53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 1 / Ny hovedstyreperiode - nye muligheter!

Ny hovedstyreperiode - nye muligheter!

Januar er her igjen - og med det et nytt år med nye muligheter og utfordringer.

Fjoråret ble avsluttet med et vellykket representantskap. Der var det mange engasjerte medlemmer, god stemning og viktige diskusjoner. Meningsutvekslingen på representantskapet er helt avgjørende for at hovedstyret og andre sentrale tillitsvalgte skal finne riktig retning for foreningens arbeid for neste periode. Diskusjonene og vedtakene i møtet setter rammene for de neste to årene, både for hovedstyret, for NTFs andre sentrale utvalg og for sekretariatet. Etter mange gode innspill fra talerstolen vedtok representantskapet et nytt arbeidsprogram og to nye policydokumenter. Disse dokumentene vil være gode arbeidsredskaper for foreningen i kommende periode.

Arbeidsprogrammet fremstod i ny drakt, men over gammel lest. Det vil si at dere vil kjenne igjen de tre hovedområdene fra tidligere, nemlig medlemsrettet arbeid, samfunnsrettet arbeid og organisasjonsmessige forhold. Under medlemsrettet arbeid finner vi delområdene kompetanse, nærings- og tariffpolitikk, økonomiske fordeler og sosialt. Viktige arbeidsområder under området kompetanse vil være å fortsatt arbeide for høy kvalitet i grunnutdanningen og for en spesialistutdanning som er forankret på fakultetene for å understøtte grunnutdanningen. Helsedirektoratet arbeider med flere prosjekter på dette området og her skal NTF bidra. Spredning av kompetanse er også et annet viktig moment.

På nærings- og tariffpolitikkens område er det selvfølgelig mange arbeidspunkter. Vi skal ivareta tannleger i ulike deler og stadier av arbeidslivet, fra nyutdannede til de som er på vei ut av arbeidslivet, og alle tannleger i både privat og offentlig sektor. En samlet forening som tar vare på alle medlemmene er målet.

Under området samfunnsrettet arbeid har vi to delområder; politisk rettet arbeid og befolkningsrettet arbeid. Her skal vi fortsette påvirkningsarbeidet vårt slik at NTF beholder rollen som en sentral premissleverandør i tannhelsepolitiske spørsmål. Folkehelsearbeid og tannlegenes viktige rolle i helsetjenesten ligger som en basis for vårt engasjement.

Når det gjelder organisasjonsmessige forhold så skal vi ha fokus på videre profesjonalisering av foreningen slik at vi skal være i stand til å møte stadig nye utfordringer. Det innebærer at både oppbygning, struktur og økonomi må være tilpasset medlemmenes behov.

I neste periode skal vi gjennomføre et nytt, stort arbeid med NTFs vedtekter. Vedtektene må moderniseres og oppdateres slik at de regulerer foreningens virksomhet på en hensiktsmessig måte. Dette arbeidet settes snart i gang, og lokal- og spesialistforeningene våre samt NTF Student vil naturligvis bli involvert i arbeidet.

Hovedstyret ønsker også å sette i gang et prosjekt om «fremtidens tannhelsetjeneste», nettopp for å ruste NTF for fremtiden. Det blir et spennende og viktig prosjekt som vil ta opp i seg store og overordnede problemstillinger som utdanningskapasitet, demografi og befolkningens behov for tannhelsetjenester, teknologiutvikling og politiske føringer som vil kunne få innvirkning på tannhelsetjenesten.

Det var godt å se at det var mange nye ansikter på årets representantskapsmøte. Flere av de nye representantene markerte seg også fra talerstolen, og det var mange gode innlegg både fra gamle og nye representanter. Lokalforeningene hadde tydeligvis lagt ned en betydelig innsats for å skaffe gode delegater. Det er bra! NTF er helt avhengig av at det rekrutteres stadig nye og dyktige tillitsvalgte.

Valgene på lørdag er alltid spennende! Noen fikk fornyet tillit i sine verv, og mange nye ble også valgt inn i NTFs sentrale organer - slik det skal være. Jeg vil rette en stor takk til alle tillitsvalgte som gikk ut av verv - tusen takk for innsatsen alle sammen! Til alle nyvalgte ønsker jeg lykke til i vervet! Jeg håper dere vil få en interessant og inspirerende tid som tillitsvalgt i NTF. Dere har påtatt dere viktige oppgaver på vegne av fellesskapet vårt.

Det er også på sin plass å takke sekretariatet for tilrettelegging av et velfungerende representantskap. Det krever betydelig innsats. Og stor takk til ordfører og varaordfører for en lun og inkluderende ledelse av hele møtet. Veien til talerstolen blir enklere når stemningen er god.

Så vil jeg takke for tilliten dere har vist meg. Jeg er stolt og glad for at dere igjen har valgt meg til president i NTF og jeg gleder meg til å ta fatt på en ny periode sammen med det nye hovedstyret. Det er fortsatt mye å ta tak i - og engasjementet er fortsatt stort. Sammen skal vi arbeide videre for tannlegenes og pasientenes beste i den neste toårsperioden.

«If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.»

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.