Page 67 - Tannlegetidende 6-2020
P. 67

 NTF med bekymringsmelding til Stortinget om den økonomiske situasjonen i tannhelsetjenesten
ØYVIND BERDAL, RÅDGIVER FOR POLITISK KOMMUNIKASJON I NTF
Regjeringen la 12. mai frem forslag til revidert budsjett for Stortinget. Budsjettet var naturligvis preget av tiltak for å kompensere for konsekvenser av covid­19, men inneholdt ingen ekstra økonomiske satsinger på tannhelsetjenesten.
Budsjettet skal vedtas i Stortinget 19. juni. Tannlegefore­ ningen gir i vårt innspill til Stortingets finanskomité klar be­ skjed om at vi er bekymret for befolkningens tannhelsetil­ bud, som en konsekvens av at både ofentlig og privat tannhelsetjeneste har lidd store økonomiske tap grunnet covid­19. NTF er svært bekymret for at denne pågående situasjonen skal resultere i at hverken den ofentlige eller den private tannhelsetjenesten vil klare å opprettholde et adekvat tilbud til befolkningen fremover.
Den offentlige tannhelsetjenesten
Den ofentlige tannhelsetjenesten har hatt store utgifer knyttet til oppretting og drif av akuttklinikker for pasienter som er smittet/mistenkt smittet av covid­19 eller har symp­ tomer, og til innkjøp av smittevernsutstyr. Tjenesten er også pålagt begrensninger av smittevernhensyn, noe som har medført betydelig inntektssvikt grunnet tapte behand­ lingsinntekter fra betalende pasienter.
Regjeringens forslag i revidert budsjett til bevilgninger til fylkeskommunene kompenserer ikke disse utgifene og de tapte inntektene. Manglende finansiering vil kunne gå utover tilbudet til de prioriterte pasientgruppene.
NTF krever i vårt innspill at Stortinget i sin behandling av budsjettet må sikre den ofentlige tannhelsetjenesten til­
strekkelige midler til å ivareta sine oppgaver, både i dagens spesielle situasjon og ikke minst etter krisen.
Privat tannhelsetjeneste
Den private tannhelsetjenesten har, sammen med Den ofentlige tannhelsetjenesten, lagt ned en betydelig innsats for å sikre hele befolkningen et godt tannhelsetilbud gjen­ nom krisen. For å avlaste resten av helsetjenesten har privat tannhelsetjeneste holdt åpent for å sikre befolkningen til­ gang til akutt tannbehandling. Samtidig har all annen be­ handling blitt utsatt, og omsetningen har dermed vært til­ nærmet null i en lang periode. Tjenesten er nå gradvis i gang, men også nå medfører smittevernhensyn betydelig redusert aktivitet og dermed meget lav omsetning.
Også privat sektor opplever betydelig økte priser på nød­ vendig smittevernutstyr og vanskeligheter med å få tak i slikt utstyr. Kompensasjonsordningen for private virksomheter dekker kun en svært liten del av de faste kostnadene (kun få av faste servicekostnader og lønnsutgifer selv om vi måtte holde åpent uten inntekt) og ikke noe av inntekts­/omset­ ningstapet.
Den økonomiske situasjonen er derfor kritisk for svært mange av virksomhetene i privat sektor.
Tannlegeforeningen etterlyser i vårt innspill til Stortinget tiltak som kan sikre at virksomhetene i privat sektor over­ lever denne krisen og kan opprettholde sitt tilbud til den voksne befolkningen.
2020 · 130 · #6–7 565
   65   66   67   68   69