53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / Om kursavgifter og etikk
Kommentar til brev fra tannlege Kjell Erik Skjelbred Nilsen

Om kursavgifter og etikk

Som fagsjef i NTF, med ansvar for foreningens etterutdanning, ønsker jeg å rette noen prinsipielle og oppklarende kommentarer til innholdet i Nilsens innlegg.

Det er fint at våre medlemmer er opptatt av etikk, og dette gir meg en anledning til å redegjøre for NTFs holdning og fokus på etiske problemstillinger. Rent generelt håper jeg at alle medlemmene har registrert at vi har utarbeidet et eget nettbasert kurs i etikk, og at vi generelt i vår kursvirksomhet legger vekt på dette temaet som for øvrig også har fått en bred plass i grunnutdanningen. I forhold til kursgivere har vi utarbeidet et eget annonseringsskjema hvor kursgivere skriftlig skal bekrefte om de har interessekonflikter som kan påvirke innholdet i kurset. Hvis de bekrefter dette, skal det fylles ut et eget skjema hvor disse opplysningene registreres. Disse opplysningene kan bli formidlet i annonsering av kurset og skal formidles i presentasjonen. Vi henstiller også til våre lokalforeninger å benytte dette skjemaet, det skal også brukes ved foredragsholdere fra utlandet. Vi tar denne problemstillingen på alvor og arbeider kontinuerlig for å sikre at etiske utfordringer blir håndtert profesjonelt.

Diskusjonen om økonomi og hva et kurs skal koste vil alltid oppta våre medlemmer. For å unngå forskjellsbehandling av kursgivere har vi honoraravtaler som i detalj beskriver hvor mye de skal få utbetalt etter avholdt kurs. Disse avtalene benytter også våre lokalforeninger, og de justeres årlig i forhold til prisutvikling. Derfor klarer vi å unngå store økninger i kursavgiftene.

Til slutt vil jeg knytte noen kommentarer til omtalen av Gilberto Debelian som er en av våre mest populære og faglig oppdaterte kursgivere. Vi samarbeider med ham om meget avanserte arbeidskurs, og kursavgiften beregnes ut ifra dokumenterte utgifter. Debelian får samme honorar som andre kursgivere. Han brukes jevnlig som foredragsholder ved sentrale og lokale arrangementer.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.