53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 2 / Spør advokaten

Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Konkurranseklausuler i samarbeidsavtale med assistenttannlege

Jeg eier en tannlegevirksomhet og skal inngå samarbeidsavtale med en assistenttannlege. Jeg håper vi får et langvarig samarbeid, men er redd for at pasientene vil bli med henne dersom hun etter noen år ønsker å slutte i praksisen min. Kan jeg sikre meg mot å miste pasientene mine dersom en slik situasjon skulle oppstå?

Svar: Ja, det kan du til en viss grad. Nedenfor vil vi kort forklare hvordan.

Først er det imidlertid viktig å understreke at ingen tannleger «eier» pasientene. Pasientene kan fritt velge hvilken tannlege de vil gå til. Dette er også fremhevet i NTFs etiske regler § 6. De etiske reglene finner du på NTFs nettsted på følgende lenke: http://www.tannlegeforeningen.no/profesjon-og-fag/etikk/Etiske-regler.aspx.

Du og assistenttannlegen kan bli enige om å innta såkalte konkurranseklausuler i samarbeidskontrakten. Konkurranseklausuler kan i en viss utstrekning forhindre assistenttannlegen i å opptre i konkurranse med deg. Det finnes ulike typer konkurranseklausuler.

Det kan for eksempel avtales at assistenttannlegen etter samarbeidets slutt ikke skal etablere seg i umiddelbar nærhet til deg. Konkurransetilsynet har tidligere uttalt at en praksiseier kan ha behov for å beskytte seg mot pasientlekkasjer til assistenttannlege etter opphør av samarbeid, og aksepterer slike klausuler dersom de begrenses mht. varighet og geografisk utstrekning. Som en tommelfingerregel vil en slik etableringsrestriksjon være akseptabel iht. konkurranseloven dersom den ikke varer mer enn to år og dersom den bare omfatter det nærmest omkringliggende området (dvs. der klinikken har sitt naturlige pasientgrunnlag). Hvorvidt klausulen er lovlig vil derfor avhenge av en konkret vurdering av hvor klinikken har sitt pasientgrunnlag. Hvis det er reell fare for pasientlekkasjer til assistenttannlegen dersom hun etablerer seg innenfor klausulens virkeområde, vil klausulen som utgangspunkt ikke være for omfattende og dermed være lovlig.

Det kan også avtales at assistenttannlegen ikke kan ta initiativ til å kalle inn pasienter hun har behandlet i din praksis i en nærmere begrenset periode etter samarbeidets opphør. Merk at dersom pasienten selv tar kontakt med assistenttannlegen kan behandling ikke nektes under henvisning til en konkurranseklausul. Det kan med andre ord ikke avtales et forbud mot å behandle bestemte pasienter i en samarbeidskontrakt. En slik klausul vil være i strid med pasientens frie tannlegevalg.

Dersom en konkurranseklausul er for omfattende enten med hensyn til varighet eller geografisk utstrekning blir den ikke ugyldig i sin helhet. Den vil fortsatt kunne gjøres gjeldende, men må begrenses i tråd med det som er sagt foran slik at den blir lovlig.

Muligheten til å inngå konkurransebegrensede avtaler med ansatte er mer begrenset enn det som her er beskrevet ift. assistenttannleger. Om regelverket som gjelder overfor ansatte, se artikkel i Tidende nr. 10/2016.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.