Page 72 - Tannlegetidende 6-2020
P. 72

           Sykehjelpsordningen
    Stønad ved sykdom forutsetter arbeidsuførhet som følge av skade/sykdom på 50% eller mer. Stønad kan gis i inntil 250 dager. For medlem som er arbeidstaker reduseres sykehjelpen med sykepenger som medlemmet mottar i arbeidsforholdet.
Ved fravær fra praksis som følge av fødsel eller adopsjon kan det ytes stønad i inntil 50 dager. Ved redusert stilling ytes redusert stønad.
Ved fravær fra praksis som følge av pleie av barn innlagt ved helseinstitusjon, eller ved pleie av pårørende i livets sluttfase, kan det ytes stønad i inntil 20 dager.
For søknadsskjema og vedtekter se www.tannlegeforeningen.no
Telefon: 22 54 74 00
Vi oppfordrer deg til å ikke sende oss sensitive personopplysninger ukryptert pr. e-post. Vi anbefaler at søknad sendes pr post eller via Digipost.
 Sykehjelpsordningen yter stønad til tannleger ved sykdom, fødsel/adopsjon og pleie.
Alle tannleger som utøver tann- legeyrket i Norge er omfattet av denne ordningen som finansieres med tilskudd fra folketrygden. Sykehjelpsordningen administreres av NTF. Ordningen har egne vedtekter og et eget styre. Vedtekter og søknadsskjema finnes på NTFs nettsider.
Det ytes stønad ved:
• Sykdom
• Fødsel eller adopsjon • Pleie
  


   70   71   72   73   74