Page 79 - Tannlegetidende 6-2020
P. 79

 I jubileumsåret har Tidende et opplag på
7 100. Bladet kommer ut på tre plattformer. Papir, nett og app. Papirutgaven er fortsatt den som er mest lest, og den som bidrar til at økonomien er god. Tidende leverte et solid
bidrag til eier og utgiver, NTF, i 2019, med et resultat på 1,9 millio­
ner kroner.
Siste nytt er at Tidende får
momsfritak, også for den digitale delen av publiseringen. Dette ble klart med
fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 12. mai. – Tidsskrifer og fagpresse har en viktig rolle
for debatt og utvikling innenfor ulike næringsgrener, fag, organisasjoner og særinteresser. Det er derfor viktig at vi nå får et
momsregelverk som åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering av dybdejournalistikk, sa kultur– og likestillings­ minister Abid Q. Raja, i pressemeldingen.
2020 er et spesielt år, også for Tidende. Annonseomsetningen er gått ned, som følge av koronasituasjonen. I hvilken grad Tidende rammes er det fortsatt for tidlig å si. Bladet
vil eventuelt ha mulighet til å søke kompensasjon gjennom regjeringens ordning for redaktørstyrte medier.
Hvakostertannlegen.no midlertidig nedlagt
Med bakgrunn i den uforutsigbare markeds- situasjonen som følge av covid-19 mener Forbrukerrådet at det ikke er mulig å holde prissammenligningstjenesten Hvakostertannlegen.no oppdatert. Tjenesten ble derfor midlertidig nedlagt 12. mai i år.
Hvakostertannlegen.no er foreslått relansert når tannlegemarkedet er stabilisert og økonomien til Hvakostertannlegen.no er slik at tjenesten kan tilpasses forbrukerbe- hovet, markedsendringer og forsvarlig drift. Fordi tjenesten legges ned midlertidig vil ikke Forbrukerrådet ha systemer for å kunne motta data til tjenesten iht. rapporteringsplikten. Det vil si at Forbrukerrådet midlertidig ikke vil motta rapportering. Forbrukerrådet vil ta kontakt når innrapportering igjen er mulig, heter det i en e-post fra Forbrukerrådet til NTF.
Informasjon til pasientene
Ifølge Forbrukerrådet vil tannklinikker og prisinformasjon på nettsiden midlertidig bli erstattet med følgende melding til brukerne om hva de selv bør gjøre i dagens situasjon:
Behov for tannlege?
På grunn av koronaepidemien prioriterer de fleste tannleger kun akutte behov som skader, smerter og infeksjoner.
• Vær obs på at prisene kan være endret grunnet smittevern!
• Alle tannleger plikter å opplyse om prisene på sine nettsider.
• Kontakt både din tannlege og andre, og be om pristilbud før du bestiller timen.
• Ved endring i tilbudt totalpris skal tannlegen opplyse om dette før behand- ling igangsettes.
• Tannlegen skal uoppfordret gi deg skriftlig pristilbud dersom totalpris for behandlin- gen overstiger kr 5000.
Klagemulighet og annen viktig informasjon vil gjøres tilgjengelig på forbrukerradet.no.
Informasjon til tannhelsepersonell
Tannklinikker med publiserte prislister på Hvakostertannlegen.no vil motta e-post med informasjon om den midlertidige nedleg- gelsen fra Forbrukerrådet.
Forbrukerrådet ber samtidig tannlegene være ekstra oppmerksomme på gjeldende prisopplysningsplikt, og peker spesielt på følgende:
• Prisopplysningsforskriften § 10 bestemmer
at den næringsdrivende skal opplyse om de fullstendige prisene på de tjenestene som tilbys. Prisen skal dekke alle materialer
og ytelser som inngår i tjenesten. Det vil si at hygienetillegg og alle nødvendige kostnader knyttet til behandlingene må være inkludert i prisene. Hvis det ikke er praktisk mulig å oppgi prisen på tjenesten, skal den næringsdrivende informere om hvordan prisen på tjenesten blir beregnet.
• For tannhelsetjenester er det en særregel om pristilbud i § 18. Vanligvis har næringsdrivende kun plikt til å gi skriftlig pristilbud om forbrukeren ber om det. For tannhelsetjenester skal det gis uoppfordret hvis totalprisen for behandlingen overstiger kr 5000. Hvis all behandling foregår i den første konsultasjonen, kan pristilbudet gis muntlig. Pristilbudet skal inneholde alle deltjenester og varer som inngår i tjenesten og angi totalprisen så langt det er praktisk mulig.
• Prisopplysningsforskriften § 11 bestemmer videre at prisopplysning skal gis ved lett synlig prisoppslag eller ved prisliste lagt frem på det stedet tjenesten vanligvis bestilles. Har tannlegen hjemmeside skal oppdatert prisliste også fremgå av hjemmesiden.
2020 · 130 · #6–7
577
   
   77   78   79   80   81