53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 7 / Rett før stortingsbehandlingen
Forum for tillitsvalgte, Gardermoen 11.-12. mai 2017:

Rett før stortingsbehandlingen

Forum for tillitsvalgte var preget av at det nærmet seg stortingsbehandling av regjeringens forslag om å flytte Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene. Og man tok for seg foreningssaker. NTF Student stilte med egent representant, for første gang.

Morten Rolstad, generalsekretær i Tannlegeforeningen, presenterte tanker om et enklere arbeidsprogram.

NTFs arbeidsprogram

- Vi trenger en ny generasjon styringsdokumenter, sa visepresident i NTF, Gunnar Amundsen. Sammen med NTFs generalsekretær, Morten H. Rolstad, presenterte han ideer om hvordan NTFs arbeidsprogram kan gjøres til et bedre styringsverktøy for sekretariat og hovedstyre. Hva skal til for å lage et arbeidsprogram som gir retningslinjer for hovedstyret å arbeide etter, og som er passe detaljerte og passe generelle? Hva skal med og hvordan?

- Vi trenger et enklere arbeidsprogram som lar seg aktivisere, vi trenger i større grad å diskutere politisk retning, og vi trenger flere strategiske tanker. Representantskapet skal være et politisk boblebad, ikke et sted for semantikk og bitte små detaljer, sa Rolstad.

- Vi trenger en ny generasjon styringsdokumenter, sa Gunnar Amundsen, visepresident i NTF.

- Arbeidsprogrammet blir vedtatt av representantskapet, og det må tydeliggjøres. Hvordan kan vi ta de brede diskusjonene på representantskapet? spurte Amundsen.

Et godt arbeidsprogram skal stake ut kursen og fastsette strategiene, målene og prioriteringene for NTF, i tillegg til å sette klare rammer for organisasjonen. Det skal gi hovedstyret og sekretariatet handlingsrom til å arbeide mot disse strategiene og målene, og det skal sette NTFs organer i stand til å håndtere uforutsette utfordringer og problemstillinger til det beste for medlemmene.

Tankene fikk støtte fra salen.

Orientering fra utvalgene

Valgkomiteens leder, Inger-Johanne Nyland, presenterte valgkomiteens arbeid og oppfordret til å foreslå både nye og nåværende tillitsvalgte til de sentrale vervene. Hun presiserte at de som har sagt ja til gjenvalg også trenger støtte fra sin lokalforening.

Leder av Etisk råd, Maria Alvenes, fortalte kort om et både mangfoldig og interessant arbeid i utvalget, og nevnte spesielt det forholdsvis nye nettbaserte kurset i etikk i regi av Tannlegeforeningens nettbaserte kurs (TANK).

Fagnemndas leder, Berit Øra, orienterte om nemndas arbeid og nevnte spesielt den høye oppslutningen om NTFs obligatoriske etterutdanning. Januarkursene, Holmenkollsymposiet, midnattssolsymposiet, utenlandskurset, TSE og NTFs landsmøte er populære, for å nevne noen. TANK-kursene dekker også vesentlige områder, er obligatoriske og gir etterutdanningspoeng.

Etter første år av femårsperioden med obligatorisk etterutdanning (2016 - 2020) er det bare 21,5 prosent av de yrkesaktive medlemmene som fremdeles har null timer. Her er det nok noe underrapportering: Obligatorisk etterutdanning er en ny ordning og krever bevisstgjøring, både når det gjelder å finne fram til kursene, og å huske å rapportere dem i systemet.

De nyutdannede har flest etterutdanningstimer, og i alt har nesten 80 prosent av medlemmene 30 timer i gjennomsnitt.

TANK: Husk å ta eksamen

Berit Øra oppfordret til slutt alle om å huske at de må fullføre eksamen for å få tellende timer for TANK-kursene. Statistikken over hvem som tar NTFs obligatoriske etterutdanning viser at langt flere tar kursene enn dem som fullfører eksamen. Da vises det ingen etterutdanningstimer, hverken hos de enkelte medlemmene eller i statistikk.

Geir Kristiansen, leder av Norsk Kjeveortopedisk forening, delte sine synspunkter på arbeidsprogrammet.

Informasjon, samarbeid og politisk påvirkningsarbeid i organisasjonen

NTFs president, Camilla Hansen Steinum, ledet gjennomgangen av det politiske påvirkningsarbeidet. Hun minnet også om det nye TANK-kurset for tillitsvalgte.

NTF ønsker selvsagt å være en organisasjon med størst mulig gjennomslagskraft. Det legges ned et stort arbeid i å få til det.

- Vi er i den heldige situasjon at vi, i motsetning til andre land i Norden, har én felles tannlegeforening. Det gjør at selv om vi er små, får vi påvirkningskraft fordi vi står sammen og kan snakke med én stemme, sa Steinum.

Karen Knudsen Reinholdsen fra Bergen Tannlegeforening støttet tankene om et enklere arbeidsprogram.

Hun fortalte videre at NTF arbeider med profesjonalisering og retningslinjer for hvordan alle kan dra i samme retning, både lokalt og sentralt

- En av de viktigste delene i NTFs arbeidsprogram er at de skal påvirke aktivt administrative og politiske beslutningsprosesser i tannhelsepolitiske saker. Dette blir viktigere og viktigere i dagens politiske klima. Vi har påvirkningskraft, men vi er jo små, slik at det også er viktig å si at vi har begrenset påvirkningskraft, sa Steinum.

Hovedstyret koordinerer det politiske arbeidet, og lokalforeningene har styringsrett i mange saker. Dette krever at lokalforeningene vet hva de kan og skal avgjøre selv, og hva som må koordineres sentralt. NTF blir blant annet bedt om å gi mange høringsuttalelser. Små høringer tar NTF seg av sentralt, mens store og viktig høringer må kanskje alle lokal- og spesialistforeningene involveres i.

Camilla Hansen Steinum, president i NTF, ledet gjennomgangen av det politiske påvirkningsarbeidet.

Alle NTFs høringssvar ligger for øvrig på NTFs nettsider, under «NTF mener». Protokoller fra hovedstyret ligger også ute, slik at det går an å følge godt med, hvis man vil.

- Alt dette skal munne ut i en mal som alle skal få; skriftlige retningslinjer for hvordan vi skal samarbeide. Slik at når det kommer inn nye mennesker i lokalforeningene, skal de få en oppskrift på hvordan dette skal fungere, sa Steinum.

Kommunereformen, påvirkning - og vedtak

Steinum gjennomgikk hva som er gjort i saken om kommunereformen og flytting av Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunen, og fortalte at NTF, i tillegg til høringen, også jobber langsiktig i forhold til politiske partier. Arbeidet med høringen har gått parallelt med møter i Stortingets helse- og omsorgskomité, møter med enkeltpersoner, og møter opp mot programprosessene i partiene. Det er for øvrig ikke lett å få møter med partiene; noen er relativt åpne, mens mange ikke vil møte NTF i det hele tatt, bare motta skriftlig materiale.

Maria Alvenes ga salen en presentertasjon av Etisk råd.

Denne reformen var ikke beregnet å koste noe, noe som Hedmark fylkeskommune utredet, og kom til at ville koste 15 millioner bare i ekstra administrasjon. En annen av flerfoldige bekymringer var et forslag om å ta penger fra rammen til offentlig tannhelsetjeneste og gi til kompetansesentrene.

Forum for tillitsvalgte foregikk før Stortinget hadde tatt beslutningen om ikke å flytte tannhelsetjenesten til kommunene likevel. Hoveddelen av forumet gikk derfor med til å legge gode strategier for å nå fram til politikerne med foreningens synspunkter.

Erlend Fuglum, rådgiver i First House, mente det kunne være mulig å vinne slaget i Stortinget, og at det ville være avhengig av NTFs egne tillitsvalgtes innsats.

Det vil uansett komme en regionreform, slik at selv om NTF når fram med sine argumenter, betyr ikke det at alt vil fortsette som før.

Fordi kommunalreformen var og fremdeles er såpass viktig for regjeringen, var det viktig å formidle til politikerne at dette var en sak som opptok mange.

- Og hva skaper den følelsen? Jo, rett og slett antallet henvendelser, sa Erlend Fuglum, rådgiver fra First House. Han og Steinum oppfordret derfor deltakerne til å sende leserbrev til lokal- og regionaviser. De blir lest nøye, og gjenspeiler engasjementet på grasrota.

Forum for tillitsvalgte tar seg av og til tid en kaffepause og uformell prat.

- Jeg vil ikke gi noen prosentsannsynlighet, men jeg mener at vi kan klare dette. Men vi er helt avhengig av deres innsats i den siste innspurten. Vi må bidra til inntrykket av at dette er viktig for mange, avsluttet Fuglum.

Forumdeltakerne ble delt i grupper og oppgaven var å formulere leserinnlegg til avisene. Ettertiden har vist at mange av leserinnleggene kom på trykk. Representantene ble også oppfordret til å ta direkte kontakt med stortingspolitikerne i forkant av stortingsbehandlingen 8. juni.

Fasiten er at påvirkningsarbeidet lyktes. 8. juni vedtok Stortinget å ikke flytte Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene, i hvert fall foreløpig. Med i vedtaket hører en beslutning om at inntil 15 kommuner kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten, som en prøveordning.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.