Page 14 - Tannlegetidende 6-2020
P. 14

tidende Islam og tannbehandling
og bønnerom, med særlig henblikk til fredagsbønnen, retningslinjer ved fysisk undersøkelse der undersøker og pasient skal være av sam­ me kjønn, og krav til påkledning. Ansiktsmaske (niqab) er forbudt, mens hijab er tillatt. Håndtrykk blir bare anbefalt dersom pasientene selv legger opp til det. Et spesielt problem for kvinnelig klinisk perso­ nell er kravet om bare underarmer av hygieniske hensyn, noe som flere muslimske grupper ikke godtar. Her har man ved enkelte avde­ linger kommet frem til at det kan være tilstrekkelig å brette opp er­ mene ved kontakt med pasient og ved håndvask, men andre forlanger at hele underarmen skal være utildekket (16).
(Artikkelen er skrevet før koronasituasjonen og nye smittevern­ regler kom.)
Ved norske læresteder tillater man ikke heldekkende underermer for kvinnelige studenter, men tillater hijab. Ved de store hospitalene i Norge, som for eksempel Rikshospitalet, som har personell av mange nasjonaliteter og religioner, må klinisk personell ha bare underarmer, men muslimske kvinner i resepsjoner o.l. godt kan være tildekket. Folkehelseinstituttets veileder om arbeidstøy som benyttes i klinisk arbeid, sier at arbeidstøy bør ha korte ermer over albue for å bidra til best mulig rengjøring av hender, håndledd og underarm (17). For­ muleringen er gjentatt i «Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis» utarbeidet av lærestedene, Den norske tann­ legeforening og Folkehelseinstituttet 2018 (18).
Denne problematikken kan også være aktuell for muslimske tannleger i Skandinavia. En kvinnelig tannlege ansatt i Folktand­ vården i Sverige, insisterte på å bruke engangsermer av plast for å skjule underarmene til tross for at hygieniske retningslinjer fastsatte at arbeidsantrekket skulle være kortermet. Diskrimineringsom­
REFERANSER
1. Swihart DL, Martin R L. Cultural religious competence in clinical practice. NCBI Bookshelf. A service of the National Library of Medicine, National Institute of Health. Stat Pearls (internet) Treasure Island (FL.): StatPearls publishing; 2019.
2. Taraku S. Frihetskampen i Islam. Res Publica, Oslo 2019.
3. Attum B, Waheed A, Shamoon Z. Cultural competence in the care of muslim patients and their families. StatPearls (Internet) Treasure Island (FL): StatPearls Publishing 2019. Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK499 933/?report=printable
4. Mutair AS, Plummer V, O’Brien AP, Clerehan R. Providing culturally congruent care for Saudi patients and their families. Contem Nurse. 2014; 46: 254–8.
5. Ezenkwele UA, Roodisan GS. Cultural competencies in emergency medicine: caring for Muslim-American patients from the Middle East. J Emerg Med. 2013; 45; 168–174.
6. Padela AI, Gunther K, Kilawi A, heisler M. Religious values and healthcare accommodations: Voices from American muslim community. J Gen Intern Med. 2011; 27: 708–15.
budsmannen saksøkte Folktandvården for religiøs diskriminering på vegne av henne, men tapte saken. Senere sluttet tannlegen i stil­ lingen (19).
Slike forhold kan også gi seg bisarre utslag: En mannlig muslimsk tannlege i Manchester forlangte at kvinnelige pasienter måtte iføre seg hijab og at mannlige pasienter måtte ta vekk gullsmykker før de kunne få behandling. Han ble klaget inn til National Health Service (NHS) administrasjonen og saken er foreløpig uavklart (20).
Sluttbemerkninger
De omstendigheter som er trukket frem i denne oversikten er smake­ biter fra ulike problemstillinger den islamske tro kan føre med seg for pasientbehandling. Også enkelte varianter av kristendom og andre religioner kan medføre problemer (1), eksempelvis Jehovas vitners motstand mot blodoverføring, men sjelden i slik detaljrikdom som den som er forbundet med den rettroende muslimske befolkningen. Respekten for religion gjennomsyrer vår vestlige kultur til tross for at religionen er lagt på hylla av et flertall. Mange behandlingsinstitusjo­ ner innen medisin og odontologi har derfor brukt tid og krefer på å sette seg inn i de forskjellige snublesteinene som er forbundet med de muslimske levereglene. Det kan likevel ta tid før alt helsepersonell er oppdatert om forholdet.
Takk
Stor takk til professor Claes­Göran Crossner, UiT for bilder og kommentarer og til førsteamanuensis Mohammed Al­Haroni ved Universitetet i Tromsø for viktige korrigeringer under preparering av manuskriptet.
 512
2020 · 130 · #6–7
7. 8.
9. 10.
11. 12. 13.
Wu CD, Darout IA, Skaug N. Chewing sticks: timeless natural toothbrushes for oral cleansing. J Periodont Res. 2001; 36 275–84.
Nida Dr. What does Islam say about «Dental Health». Questions on Islam 2009. http://questionsonislam. com/question/what-does-islam-say-about-dental- health
Mirza B F. Hygiene i Islam og dagens medisin. Særoppgave i medisin (30 sider), Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo 2004.
Infanita N, Jaswir I, Mirghani MES, Sukmasari S, Ardini YD, lestari W. Rapid detection of gelatin in dental materials using attenuated total reflection fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR) J Phys. 2017. Conf Ser. 884 012 090.
Sirois ML, Darly M, Tolle S. Understanding Muslim patients: cross-cultural dental hygiene care. Int J Dent Hygiene. 2013; 11: 105–114.
Seekers Guidance. The global Islamic seminary, 2014. Checked and approved by Faraz Rabbani. Lest 09.12.19. Seekers Guidance.org
Azizi F. Islamic fasting and health. Ann Nutr Metab. 2013; 50: 273–82.
14. Shaeesta KB, Prabhuji ML, Shruthi JR. Ramadan fasting and dental treatment considerations: a review. Gen Dent. 2015; 63: 61–6.
15. Uppal N, Shikha D, Minor oral surgery in fasting muslin patients during Ramadan. J Can Dent Assoc. 2013; 79: d155.
16. Jones, J. College guidelines for religious observation amongst Muslim students. College of Medical and Dental sciences, University of Birmingham 2014.
17. Folkehelseinstituttet, Håndhygieneveilederen utg. Oslo 2017. Tilgjengelig fra https://www.fhi.no/ globalassets/dokumenterfiler/rapporter/veileder/ handhygiene-2017 smittevern23-med-omslag-.pdf
18. Arbeidsgruppen for smittevern i klinisk odontologisk praksis: Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis, 28 sider. Tannlegeforeningen 2018. https://www.odont.uio.no/om/hms/ dokumenter/fagligeanbefalingersmitteverntannhel- setjeneste.pdf
19. Dom nr. 65/17 Arbetsdomstolen, Stockholm, Mål nr. 163/16, www.arbetsdomstolen.se
20. Https://www.telegraph.co.uk/news/religi-
on/5 718 982/Muslim-NHS-dentist-tried-to-force patients-to-wear-traditional-Islamic-dress

   12   13   14   15   16