53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 7 / Stortingsvedtaket og veien videre

Stortingsvedtaket og veien videre

Sommeren er snart over, og en hektisk høst står foran oss. De løpende oppgavene med medlemsrådgivning, kursaktiviteter og mye annet ruller og går, men denne høsten skal det også arrangeres lønnspolitisk forum, næringspolitisk forum og selvfølgelig representantskap.

En av de største politiske sakene for NTF de siste årene har fått en slags avslutning, i alle fall foreløpig. Stortingets vedtak rett før sommeren skrinlegger langt på vei flyttingen av ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Arbeidet vårt går nå over i en annen fase. Jeg skal komme tilbake til dette, men først vil jeg si noe om det arbeidet som har blitt lagt ned i denne saken så langt.

Foreningen har selvfølgelig hatt stor oppmerksomhet rundt disse problemstillingene de siste årene, og vi har fått høre at vi har brukt (for) mye krefter på offentlig sektor. Det er en fremstilling jeg mener faller på sin egen urimelighet. Dette er en sak som kunne medført store konsekvenser for hele tannhelsetjenesten - ikke bare den offentlige. Det er derfor viktig å understreke at det arbeidet som er nedlagt, har vært svært viktig for alle NTFs medlemmer - også de i privat sektor. Det har helt sikkert tatt noe oppmerksomhet vekk fra annet arbeid til tider. Allikevel er det viktig å understreke at de løpende arbeidsoppgavene hele tiden er blitt utført som normalt. Tidende har kommet ut som vanlig, medlemmene har fått råd og bistand, og kursaktiviteten har vært større enn noen gang. Blant annet. Dette takket være både ansatte og tillitsvalgte, som alle har lagt ned en ekstraordinær innsats, slik at foreningens ordinære virksomhet ikke har blitt skadelidende, selv i en meget krevende situasjon.

Tusen takk til alle - vi bretter nå opp ermene for ny innsats!

Så til våre vurderinger av arbeidet fremover.

Venstre og Kristelig Folkeparti har i sine partiprogram for neste periode vedtatt at regionene skal ha ansvar for DOT. Også opposisjonen har gjennom hele prosessen har vært tydelige i sin motstand om flytting. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har programfestet regional organisering. Dette gir et godt parlamentarisk grunnlag for NTFs standpunkter i den fremtidige utviklingen i saken, uavhengig av hva som skjer i høstens stortingsvalg.

Men NTF må utvilsomt arbeide videre med saken. Stortinget har nemlig bedt regjeringen om å legge til rette for en prøveordning fra 2020, som skal «følge-evalueres». Regjeringen bes om å komme tilbake med en egen sak i 2023 som vurderer overføring av den samlede tannhelsetjenesten basert på erfaringene fra prøveordningen. Vi vil fortsette vårt arbeid med å overbevise beslutningstakerne om vårt primære standpunkt: Store og robuste enheter er en forutsetning for en god og likeverdig tjeneste. Det er den beste garanti for en tjeneste av høy faglig kvalitet som leverer et godt og likeverdig tilbud til befolkningen i hele landet, basert på god ledelse og gode samarbeidsløsninger.

Prøveordningen fremstår uferdig. Det står svært lite i vedtaket om hvordan den skal gjennomføres i praksis, annet enn at det skal skje etter søknad og med gjennomføring fra 2020. Det presiseres at en slik ordning med frivillig oppgaveoverføring betyr en formell oppgaveoverføring fra aktuelle fylkeskommuner til de kommuner som ønsker dette. Det skal også i disse situasjonene skje en fullstendig oppgaveoverføring. Det presiseres også at en slik oppgaveoverføring skal omfatte både spesialisttannhelsetjenesten og allmenntannhelsetjenesten. Det skal med andre ord ikke åpnes for en delvis oppgaveoverføring som bare gjelder allmenntannhelsetjenesten. Ordningen fremstår sommeget omfattende, komplisert og krevende å iverksette. Evalueringen av prøveordningen er i stortingsvedtaket beskrevet som et viktig grunnlag når saken igjen skal tas opp i 2023. Derfor er det beklagelig at Stortinget ikke beskriver hvordan evalueringen skal gjennomføres.

Stortinget har vedtatt å endre helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og også å oppheve tannhelsetjenesteloven. Stortinget har dermed lovmessig lagt til rette for endringer i tråd med det opprinnelige forslaget som ble fremlagt av regjeringen. Lovendringene vil allikevel ikke iverksettes før en eventuell prøveordning igangsettes, og da bare tre i kraft for de kommunene som eventuelt inngår i prøveordningen. Forøvrig vil dagens lovverk fortsatt være gjeldende, i realiteten minst til 2023.

Fordi prøveordningen vil være forbeholdt ytterst få kommuner og er tidsbegrenset, vil vi kunne komme i en situasjon hvor nytt lovverk iverksettes på forskjellige tidspunkt og kun i berørte forsøkskommuner. Dette vil skape en uoversiktlig og komplisert rettslig situasjon, med usikkerhet for både ansatte og brukere av DOT. NTF vil følge dette nøye. Det er helt avgjørende at denne usikkerheten ikke får negative konsekvenser hverken for tjenestekvaliteten eller for tilbudet til pasientene.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.