53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / Spør advokaten

Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Krav om politiattest for tannleger

Jeg har fått tilbud om en stilling som tannlege på en offentlig tannklinikk. Arbeidsgiver krever at jeg fremlegger politiattest. Kan de kreve dette?

Svar: Ja, arbeidsgiver både kan og skal kreve at du fremlegger politiattest.

Fylkeskommunen skal innhente politiattest fra helsepersonell i de tilfellene hvor det stilles krav om dette i helsepersonelloven § 20 a, jf. tannhelsetjenesteloven § 3 - 1.

Den som skal yte spesialisthelsetjenester og tannhelsetjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal fremlegge politiattest ved tilbud om stilling. Dette vil som hovedregel omfatte alle tannleger som får tilbud om kliniske stillinger i Den offentlige tannhelsetjenesten.

Det samme gjelder når en fylkeskommune ønsker å inngå avtale med privatpraktiserende tannlege om behandling av prioriterte grupper etter tannhelsetjenesteloven § 4 - 2. Plikt til å fremlegge politiattest gjelder også for eksempel dersom regionale helseforetak inngår avtale med privatpraktiserende tannlegespesialist, etter spesialisthelsetjenesteloven § 2 - 1.

Privatpraktiserende tannleger og tannlegespesialister som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemming skal også fremlegge politiattest ved melding om åpning, overtagelse og inntreden i privat tannhelsevirksomhet, jf. helsepersonelloven § 18 og tannhelsetjenesteloven § 1 - 3b. Dette vil blant annet gjelde privatpraktiserende kjeveortopeder.

De som bare sporadisk yter slike tjenester, og som i alminnelighet ikke vil være alene med barn eller personer med utviklingshemming, er unntatt fra plikten til å fremlegge politiattest.

En politiattest etter helsepersonelloven vil vise om vedkommende er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for brudd på straffelovens bestemmelser om voldtekt, seksuelle overgrep mot barn eller seksuell omgang ved misbruk av tillits- eller avhengighetsforhold mv. Det er en egen bestemmelse i politiregisterloven § 39 om politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Den som har vedtatt forelegg eller er dømt for slike overtredelser av straffeloven, er utelukket fra å yte helse- og omsorgstjenester til barn eller personer med utviklingshemming. Dette omfatter også straffedommer for slike forhold fra andre land.

Formålet med bestemmelsen er å bidra til økt trygghet for at de som har ansvaret for barn og utviklingshemmede ikke er straffedømt for seksualforbrytelser.

Det er ikke et generelt krav om politiattest for alt helsepersonell. I kommunal sektor ble imidlertid kravet om politiattest skjerpet fra 1. januar 2017. Endringen innebærer at alle tjenesteytere, også helsepersonell, som får tilbud om stilling eller oppdrag i den kommunale helse- og omsorgstjenesten må fremlegge politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5 - 4.

I forbindelse med tilbud om stilling eller oppdrag som nevnt over, bør det tas forbehold om at det må fremlegges politiattest med et innhold som er forenlig med den aktuelle stillingen. Det kan ta noe tid å få en politiattest. Det understrekes at politiattest bør foreligge før stillingen tiltres eller oppdraget igangsettes. Dette gjelder uavhengig av arbeids- eller oppdragsgivers behov for å få utført de aktuelle arbeidsoppgavene. Det vises i den forbindelse til at forhold registrert på en politiattest ikke nødvendigvis vil være saklig grunn til oppsigelse etter at arbeidstaker har tiltrådt.

Nærmere informasjon om innhenting av politiattest for helsepersonell kan finnes på www.politi.no.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.