53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / Regjeringen skuffer stort

Regjeringen skuffer stort

Uken før påske kom endelig stortingsproposisjonen vi har ventet spent på Prop. 71 L (2016 - 2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.).

Proposisjonen følger opp høringsnotatet av 6. juni 2016 om Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. NTFs høringssvar ble levert 30. september 2016 etter et omfattende arbeid som involverte hele foreningen. Alle lokal- og spesialistforeningene leverte også egne høringssvar.

Fra høringssvaret ble levert, og frem til proposisjonen nå endelig kom, har vi brukt tiden godt. Det er lagt ned et stort arbeid med å formidle NTFs synspunkter til politikere og helsemyndigheter. Vi har hatt møter med sentrale helsepolitikere på Stortinget og med politikere i Kommunal- og forvaltningskomiteen. I disse møtene har vi påpekt at de endringene som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har foreslått, representerer en stor reform, uten at forslagene i det hele tatt er konsekvensutredet. Vi har vist til at forutsetningen om store og robuste kommuner som kan ta imot tannhelsetjenesten ikke er på plass, og vi har advart politikerne mot å gjennomføre en endring som vil splitte opp velfungerende fagmiljøer og føre til et dårligere tannhelsetilbud til befolkningen. Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser er vesentlig nedtonet og beregningene er ikke reelle.

Hoveddelen av de 240 sidene i stortingsproposisjonen som kom før påske, omhandler overføringen av ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Det var en spent stemning da vi lastet ned proposisjonen fredag ettermiddag og begynte å lese. Dessverre meldte skuffelsen seg raskt. Selv om det ikke var uventet, var det svært skuffende å se at NTFs og de andre høringsinstansenes innspill i svært liten grad var tatt hensyn til.

Regjeringen opprettholder stort sett alle forslagene fra høringsnotatet, selv om de erkjenner at forutsetningen om store og robuste kommuner ikke er oppfylt og ser at et overveldende flertall av høringsinstansene går imot en flytting av ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Forslaget om å oppheve tannhelsetjenesteloven opprettholdes, og nåværende lovgivning om tannhelsetjenesten foreslås innarbeidet i annet eksisterende lovverk, først og fremst helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

HOD anerkjenner at det ikke er tatt høyde for de økonomiske og administrative kostnadene forslagene vil medføre. Dette gjelder ikke bare transaksjonskostnader, men også økte kostnader til drift av tannhelsetjenesten på grunn av oppsplitting i mindre fagmiljøer samt behov for utstrakt bruk av interkommunalt samarbeid, stikk i strid med målet for kommunereformen. Allikevel vil departementet ikke utrede konsekvensene av dette før etter at Stortinget har gjort sitt endelige vedtak. Stortinget vil derfor fortsatt mangle grunnleggende kunnskap om konsekvensene av forslagene når de nå skal behandle saken.

HOD opprettholder forslaget om å fjerne den lovfestede retten til gratis tannbehandling for blant annet barn og unge, og vil regulere dette i forskrift, noe NTF har gått sterkt imot.

Det eneste viktige området hvor NTFs argumentasjon har fått gjennomslag, er enkelte av de opprinnelige forslagene om å regulere privat sektor i helse- og omsorgstjenesteloven. Her har departementet revurdert sitt standpunkt og kommet til at en helprivat sektor vanskelig kan reguleres i dette lovverket slik det var lagt opp til. Det er vi svært fornøyde med.

Dette er bare utdrag fra stortingsproposisjonen. Vi arbeider nå for fullt med det som er fremlagt. Det vil ikke bli holdt noen muntlig høring i denne saken, men Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill. Tiden er knapp og våre innspill må derfor leveres senest 25. april, så her er det nå fullt fokus i tiden frem til dette.

Komiteens frist for å avgi innstilling er 30. mai, og foreløpig dato for behandling i Stortinget er 8. juni.

Vi skal bruke tiden godt, både på å lage et grundig skriftlig innspill, men også på politisk påvirkningsarbeid. For denne saken er ikke avgjort ennå. Det er fortsatt mulig at stortingspolitikerne kan komme til en annen konklusjon enn regjeringen. Høringsinstansenes innspill er nærmest unisone og meget kritiske.

Venstres landsmøte har nylig vedtatt at de vil at tannhelsetjenesten fortsatt skal være på regionalt nivå. Kristelig Folkeparti har sitt landsmøte uken etter påske, og et lignende forslag skal tas opp der. Så dette er ikke over før Stortinget har gjort sine endelige vedtak i juni. Og kanskje er det ikke over da heller, for det er jo storingsvalg denne høsten. Arbeiderpartiet har gått høyt på banen og sagt at de vil reversere et eventuelt flyttevedtak. Hvem vet hvor dette ender?

Vi går uansett spennende tider i møte, så følg med!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.