53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 1 / Harmonisk representantskapsmøte

Harmonisk representantskapsmøte

Representantskapsmøtet i NTF 2017 gikk fredelig for seg og sakene ble raskt og greit behandlet. Det meste var formalia, og de lange diskusjonene uteble. Sakene var godt forberedt, samtidig var det lite politikk å diskutere.

Arnt Einar Andersen fra Sør-Trøndelag Tannlegeforening mente at NTFs arbeidsprogram for 2018 - 19 ligner en strategi mer enn et arbiedsprogram, og at det mangler konkretisering av aktiviteter. Han er videre opptatt av at NTF forvalter formuen sin godt. Andersen ble også valgt inn i valgkomiteen for perioden 2018 - 2019.

Det var valgene, eller rettere sagt opptellingen av stemmer, som tok lengst tid på NTFs representantskapsmøte 1. og 2. desember 2017. Kanskje kommer det en elektronisk løsning til gjennomføringen av valgene i 2019? Det var uvanlig mange skriftlige valg denne gangen, grunnet benkeforslag og dermed flere kandidater til vervene enn valgkomiteen hadde innstilt. Like fullt endte så godt som alle valgene med at valgkomiteens innstilling ble valgresultatet.

Økte ytelser fra Sykehjelpsordningen

Sykehjelpsordningen for tannleger, som driftes av NTF, gir stønad ved sykdom og svangerskap. Representantskapet vedtok enstemmig en del vedtektsendringer for ordningen. Noen var språklige endringer, moderniseringer eller presiseringer og noen endringer dreide seg om utvidelser av ytelsene, der forslagene til endringer var basert på at Sykehjelpsordningen har god økonomi. De foreslåtte endringene ble enstemmig vedtatt av NTFs representantskap.

Ragnhild Henriksen Løken fra Østfold Tannlegeforening var hyppig på talerstolen, og fikk blant annet gjennomslag for at UTV (utvalget av tillitsvalgte) er et organ i NTF.

Tidligere var begrensningen at en ikke kunne motta mer enn inntil 80 prosent av fjorårets inntekt i samlet stønad fra NAV og Sykehjelpsordningen. Begrensningen er økt til 90 prosent, med virkning fra 1.1.2018. Fra 2018 gjeninnføres at en kan motta stønad for arbeidsdagene mellom julaften og nyttårsaften og mellom palmesøndag og 2. påskedag.

Vedtektene endres videre til at stønad kan gis med tilbakevirkende kraft i inntil 12 måneder, mens det tidligere var seks måneder som var gjeldende.

På podiet, fra venstre: NTFs generalsekretær, Morten Rolstad; NTFs visepresident, Gunnar Amundsen; NTFs president, Camilla Hansen Steinum; representantskapets ordfører, Trond Grindheim; varaordfører Ranveig Roberg, og protokollfører, NTFs advokat John Frammer.

Vedtektene harmoniseres med NAVs regler om uttak av fødselspenger, ved at det ikke er krav til uttak av fem ukers permisjon før en kan motta stønad ved fødsel eller nedkomst.

Reduksjon av stønad ved uttak av alderspensjon fjernes fra vedtektene, slik at uttak av alderspensjon ikke lenger medfører reduserte ytelser.

Regnskap 2015 og 2016 og budsjett 2018 og 2019

Årsregnskapene ble lagt frem for NTFs representantskap til orientering. To representanter tok ordet til saken, for å kommentere at de henholdsvis ønsker en mer offensiv bruk av kapitalen og en fortsatt nøktern bruk av oppsparte midler.

Presentasjonen av NTFs budsjett for 2018 og 2019 avstedkom de samme kommentarene, fra henholdsvis Kjetil Strøm (Oslo Tannlegeforening) og Arnt Einar Andersen (Sør-Trøndelag Tannlegeforening). Førstnevnte spurte om en kunne vurdere å øke bruken av realavkastningen på investerte midler fra 10 til 20 prosent.

Kjetil Strøm fra Oslo Tannlegeforening fremmet blant annet forslag om en noe mindre restriktiv handlingsregel for bruk av avkastningen av NTFs kapitalinvesteringer.

Det ble også tatt til orde for å bevilge mer penger til opplæring av lokalt tillitsvalgte i privat sektor, ved Truls Breyholtz (Bergen Tannlegeforening).

Det ble videre stilt spørsmål om hvor lang kontrakt NTF har for leie av kontorlokalene i Haakon VIIs gate i Oslo, og om NTF planlegger å investere i egne lokaler igjen. Spørsmålet høstet applaus. Svaret, fra NTFs visepresident Gunnar Amundsen, var at NTF har kontrakt til 2022, og at det ikke er lagt planer eller snakket om å kjøpe egen eiendom.

Et enstemmig representantskap vedtok å ta NTFs budsjett for 2018 og 2019 til etterretning.

Mariann Hauge fra Vest-Agder Tannlegeforening etterlyste mer lederutdanning for tannleger, og foreslo at det lages en TSE-modul om ledelse, tilpasset både offentlig og privat sektor.

Vedtektsendringer

NTFs representantskap 2015 vedtok et arbeidsprogram som omfattet en helhetlig revisjon av NTFs vedtekter. Dette arbeidet ble imidlertid utsatt, i påvente av utfallet av Stortingets beslutning om flytting av Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunenivå. En slik flytting vil få følger for NTFs organisering, og dermed oppbygging av organisasjonens vedtekter.

Faruk Surbehan fra Vestfold tannlegeforening fikk medhold i at det skal stå noe om å styrke forholdet mellom offentlig og privat sektor i NTFs arbeidsprogram.

For NTFs representantskap 2017 ble det lagt frem forslag til en delvis revisjon av vedtektene. De fleste av endringsforslagene dreide seg om opprydding i vedtektsstrukturen og språklige moderniseringer, mye av det i den hensikt å få oversikt over NTFs organer, utvalg og komitéer, og fjerne overflødige bestemmelser.

En oversikt over endringene er å finne på NTFs nettsted under Organisasjonen/Representantskapet.

Revisjonsarbeidet vil fortsette i perioden 2018 - 2019, og vil da også omfatte foreningens struktur.

Aslak Kringlegarden fra Vestfold Tannlegeforening ville blant annet vite om NTF planlegger å kjøpe nytt hus for pengene foreningen fikk da den solgte huset i Frederik Stangs gate i 2012. Han tok også til orde for at trygdefinansieringen må følge pasienten, som bør gis mulighet til å velge tannlege selv. Og han ville at NTF skal arbeide for at tannleger skal kunne eie egen praksis.

Policydokument

NTFs policydokumenteter er strategidokumenter som sier noe om foreningens verdivalg. Policydokumentet «Fremtidens tannhelsetjeneste» fra 2013 ble presentert for representantskapet 2017 i ny todelt utgave, der første del omhandler organisering og finansiering og andre del omhandler kompetanse. Begge ble vedtatt, og finnes på tannlegeforeningen.no under Organisasjonen/NTF mener.

Tre på Romerike-benken: Sverre Tronsli Drabløs, Julie Wilberg Brandvik og Selma Taso.

Ali R. Karagöz fra Vestfold Tannlegeforening etterlyste rettigheter til trygdefinansiering for pasienter med svak økonomi.

Atle Hagli fra Rogaland Tannlegeforening tok blant annet til orde for at det er viktig å bevare tannlegenes rett til å bestemme egne priser. Han ble også valgt inn i valgkomiteen for perioden 2018 - 2019.

NTFs arbeidsprogram 2018 - 2019

Arbeidsprogrammet for 2018 - 2019 er delt i tre: 1) Medlemsrettet arbeid, 2) Politisk rettet arbeid og 3) Organisasjonsmessige forhold.

Det ble lite debatt om selve dokumentet, som ble enstemmig vedtatt, med enkelte endringer etter forslag fra representantene.

Representantene benyttet for øvrig anledningen til å lufte tanker og saker de er opptatt av. Dette handler blant annet om at tannleger bør være ledere i tannhelsetjenesten, desentralisert spesialistutdanning for å sikre god spredning av spesialistkompetanse og stønadsordningene - ikke minst med tanke på gruppe C2 og de som er dårlig økonomisk stilt.

Representantenes endringsforslag diskuteres av NTFs hovedstyre og ordførerkollegium.

Leder av NTF Student, Mohammedreza Sefidroodi ønsker å redusere kravet til obligatorisk etterutdanning for nyutdannede tannleger, og foreslo en reduksjon fra 150 til 100 timer for den første femårsperioden.

Valg

Valgkomiteens leder, Inger-Johanne Nyland, presenterte innstillingen og understreket at det er nødvendig med et større engasjement i lokalforeningene, og flere forslag til kandidater, for å sikre foreningsdemokratiet også i valgprosessen.

Hun fortalte videre at det i prosessen frem mot innstillingen var gjennomført intervjuer med kandidatene til de mest sentrale vervene.

Resultatet av valgene er:

NTFs president, Camilla Hansen Steinum (t.v.) diskuterer med ordfører Trond Grindheim og varaordfører Ranveig Roberg.

Kristoffer Øvstetun fra Bergen Tannlegeforening er blant annet opptatt av at NTFs valgkomité besøker lokalforeningene i sin søken etter kandidater til sentrale verv.

Truls Breyholtz fra Bergen Tannlegeforening tok ordet da det handlet om regnskap og budsjett, og ønsker økte bevilgninger til opplæring av tillitsvalgte fra privat sektor.

NTFs hovedstyre

President:

Camilla Hansen Steinum, Østfold TF, 95 stemmer

Visepresident:

Gunnar Amundsen, Haugaland TF, 95 stemmer

Styremedlemmer:

Terje Fredriksten, Telemark TF, 92 stemmer

Ellen Holmemo, Bergen TF, 68 stemmer

Mette Johansen, Nordland TF, 89 stemmer

Benedicte Heireth Jørgensen, Oslo TF, 94 stemmer

Heming Olsen-Bergem, Buskerud TF, 92 stemmer

SF-leder, Farshad Alamdari, Hedmark TF, godkjent ved akklamasjon

SNU-leder, Ralf Husebø, Rogaland TF, godkjent ved akklamasjon

Varamedlemmer:

  1. Marianne Nyquist Borgeraas, Vestfold TF

  2. Kristoffer Øvstetun, Bergen TF

  3. Kjetil Strøm, Oslo TF

NTFs hovedstyre 2018 - 2019, med vararepresentanter. Fra venstre: Terje Fredriksen, Kristoffer Øvstetun (vara), Mette Johansen, Kjetil Strøm (vara), Ingvild Nyquist Borgeraas (vara), Ellen Holmemo, Camilla Hansen Steinum, Gunnar Amundsen, Farshad Alamdari, Benedicte Heireth Jørgensen, Heming Olsen-Bergem og Ralf Husebø.

Representantskapet ordfører og varaordfører

Ordfører:

Trond Grindhiem, Bergen TF

Vararordfører:

Ranveig Roberg, Vestfold TF

98 representanter fra NTFs lokal-, spesialist- og studentforening(er), samt hovedstyre, studentutvalg og sekretariatsansatte var samlet på Gardermoen 1.-2. desember 2017.

Salen applauderte at Camilla Hansen Steinum ble gjenvalgt som president.

NTFs valgkomité

Aase Vintermyr, Telemark TF (valgt til leder)

Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF

Torbjørn Fauske, Nordland TF

Atle Hagli, Rogaland TF

Grethe Wergeland, Buskerud TF

NTFs fagnemnd

Leder:

Elisabet Jonsson, Nordland TF

Nestleder:

Sverre Aukland, Aust-Agder TF

Medlemmer:

Arne Olav Lund, Bergen TF

Jie-Yuan Wu, Østfold TF

Varamedlemmer:

Camilla Pedersen, Troms TF

Anders Øren, Oslo TF

Elisabet Jonsson fra Nordland Tannlegeforening ble valgt til leder av NTFs fagnemnd for perioden 2018 - 2019.

Redaksjonskomité for NTFs Tidende

Medlemmer:

Jon E. Dahl, Oslo TF

Anders Godberg, Østfold TF

Malin Jonsson, Bergen TF

Varamedlemmer:

Anne Rønneberg, Oslo TF

Kristin Klock, Bergen TF

NTFs kontrollkomité

Styremedlemmer:

Hanne M. G. Almgren, Oslo TF

Rolf Terje Alvær, Rogaland TF

Geir Torsteinson, Bergen TF

Varamedlemmer, personlige:

Niklas Angelus, Nord-Trøndelag TF

Sigrid Bruuse Lunding, Nordland TF

Berit Øra, Sør-Trøndelag TF

NTFs råd for tannlegeetikk

Leder

Maria Alvenes, Hedmark TF

Nestleder:

Morten Klepp, Rogaland TF

Styremedlemmer

Birgit Hjorth, Oslo TF

Knut Gätzschmann, Sør-Trøndelag TF

Line Pedersen, Nordland TF

Varamedlemmer

Karen Reinholtsen, Bergen TF

Mariann Hauge, Vest-Agder TF

Stein Tessem, Nord-Trøndelag TF

NTFs ankenemnd for klagesaker

Styremedlemmer

Stig Heistein, Oslo TF

Anne Marte Frestad Andersen, Østfold TF

Magne Granmar, Telemark TF

Varamedlemmer

Karen Reinholdtsen, Bergen TF

Sykehjelpsordningen for tannleger

Leder

Aleidis Løken, Oslo TF

Styremedlemmer

Jon Tryggestad, Nordland TF

Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF

Varamedlemmer

Elsa Sundsvold, Troms TF

Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF

Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF

Revisor

PFK Beckmann Lundevall Revisjon AS

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.