53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 9 / Høstens viktigste arrangementer - landsmøtet og representantskapsmøtet

Høstens viktigste arrangementer - landsmøtet og representantskapsmøtet

Våre to viktigste arrangementer nærmer seg.

Først ute er NTFs landsmøte, helt i starten av november. Vi gleder oss til årets arrangement. Landsmøtet er vår viktigste møteplass. Nytt av året er den store felles seansen fredag morgen - et «informasjonsmøte» i ny drakt - hvor vi tar opp et av de viktigste temaene i helse for tiden, nemlig antibiotikaresistens. Vi får foredrag, diskusjoner mellom fagfolk og politikere og til slutt konkrete pasientkasus som skal belyse de kliniske problemstillingene. Lege og komiker Jonas Kinge Bergland skal lede oss gjennom seansen, og det blir også underholdning. Vi planlegger en morsom og utfordrende seanse rundt et meget viktig tema - jeg håper å se dere alle der!

Landsmøtet byr nok en gang på et spennende og omfattende fagprogram. Åpningen inneholder som alltid både politikk, fag og kultur. På NTFs torg kan du få deg en god kopp kaffe og en prat med tillitsvalgte eller de ansatte i sekretariatet. Etisk råd er på plass, og vi fortsetter med «book en jurist». Torsdag kveld er det igjen landsmøtefest på Rockefeller. Velkommen til alle!

Årets representantskapsmøte avholdes en måned etter landsmøtet. Mange viktige beslutninger skal tas her, og sakspapirene er klare. Vi sender vedtakssakene til alle medlemmer - resten av dokumentene publiseres på NTFs nettsted. Gode forberedelser er viktig for å få gode og veloverveide beslutninger. Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta på generalforsamling i lokalforeningene når sakene til årets representantskapsmøte skal diskuteres. Hovedstyremedlemmene forsøker så langt det er mulig å delta på de lokale generalforsamlingene for å presentere og debattere sakene. På denne måten ønsker vi å være med på å legge til rette for konstruktive diskusjoner i lokalforeningene. Generalforsamlingene skal også velge sine delegater til representantskapet, og alle medlemmer i lokalforeningene kan dermed være med på å påvirke den utviklingen NTF skal ha og det arbeidet som skal utføres i neste periode.

Flere saker av stor betydning står på agendaen. Hovedstyret legger frem et arbeidsprogram i forenklet form. Et utkast har vært sendt ut til alle lokal- og spesialistforeningene og NTF Student for innspill, og programmets form ble diskutert på NTFs forum for tillitsvalgte. Arbeidsprogrammet legger rammer og er styrende for arbeidet i hovedstyret og resten av foreningen de neste to årene. Målet med det nye arbeidsprogrammet er å skape et dokument som er enklere å bruke i den daglige virksomheten. Det bør dessuten ha en form som gjør det enkelt både for hovedstyret og for medlemmene å evaluere det arbeidet som blir utført. Det håper og tror vi at vi nå har fått til.

Hovedstyret foreslår videre en oppdatering av policydokumentet «Fremtidens tannhelsetjeneste» fra 2013. Dette policydokumentet foreslås delt i to deler, en del om organisering og finansiering og en del om kompetanse. Hovedstyret bruker foreningens policydokumenter aktivt. Vi støtter oss på dem i det politiske arbeidet. Det er derfor viktig at disse dokumentene oppdateres jevnlig, i tråd med endringer som skjer i samfunnet generelt og i tannhelsetjenesten spesielt.

Hovedstyret legger også frem forslag til enkelte endringer både i NTFs vedtekter, de etiske reglene og i vedtektene for sykehjelpsordningen.

Avslutningsvis er det duket for noe av det aller mest spennende - nemlig valg til alle de sentrale vervene. Det har kommet forslag fra lokalforeningene, men vi hadde ønsket oss mange flere. Her har lokalforeningene en svært viktig oppgave.

NTF er en organisasjon med et representativt demokrati. Det innebærer at medlemmene velger sine representanter. Representantene velger så dem som skal lede foreningens ulike organer i den påfølgende toårsperioden. Det er sånn det skal og må være. Vi som ber om representantskapets tillit til å bekle NTFs sentrale verv, gjør det fordi vi ønsker å gi et bidrag til fellesskapet og få være med på å bringe NTF videre. Men det er altså dere, medlemmene, som til syvende og sist bestemmer både hva vi skal gjøre og hvem som skal gjøre det.

Valgkomiteen har en sentral plass i foreningsdemokratiet. I inneværende periode er komiteens rammevilkår vesentlig forbedret, både økonomisk og administrativt, og et forslag til revidert instruks skal behandles av representantskapet. Valgkomiteen har som vanlig gjort en grundig jobb. Nå blir det spennende å se hvordan representantene mener at de sentrale organene i NTF skal settes sammen for neste periode. Til alle dere som stiller til valg - lykke til!

Hovedstyret har sagt sitt. Nå er det opp til alle dere medlemmer å ta del i beslutningsprosessen og i den videre utviklingen av foreningen vår. Slutt opp om generalforsamlingene, diskuter sakene og gi de representantene dere velger klar beskjed om hvilken retning dere ønsker foreningen skal ta. Da lever foreningsdemokratiet!

Jeg ser frem til konstruktive diskusjoner og gode vedtak - godt representantskap!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.