53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 6 / Sommer og prioriteringer!

Sommer og prioriteringer!

Det går raskt mot sommer - og ferietid! Prioriteringene og valgene som skal gjøres i ferien er heldigvis av det enkle slaget - skal vi spise jordbær- eller sjokoladeis? Blir det båttur før eller etter middag, og hva skal vi egentlig ha til middag? Og sånn går stort sett dagene på hytta - forhåpentligvis i nydelig sommervær hele ferien. Det skal bli så godt med fri og late dager - og ikke minst enkle valg!

For arbeidsåret har så langt vært preget både av prioriteringer og vanskelige vurderinger, på ulike nivåer.

Det er stor aktivitet i foreningen - og det er bra. Men det innebærer også at vi må gjøre harde prioriteringer. Noen oppgaver må vike for enda viktigere saker som plutselig oppstår, og noe må nedprioriteres på grunn av for lite tid eller etter grundige økonomiske vurderinger. Det å prioritere kan være meget frustrerende, når man helst vil «gjøre alt».

Politisk er det også fokus på prioriteringer. Norsk økonomi blir strammere, og det vil merkes også på helseområdet. Regjeringen har satt ned Blankholmutvalget, som er et ekspertutvalg som skal se på prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten inkludert tannhelsetjenesten. Dette er et nybrottsarbeid. Verken de kommunale helse- og omsorgstjenestene eller tannhelsetjenesten har noen gang tidligere vært inkludert i et slikt arbeid. Derfor er dette svært interessant, og NTF følger med på arbeidet i utvalget og gir våre innspill.

Målet med prioriteringsutvalget er å gjøre en helhetlig drøfting av problemstillinger knyttet til prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Innen tannhelse vil prioriteringsspørsmål også omfatte folketrygdens stønadsordning til tannbehandling.

NTF har så langt hatt to møter med utvalget, og vi har levert skriftlige innspill som kan leses på nettstedet vårt. Hovedpunktene er at NTF er opptatt av å videreføre, videreutvikle og forbedre den norske tannhelsemodellen. Foreningen ønsker en sterk offentlig sektor som har ansvar for prioriterte grupper og prioriterer forebyggende og helsefremmende arbeid. Det legger grunnlaget for god tannhelse i den fremtidige befolkningen.

Sammen med en sterk offentlig sektor må vi videreføre en velfungerende privat sektor som har ansvar for flertallet av den voksne befolkningen. NTF ønsker også en videreutvikling og en forbedring av dagens trygdesystem, og vi mener at det er på høy tid med en helhetlig gjennomgang av regelverket. En slik gjennomgang må både se på oppbyggingen av selve regelverket og hvordan ordningen administreres. I tillegg må spørsmål som hvilke grupper av pasienter som bør prioriteres, og hvilken behandling som det skal gis støtte til vurderes grundig. Det er viktig at regelverket er klart og tydelig både for politikerne som bevilger midlene, for pasientene, tannlegene og helsemyndighetene.

NTF mener at det er avgjørende at fagmiljøet blir tatt med på en slik gjennomgang. I dag involveres fagprofesjonen i altfor liten grad i utviklingen av trygdeordningen, og endringene er i liten grad begrunnet ut fra faglige forhold.

Dagens trygdesystem fanger ikke opp personer med svak økonomi, til tross for at behovet for tannbehandling i mange tilfeller kan være stort. Med en særskilt ordning for denne pasientgruppen vil trygdesystemet kunne treffe mange som av økonomiske årsaker lar være å oppsøke tannlege for små problemer, men i stedet lar dem vokse og bli store. NTF mener at det vil være forebyggende og lønnsomt både for den enkelte og for samfunnet dersom personer med svak økonomi og klart behov ble fanget opp på et tidlig stadium. Vi mener dette er noe som bør inkluderes i en helhetlig vurdering av regelverket.

NTF har også etterspurt en evaluering og en helhetlig gjennomgang av de regionale odontologiske kompetansesentrene, noe som må ses i sammenheng med evalueringen av forsøksordningen med tannhelsetjenester i sykehus og med en styrking av spesialistmiljøene ved universitetene. Dette er svært viktig også sett i lys av arbeidet med den pågående regionreformen.

Tannhelsetjenesten er en liten tjeneste, som spenner fra forebyggende og helsefremmende behandling til svært avansert spesialistbehandling, hvor noe også er behandling som utføres i sykehus. Det er derfor svært viktig at alle prosjekter i tjenesten ses i sammenheng, og at midlene til tjenesten brukes på riktig måte. NTF er opptatt av å bygge sterke og kompetente fagmiljøer. Fordi vi er få, er vi også svært sårbare. Universitetsmiljøene må være spydspissen i norsk odontologi. Forskning er viktig, men minst like viktig er robuste fagmiljøer, slik at vi kan opprettholde høy kvalitet både på grunn- og spesialistutdanningen. NTF mener dessuten at spesialistmiljøene på sykehusene må styrkes.

Vi venter i spenning på Blankholmutvalgets rapport som er ventet i begynnelsen av januar 2019 - det er ingen tvil om at det må gjøres viktige prioriteringer også i tannhelsetjenesten i fremtiden. Vi forventer at foreningen og fagmiljøene blir tatt med i disse viktige prosessene.

Men først er det sommer. Jeg ønsker dere alle en herlig sommerferie, så ses vi til høsten - med nye krefter, til felles innsats for alle NTFs medlemmer!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.