53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 2 / Ivar Andreas Mjør

Ivar Andreas Mjør

Ivar A. Mjør ble født 18. september 1933 og sovnet stille inn 6. januar i år. Både norsk og internasjonal odontologi har dermed mistet en høvding som har bidratt på en rekke områder. Han var æresmedlem i NTF og mottok utallige internasjonale priser og utmerkelser. Vi som hadde gleden av å samarbeide med ham, har minner om en inspirerende, energisk, direkte og aktiv leder.

Ivar var utdannet cand.odont. fra Dundee i Skottland i 1957. Etter plikttjeneste her hjemme begynte han allerede et par år senere på videreutdanning ved University of Alabama, og dermed startet hans odontologiske virke på begge sider av Atlanteren. Allerede i 1963 ble han medlem av NTFs fagnemnd, og formann i perioden 1967 - 71. Ikke nok med det - han var samtidig medlem i Oslo Tannlegeselskaps fagnemnd. Etter at han gikk ut av fagnemnda i 1971, startet karrieren som redaktør av NTFs Tidende. I løpet av denne tiden var han også redaktør av Acta Odontologica Scandinavica.

Året etter fikk han bistand til redaksjonsarbeidet i NTF da Bente Rohde Try ble ansatt i en stilling som skulle deles mellom redaksjonen og kursvirksomheten. I 1973 foretok han en omfattende endring av Tidendes utseende med nytt format, ny layout og forside i farger. Bemanningen ble imidlertid etter hvert uholdbar, og Mjør foreslo derfor å ansette redaktør i hel eller 2/3 stilling for fire år. Dette forslaget ble lagt frem for NTFs representantskap i 1981.

Dette året skulle det også velges nytt hovedstyre. Leif Arne Heløe var visepresident og innstilt som ny president. Men så kom politikken i veien da Heløe ble utnevnt til sosialminister kort tid før han skulle velges. Nå var gode råd dyre. Valgkomiteen fant imidlertid ut at Mjør kunne være en habil kandidat.

- Jeg husker ikke om jeg svarte umiddelbart, men jeg trengte ikke lang betenkningstid, sa han i et intervju om sin tid som president.

- Jeg var instituttsjef på NIOM og hadde dermed ledererfaring, og jeg var redaktør av NTFs Tidende, slik at jeg kjente foreningen ganske godt. Ikke så overraskende, for Ivar var mannen som var kjent for å ta raske avgjørelser.

Det var spesielt å velge en president som ikke hadde vært medlem av hovedstyret, men han ble enstemmig valgt av representantskapet. Noe som neppe ville blitt akseptert i dag, var at han på samme tid var både president og redaktør, helt frem til 1. august 1982 da Berit Heløe overtok som den første ansatte redaktør i Tidende.

Det var ikke bare presidenten som var ny i det hovedstyret som tiltrådte 1. januar 1982, bare ett av medlemmene hadde vært med tidligere. Den første store saken dreide seg om arbeidsmarkedet fordi det var tegn til arbeidsløshet blant tannleger. NTF foreslo derfor at utdanningskapasiteten burde reduseres med 30 prosent. Den ble faktisk redusert med 15 prosent dette året, og hovedstyret oppnevnte et arbeidsmarkedsutvalg som fikk i oppdrag å følge utviklingen og foreslå tiltak. Presidenten kom på TV i beste sendetid og snakket om arbeidsløse tannleger, noe som resulterte i at interessen for studiet ble temmelig laber, og strykprosenten økte. Da det etter en tid viste seg vanskelig å besette offentlige tannlegestillinger i utkantstrøk, ble studiekapasiteten et tema for mange diskusjoner.

Den neste store saken i Ivar A. Mjørs presidentperiode var NTFs 100-årsjubileum i 1984, med storstilt feiring og mange arrangementer. Han mintes at han holdt tretten offisielle taler i løpet av festdagene, og det han husket best var åpningen i Oslo Konserthus med kong Olav til stede. Men han ble litt skuffet over at pressen ikke var særlig interessert, verken i åpningen, landsmøtets faglige program eller jubileumsutstillingen i Oslo rådhus.

Men det skjedde mer i 1984; 1. januar dette året trådte lov om tannhelsetjenesten i kraft. Det gjorde også NTFs nye struktur, som med de to ervervsgruppene, OTE og PTE (henholdsvis offentlige og private tannlegers ervervsgruppe), var tilpasset loven. På denne tiden var det konflikter mellom offentlig og privat sektor i Norden, og det var viktig å holde foreningen samlet. I denne prosessen var det trolig en fordel å ha en president som var forsker og ansatt på NIOM, og som ikke sto midt i interessekonflikten. Mjør virket dermed samlende. Ervervsgruppene er nå historie og loven står kanskje for fall, men NTF er fortsatt én forening, som samler alle tannleger i landet.

En sak som pågikk i hele perioden mens Ivar Mjør var president, var «amalgamkrigen». Som sjef på NIOM hadde han gode fagkunnskaper om amalgam og eventuelle bivirkninger av kvikksølv. Det vanskelige var å formidle at toksisitet handler om dose. Han har sagt at han aldri kom godt ut av det med kvinnelige svenske journalister som var upåvirkelige for argumenter. Historien har vist at amalgam ble et tema også for de presidentene som etterfulgte Mjør. Men i dag er også amalgam historie.

Etter at Ivar A. Mjør var ferdig med sin presidentperiode i 1985, fortsatte han som instituttsjef ved NIOM frem til 1993. Som sekstiåring var det selvsagt ikke aktuelt for et slikt overskuddsmenneske å pensjonere seg. Da bar det til USA der han ble professor ved College of Dentistry, University of Florida, der han fortsatte sitt virke i kjent stil til han flytte tilbake til Norge rundt 2010.

Nevnes må også at han har sittet i ledelsen for IADR (International Association for Dental Research) og var president i 1986.

Det er med stort vemod vi må erkjenne at Ivar ikke er blant oss lenger. Våre tanker går til hans kjære Birgit og øvrige familie. De skal vite at Ivar har gjort en veldig verdifull innsats for tannlegestanden og for norsk og internasjonal odontologi. Han vil bli husket av alle som hadde gleden av å samarbeide med ham. Vi lyser fred over hans minne.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.