for tannlegevirksomhetene, både i form av direkte kostnader, og økt tidsbruk. Da må behandlingen nødvendigvis også bli dyrere, både i privat og offentlig sektor.
Det er på høy tid med en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten. Resultatet av en slik gjen- nomgang bør brukes som grunnlag for å styrke den offentlige finansieringen av både den offentlige tann- helsetjenesten og folketrygdens stønadsordning.
Situasjonen har preget arbeidet i NTF og hverda- gen til alle medlemmene våre de siste månedene. Det har vært mange og store utfordringer på veien, og fort- satt er det langt igjen før vi kan erklære at vi er tilbake til «normalen» igjen, og hva vil være «normalt» i fremti- den? Forhåpentligvis har vi lært så mye av denne koro- nakrisen at både tannhelsetjenesten, og samfunnet for øvrig, er bedre rustet neste gang vi blir satt på prøve.
På tross av den spesielle situasjonen håper jeg at dere alle får en fin sommer! Nå trenger vi å samle krefter, for antagelig må vi leve med pandemien i lang tid. Vi ses til høsten med nye krefter og fornyet pågangsmot!
Camilla Hansen Steinum President
Presidenten har ordet tidende
 2020 · 130 · #6–7
507
Foto: Kristin Aksnes.   7   8   9   10   11