logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / NTF vil ikke til kommunen

NTF vil ikke til kommunen

På tross av massiv motstand både i fagmiljøene og blant landets fylker og kommuner, velger Helse- og omsorgsministeren å fremme lovforslag om å flytte ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene, skriver NTF på sitt nettsted.

NTFs president, Camilla Hansen Steinum, uttrykker stor skuffelse over at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har tatt hensyn til de mange høringsinstansene som er gått imot forslagene i høringsnotatet om flytting av Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene, og er samtidig ikke overrasket over lovforslaget som er fremmet overfor Stortinget. Foto: Kristin Aksnes.

Regjeringen, ved helse- og omsorgsminister Bent Høie, har lagt fram følgende proposisjonen Prop. 71 L (2016 - 2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) til Stortinget, med forslag til lovvedtak blant annet om flytting av ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene.

Ikke overrasket, men svært skuffet

- Vi er kanskje ikke så veldig overrasket, men vi er svært skuffet over at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ikke har tatt hensyn til høringsinstansenes nærmest samstemmige dom over forslagene i høringsnotatet fra 2016, sier president i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum.

- I sum var det massiv motstand mot å flytte den offentlige tannhelsetjenesten. Likevel tillater HOD seg å konkludere med at de «finner likevel ikke innvendingene så tungtveiende at de rokker ved selve grunnlaget for forslagene i høringsnotatet». Vi er svært kritiske til dette, oppsummerer Steinum.

Oppsplitting som rammer pasientene

NTFs president understreker at den norske tannhelsemodellen er en godt dokumentert suksess, med god tannlege- og spesialistdekning i hele landet, og stadig forbedret tannhelse i befolkningen.

- De endringene som regjeringen nå foreslår, vil føre til en oppsplitting av dagens robuste fagmiljøer. Resultatet blir et lappeteppe av ulike løsninger der pasientene blir taperne, påpeker Steinum, og viser til at hele grunnlaget for stortingsvedtaket om at tannhelsetjenesten bør flyttes, var basert på en forutsetning om store og robuste kommuner. Dette kravet er på langt nær oppfylt.

Satser på Stortinget

- Veldig mange små kommuner må dermed lage interkommunale selskaper - stikk i strid med målet med kommunereformen, fastslår presidenten på NTFs nettsted.

- Vi setter nå vår lit til at stortingspolitikerne kommer til en annen konklusjon enn helse- og omsorgsministeren og regjeringen, avslutter hun.

Camilla Hansen Steinum omtaler saken videre i sin spalte Presidenten har ordet i denne utgaven av Tidende.

Universitetet i Oslo er heller ikke fornøyd

- Jeg er ikke fornøyd med proposisjonen, sier dekan ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Pål Barkvoll, til Tidende.

- Den inneholder også en klar feil, på side 81. Her står det at vi er imot overføring av Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene. Det er ikke riktig. I vårt høringssvar støtter vi departementets forslag om overføring, under forutsetning av at kommunereformen resulterer i bærekraftige robuste kommuner, så hvordan vi har havnet på listen over motstandere av flytting av tannhelsetjenesten, kan jeg ikke forstå. Vi har gitt uttrykk for at vi ser det som naturlig at tannhelsetjenesten er på samme forvaltningsnivå som den øvrige primærhelsetjenesten. Vi mener dette er viktig for å få en god samhandling med den øvrige helsetjenesten. Vi ser det som unaturlig at ansvar for munnhule og kjever skal ligge på et tredje forvaltningsnivå, altså i fylkeskommunene.

De kan ved Det odontologiske fakultet i Oslo, Pål Barkvoll, som i sitt høringssvar gikk inn for flytting av Den offentlige tannhelsetjenesten til bærekraftige kommuner over en viss kritisk størrelse, er heller ikke fornøyd med lovproposisjonen. Han mener blant annet at det er uklokt å legge spesialisttannhelsetjenesten til kommunen og tar til orde for at denne delen av tannhelsetjenesten legges på statlig nivå, sammen med de regionale helseforetakene. Foto: Kaja Leijon Haugen, Det odontologiske fakultet/UiO.

- Videre er jeg helt uenig i departementets vurdering når det gjelder overføring av spesialisttannhelsetjenestene og de regionale odontologiske kompetansesentrene til kommunene. Vi uttrykte klart at spesialisttannhelsetjenestene bør legges til statlig nivå sammen med de regionale helseforetakene. Begrunnelsen departementet bruker er at det stort sett er tannleger på allmenntannhelsenivå som henviser til spesialist. Dette faller på sin egen urimelighet hvis en sammenligner med kommunehelsetjenesten, hvor fastlegene på kommunenivå henviser til spesialister som er på statlig nivå i de regionale helseforetakene.

- Jeg ønsker at man tar på alvor at munnhulen er en del av resten av kroppen, og jeg ser ikke noe rasjonale i at spesialistfunksjonen innenfor munnhule og kjever skal organiseres annerledes enn sykdom andre steder i kroppen. Her ligger nok en tanke fra HOD om at de kan detaljstyre virksomheten i langt større grad hvis den ligger på kommunenivå enn om den legges til de regionale helseforetakene på statlig nivå.

Sist men ikke minst ser jeg det som besynderlig hvor liten rolle universitetene har i proposisjonen både når det gjelder forskning, utdanning av spesialister og spesialistbehandling, avslutter Barkvoll.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.