53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 10 / Forslag fra Etisk råd om endring i Etiske regler, § 10 Kollegialitet

Forslag fra Etisk råd om endring i Etiske regler, § 10 Kollegialitet

NTFs råd for tannlegeetikk (Etisk råd) har overfor NTFs hovedstyre tatt opp behovet for å endre ordlyden i regelverkets § 10 Kollegialitet. Den nåværende bestemmelsen lyder som følger:

«En tannlege bør støtte og hjelpe sine kolleger og medarbeidere. Kommentarer vedrørende en kollegas arbeid og vurderinger bør ikke meddeles pasienten på en slik måte at det unødig virker som kritikk. Hensynet til pasientens helse skal alltid være overordnet.

Utover kommunikasjonen med pasienten, må en tannlege bare uttale seg om en kollegas arbeid eller vurderinger på oppfordring fra NTFs organer eller offentlige tilsynsmyndigheter. Tilgang til kollegas journal bør foreligge. Tannlegen bør forsikre seg om at kollegaen først har hatt mulighet til å uttale seg i sakens anledning.»

Første avsnitt angir hvordan man bør forholde seg til en konkret pasient som ber om en vurdering og andre avsnitt regulerer når man kan uttale seg som sakkyndig. Bakgrunnen for § 10 Kollegialitet er å forhindre nedsnakking av kolleger, men aldri å beskytte en kollega på bekostning av pasienten. Etisk råd mener første avsnitt bør endres slik at situasjonen ved avgivelse av en «second opinion» beskrives bedre. Intensjonen med endringen er at det skal framgå tydelig hvordan du som tannlege skal informere en pasient som tidligere har vært hos kollega, men oppsøker deg for ny undersøkelse for å avgi en «second opinion». Det essensielle er at du må begrense deg til å beskrive dine funn og diagnoser, og derav gi en faglig vurdering av behandlingsbehovet slik du finner det korrekt. Du skal ikke uttale deg om konkrete behandlingsforslag fra andre tannleger. Du bør heller ikke uttale deg om kolleger eller deres arbeid. Dette er fordi en uttalelse som kun er basert på det observerte resultatet av tidligere behandling og pasients framstilling, ikke vil gi et fullstendig bilde av situasjonen din kollega stod overfor da behandling ble planlagt og utført.

Andre avsnitt foreslås endret slik at det åpnes for å at tannlege kan uttale seg i andre sammenhenger enn på oppfordring fra NTFs organer og offentlige tilsynsmyndigheter. Slik sammenheng kan være som sakkyndig i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), eller som sakkyndig vitne i en rettsak. Rådet foreslår derfor at regelverket åpner for å kunne avgi slik uttalelse ved dette forslaget. Videre åpnes det også for særskilte unntak forutsatt at man har vurdert hensiktsmessigheten ved dette, og det er godt begrunnet.

Etter foreslått endring vil bestemmelsen lyde som følger:

§ 10 Kollegialitet

Informasjon til pasienten. Informasjon om egne funn, diagnoser og vurderinger skal være saklige og objektive, og må ikke meddeles pasienten på en slik måte at det unødig virker som kritikk av tidligere behandling eller behandler. Hensynet til pasientens helse skal alltid være overordnet, jf. § 1.

Uttalelser som sakkyndig. En tannlege kan bare uttale seg om en kollegas arbeid eller vurderinger på mandat fra NTF eller offentlige myndigheter. Tilgang til kollegas journal må foreligge. Tannlegen må også forsikre seg om at kollegaen først har hatt mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Unntak skal være godt begrunnet.

Denne bestemmelsen begrenser ikke plikten til å varsle etter § 12 første ledd.

Forslaget til endring fremmes og vil bli behandlet på årets representantskapsmøte, sammen med andre forslag til endringer i NTFs etiske regler. Grundig saksframlegg kan leses i representantskapsheftet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.