Page 34 - Tannlegetidende 6-2020
P. 34

tidende Tidendes sommerhefte
 Norske tannleger begynte å samle utstyr allerede på begynnelsen av 1800-tallet, og det som ikke står på Maihaugen, Folkemuseet eller andre museer, er oppbevart i kjelleren på Det odontologiske fakultet ii Geitemyrsveien. Fra billedarkivet ved Det odontologiske fakultet, UiO.
Økonomisk støtte til prosjekter
Norsk odontologihistorisk forening ble stiftet i 1980 som et interesseforum for dokumentasjon av odontologihistorie. På det første møtet ble det oppnevnt et styre som skulle fremme forslag til tiltak som kunne støtte opp om forenin- gens formål. Tannleger og firmaer innen dentalbransjen ble oppfordret til å tegne støttemedlemskap, slik at foreningen
Fra Theatergaten 18: Ferdinand Kjerulf Eckhoff, Henry Elis Bache Gabrielsen, (ukjent) og Thorvald Krohn-Hansen. Bildet er tatt i 1908. Fra billedarkivet ved Det odontologiske fakultet, UiO.
kunne bygge opp en kapital, som så kunne anvendes til å støtte prosjekter der bevaring av faghistorien var hensik- ten. Dette har bidratt til at foreningen har vært i stand til å gi støtte til mange både store og små prosjekter i de
40 årene som er gått siden stiftelsen. I særlig grad gjelder dette støtte til lokale utstillinger, men også et doktorgrads- prosjekt som omhandlet odontologihistorie, har mottatt bevilgning.
Status som eget nasjonalt museum
Fra midten av 1990-tallet har en gruppe tidligere depot- ansatte og pensjonerte tannleger, under ledelse av tannlege Jarle Bragelien, nedlagt et omfattende arbeid med å registrere og beskrive gjenstander i den sentrale samlingen ved fakultetet i Oslo. Dette arbeidet blir utført på en museal korrekt måte og blir, etter hvert som det ferdigstilles, gjort tilgjengelig på Universitetet i Oslos hjemmesider som en egen del av Museum for universitetsvitenskap (MUV). Det systematiske arbeidet som er blitt utført, har resultert i at samlingen har fått status som eget nasjonalt museum med signatur DOS (De odontologiske samlinger). Det er ikke minst takket være gjentatte støttebidrag fra Norsk odonto- logihistorisk forening at dette er blitt mulig å realisere.
 532
2020 · 130 · #6–7
   32   33   34   35   36