logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 10 / På valg 2017

På valg 2017

NTFs representantskap skal velge nytt hovedstyre i begynnelsen av desember. Tidende har spurt de ni aktuelle kandidatene om hva de ser som hovedutfordringer og hva de vil prioritere i sitt arbeid som øverste tillitsvalgte i NTF.

Valgkomiteen har innstilt syv kandidater. To kandidater til hovedstyret er allerede valgt av henholdsvis Sentralt næringsutvalg (SNU) og Sentralt forhandlingsutvalg (SF). De valgte lederne av disse utvalgene trenger godkjenning av representantskapet før de trer inn i hovedstyret

NTFs representantskapsmøte, med valg til nytt hovedstyre, finner sted på Gardermoen 1. og 2. desember.

Camilla Hansen Steinum

(Presidentkandidat. Gjenvalg, har sittet fire hovedstyreperioder, tre perioder som president.)

Alder: 41 år

Utdanning: Nordisk grunnfag UIO 1995 - 96, Cand. odont. Oslo 2002. Kurs i lystgass-sedasjon UiO 2003.

Praksis: Offentlig ansatt/distriktstannlege Østfold 2002 - 06, undervist VKII for tannhelsesekretærer 2002 og 2005 - 06, privat praksis Fredrikstad 2003-. Instruktørtannlege UIO 2006 - 07. Undervist i kommunikasjon og atferdsfag på odontologisk fakultet UIO 2010 - 11.

Foreningserfaring: Styremedlem Østfold TF 2005, kasserer Østfold TF 2006, leder Østfold TF 2007 - 11, varamedlem i NTFs hovedstyre 2008 - 09, medlem NTFs hovedstyre 2010 - 11, president i NTF 2012-., styremedlem Norsk Tannvern 2012 - 2017, observatør Akademikernes styre 2012 - 13, styremedlem Akademikerne 2014-.

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Det er flere store utfordringer for NTF og norske tannleger i tiden fremover. Samfunnet endres raskere enn før, og tannhelsetjenesten vil måtte endres i takt med dette. Det er utfordrende.

Vi ser økt konkurranse i privat sektor. Arbeidsinnvandringen har økt og det utdannes flere norske ungdommer utenfor Norge. Samtidig blir tannhelsen i befolkningen stadig bedre. Allikevel ser vi at enkelte pasientgrupper vil ha økt behov for tannhelsetjenester fremover. Fortsatt jobber de aller fleste av våre privatpraktiserende medlemmer i små eller mellomstore klinikker, men vi ser en tydelig tendens til økt kjededannelse med større virksomheter i privat sektor. Etablering av flere og større kjeder kan få betydelige konsekvenser for privat tannhelsetjeneste på lengre sikt.

Offentlig sektor står foran stadige utfordringer. Selv om flyttingen av tjenesten til kommunene foreløpig er stoppet, har Stortinget vedtatt at det skal igangsettes en prøveordning med kommunal tannhelsetjeneste. Denne saken vil fortsatt kreve ressurser og oppmerksomhet. I tillegg er flere sammenslåinger av fylkeskommuner på trappene. Hvilke konsekvenser det vil få for den offentlige tannhelsetjenesten er usikkert.

I en slik utfordrende tid er det veldig viktig at vi klarer å stå samlet som en forening. Da vil NTF ha tyngde og troverdighet, slik at vi fortsatt kan være premissleverandør og påvirke der vi har mulighet. Jeg vil fortsatt at NTF skal arbeide for best mulig tannhelse og et best mulig tilbud til befolkningen, samtidig som jeg vil ha tannlegenes og medlemmenes situasjon i fokus.

Skal NTF fortsatt være en sterk organisasjon, er vi avhengige av engasjement i medlemsmassen og dyktige tillitsvalgte. Dette forutsetter god intern kommunikasjon, og det krever kontinuerlig fokus og ressurser.

Vi er også helt avhengig av et velfungerende og profesjonelt sekretariat som evner å tilpasse seg organisasjonens behov og fremtidige utfordringer. Dette arbeidet må prioriteres fremover.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- NTF har medlemmer i ulike situasjoner og med ulike behov i sitt profesjonelle liv. Jeg tror at det blir stadig mer viktig fremover at vi forsøker å tilpasse tilbudet vårt mer til de enkelte medlemmenes behov. Det er viktig å ha en struktur som ivaretar alle interessegrupper innenfor en samlet organisasjon.

Vi må se både organisering og struktur i NTF i sammenheng med de endringene som skjer i samfunnet for øvrig, slik at NTF også i fremtiden vil være en viktig forening. Da må vi også bruke ressurser på å kartlegge «fremtidens tannhelsetjeneste» og se på utfordringer og muligheter, både for medlemmene, og for NTF.

Medlemskap i NTF skal fortsatt være et kvalitetsstempel. Vi må fortsatt holde fokus på etikk og pasientsikkerhet. Ordningen med obligatorisk etterutdanning er viktig. Den betinger at NTF leverer gode kurs for alle medlemmer. Det krever innsats og ressurser og er en viktig del av foreningens arbeid.

Det politiske påvirkningsarbeidet vil bare bli viktigere og viktigere. NTF skal være den viktigste premissleverandøren på tannhelsefeltet, og vi må bruke vår innflytelse til beste for befolkningens helse og tannhelse - og selvsagt for tannlegene.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Det nye arbeidsprogrammet som nå legges frem, er mer oversiktlig og vil gi representantskapet god mulighet til å gjøre de overordnede strategiske valgene slik at hovedstyret og sekretariatet får en klar retning for arbeidet i neste periode. Hele arbeidsprogrammet er viktig, og som president må, og skal, jeg ha et overordnet ansvar for den samlede virksomheten.

Det politiske arbeidet er et hovedansvarsområde for presidenten. Samtidig må det løpende arbeidet med fag og etterutdanning, kommunikasjon og juridisk medlemsrådgivning også prioriteres. Det er svært viktig for alle våre medlemmer at dette fungerer optimalt.

Det kommer store utfordringer for NTF i årene som kommer. Det er viktig at både de tillitsvalgte og sekretariatet er rustet for de oppgavene vi står overfor. Jeg vil gjøre det jeg kan for at NTF fortsatt skal være en sterk og samlet forening som er profesjonell og tilpasningsdyktig og som tilbyr medlemmene det de har behov for.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har variert arbeidserfaring fra både i offentlig og privat sektor. Jeg har i tillegg vært instruktørtannlege og undervist i kommunikasjon og atferdsfag ved UiO. Jeg har også undervist på tannhelsesekretærutdanningen. Det har gitt meg god innsikt i hele tannhelsetjenesten. Det at jeg driver en privat praksis gjør at jeg kjenner utfordringene i privat sektor på kroppen. Det tror jeg er veldig viktig i en periode med til dels raske endringer i tannhelsetjenesten.

Jeg har lært utrolig mye gjennom min tid i NTF. Jeg kjenner hele organisasjonen godt, og jeg opplever at vi har klart å nå frem med foreningens synspunkter til både politiske og administrative myndigheter, så vel som til samarbeidspartnere og - ikke minst - til våre medlemmer og tillitsvalgte. Dessuten mener jeg at det akkurat nå er viktig med kontinuitet i foreningens ledelse i en ganske utfordrende tid. Jeg ønsker å bidra videre og håper at jeg får anledning til å bruke engasjementet mitt til fortsatt å jobbe for NTFs medlemmer. Jeg er fortsatt motivert!

Gunnar Amundsen

(Visepresidentkandidat, gjenvalg. Har vært visepresident i en periode og hovedstyremedlem i to perioder, som leder for Sentralt næringsutvalg (SNU))

Alder: 53 år

Utdanning: Cand.odont, Bergen 1989

Praksis: Deltidansatt i den offentlige tannhelsetjenesten 1989 - 1991, assistenttannlege 1989 - 1995. Privat praksiseier 1995-.

Foreningserfaring: 1996 - 98: Nestleder Haugaland Tannlegeforening, 1998 - 2002: Leder Haugaland TF, 2007 - 2008: Nestleder Haugaland TF, 2009 - 2011: Leder Haugaland TF, 2009: Varamedlem Sentralt næringsutvalg (SNU), 2010 - 2011: Utvalgsmedlem SNU, 2012 - 2015: Leder av SNU og medlem av NTFs hovedstyre. 2015 - 2017 visepresident i NTF

- Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Det er viktig at vi klarer å ivareta alles interesser, m.a.o. påvirke på en slik måte at den norske tannhelsemodell fortsatt skal forbli en suksesshistorie. En sterk offentlig tannhelsetjeneste og en velfungerende privat tannhelsetjeneste legger i dag premissene for suksessen. Derfor må rammevilkårene overvåkes og ivaretas for å sikre forutsigbarhet i begge sektorer.

Foreløpig blir DOT liggende i fylkeskommunene, likevel åpnes det opp for prøveordninger for kommunal tannhelsetjeneste. Hvordan disse prøveordningen skal se ut har vi for øyeblikket ikke fått signaler om. Økt oppmerksomhet på disse ordningene for å ivareta våre interesser vil kreve store ressurser i tiden fremover.

Regionsreformen og sammenslåing av fylker vil naturligvis også kunne få konsekvenser for DOT.

Vi ser en økt tendens til konsolidering i privat sektor. Større klinikker og kjededannelser har gjort sin inntreden. Hvilke konsekvenser kan dette få for den private tannhelsetjenesten?

Økt antall uteksaminerte tannleger fra Norge og utlandet medfører økt behov for kunnskap omkring etterspørsel og behov for tjenesten.

Flere tannleger i markedet, økt konkurranse og tilgang til nye digitale markedsføringsportaler stiller høye krav til oss som stand i fremtiden - den etiske fanen blir enda viktigere å holde høyt i tiden fremover.

Vår rolle som fagforening og premissleverandør i tannhelsepolitiske saker blir avgjørende i tiden fremover. Ting skjer raskt og vi må evne å bruke de kontakter og erfaringer vi har for å utnytte vår posisjon på best mulig måte. Dette krever en samlet forening, engasjerte sentrale og lokale tillitsvalgte, samt et profesjonelt sekretariat.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Medlemsmassen er i endring. I privat sektor har vi ulike engasjementsformer. Vi har kontraktørtannleger, assistenttannleger, ansatte tannleger, samt små og store praksiseiere. I tillegg har vi ikke-tannlegeeide kjeder som har engasjert tannleger som er medlem av NTF, m.a.o. et konglomerat av utfordringer. NTF må derfor i fremtiden organiseres slik at vi kan gi optimal veiledning til alle våre medlemmer uansett hvilken gruppe de måtte tilhøre.

Ivaretagelse av ansatte tannlegers lønns- og arbeidsvilkår i offentlig sektor blir et viktig område å overvåke i kommende periode.

Rekruttering av nye tillitsvalgte er en forutsetning for at vi i fremtiden skal kunne ha en bærekraftig forening. Kravet og forventningene fra omgivelsene, både fra andre medlemmer og andre eksterne aktører, er store. Tillitsmannopplæringen må derfor være av en slik art at våre tillitsvalgte er best mulig rustet til å møte fremtidige utfordringer.

En samlet forening er en forutsetning for å kunne utøve politisk påvirkning. Politisk påvirkning i tannhelsepolitiske saker blir en sentral oppgave i neste periode. Vår styrke er at vi står samlet, og foreningen må av den grunn være fremtidsrettet og fremoverlent. Vi må være i forkant slik at vi er i stand til å kunne endre oss på en slik måte at vi fortsatt kan stå støtt som en samlet forening.

Er NTF organisert på en riktig og effektiv måte, for å møte dagens og fremtidens utfordringer? Det er et spørsmål vi må kartlegge og prøve å svare på i løpet av neste periode.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Vi har prøvd å gjøre årets arbeidsprogram mer oversiktlig. Dette i et forsøk på engasjere medlemsmassen i den politiske debatten som vi ønsker som forening. Målet er at representantskapet skal legge de politiske rammebetingelsene som hovedstyret og sekretariat skal kunne arbeide innenfor i neste periode. Et oversiktlig og tydelig arbeidsprogram er etter mitt syn en forutsetning for at medlemsmassen får eierskap til de prosesser som til enhver tid pågår.

Et arbeidsprogram er dynamisk. Erfaringen tilsier at fokus flytter seg i løpet av en toårsperiode. For meg er det viktig å ha et helhetlig og tydelig arbeidsdokument. I tillegg må det ha en form og fleksibilitet som gir rom til å snu seg fort om og når det måtte kreves. Erfaringsmessig vil engasjementet på ulike områder endre seg i løpet av en periode, og jeg synes dagens dokument gir rom for mange spennende utfordringer.

God økonomi og trygging av denne på en slik måte at vi har forutsigbarhet i vårt nåværende og fremtidige arbeid er en forutsetning for at vi i dag, og i fremtiden, kan realisere ambisiøse arbeidsprogram. God økonomistyring og realistisk budsjettering vil alltid være et prioritert område

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Etter seks år i hovedstyret har jeg etter hvert fått god erfaring og representerer kontinuitet. I tillegg har visepresidentvervet gitt meg verdifull erfaring som en del av ledelsen Jeg opplever meg selv som engasjert og tydelig, og føler meg fortsatt meget motivert til å fortsette arbeidet for Den norske tannlegeforenings medlemmer.

Terje Fredriksen

Foto: Privat.

(Hovedstyremedlem, nyvalg.)

Alder: 48 år

Utdanning: Cand. odont. UiO 1997, Implantatprotetikk 2009, Lystgassautorisasjon 2012

Praksis: Ass.tannlege i privat praksis Vinje, Oslo, Lillestrøm, Skien 1997-2002. Privat praksis i Porsgrunn 2002-.

Foreningserfaring: Leder av Telemark Tannlegeforening, 2010-

Medlem av Valgkomiteen til Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse, 2016-

Moderator på Facebokgruppen Oss Tannleger imellom, 2014 - 2017

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Fortsettelse av kommunereformen og påvirkning av organiseringen av DOT etter regionsreformen. Regionsreformen vil automatisk påvirke NTF sin egen organisasjon og lokalforeningene. Hvordan vitalisere lokalforeningene og sørge for at de har påvirkning og innflytelse.

Demokratireform internt i foreningen, hvordan skape en forening som evner å fange opp medlemmenes oppfatninger og meninger uten at det blir for kostbart og tungrodd og ivaretar en effektiv styring av foreningen.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode, og hvilke (t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Mye av foreningens ressurser de siste årene har gått med til å jobbe med kommunereformen. Dette var nødvendig og riktig og ble kronet med at NTF sitt syn foreløpig fikk gjennomslag i Stortinget. For foreningen tror jeg at det ga verdifull erfaring i å drive påvirkningsarbeid inn mot beslutningstakere.

Overkapasitet av tannleger i forhold til behandlingsbehov er ett tema som jeg tror blir mer aktuelt i årene som kommer. Dette kan ramme både lønnsdannelsen i DOT men i enda sterkere grad kan det bli ett problem for private kollegaer. Jeg er enig med tidligere president Carl Christian Blich i sin mening i dette spørsmålet og deler hans bekymring for fremtiden. Dette er en svært viktig sak for tannleger i Norge og en sak der NTF kan bruke erfaringen og kontaktene en tilegnet seg under arbeidet med kommunereformen.

Det er viktig å jobbe for at norske tannleger fortsatt står samlet i en forening for å sikre mest mulig gjennomslagskraft, den er svak nok som den er i dag. Blant endel private kollegaer hører jeg ofte at NTF kun er viktig for ansatte tannleger og særlig offentlige ansatte tannleger. NTF må være en forening for medlemmene. Om de er offentlig eller private ansatte, tilknyttet fakultetene og sykehus, spesialister, om de driver sin egen en-mannsklinikk eller om de driver en større flermannsklinikk er det viktig at alle finner det formålstjenelig å være medlem av NTF.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Min arbeidserfaring er som assistenttannlege og praksiseier i privat sektor. Jeg fungerer også som daglig leder på et privat medisinsk senter der jeg prøver å få leger, fysioterapeuter, kiropraktorer og tannleger til å dra i den samme retningen.

Jeg har sittet som leder i Telemark tannlegeforening en del år. Det er en av de mindre lokalforeningene i NTF sitt system. Erfaringen av hvordan ting fungerer også i de små lokalforeningene anser jeg som viktig at er representert i hovedstyret. Jeg har et sterk samfunnsengasjement, har tatt min tørn i Skien bystyre og er nestleder i styret til eliteserielaget i håndball Gjerpen HK Skien.

Jeg er gift med min Janne som er familiterapeut, og har to døtre på 17 og 14 og en sønn på 9 år.

Ellen Holmemo

(Hovedstyremedlem, gjenvalg. Har sittet en hovedstyreperiode.)

Alder: 42 år

Utdanning: Odontologi ved UiB 1995 - 2000. Kurs i lystgassedasjon UiB 2006. Sertifisert som spesialopplært tannlege i kognitiv adferferdsterapi for pasienter som er diagnostisert med odontofobi og intraoral injeksjonsfobi 2014.

Praksis: Offentlig ansatt tannlege i Hordaland Vest tannhelsedistrikt fra 2001-. Stilling ved Senter for odontofobi i Bergen 2008 - 2013. Klinikkleiar Sotra klinikkområde fra 2013-. Suppleant Bergen tannlegevakt fra 2013-

Foreningserfaring: Tillitsvalgt i fylkeskommunen fra 2004. Hovedtillitsvalgt 2009 - 2013.UTV-representant i Bergen TFs (BTF) styre 2009 - 2013. Leder i valgkomiteen i BTF 2013 - 2015.Varamedlem i Sentralt forhandlingsutvalg 2011 - 2013.Medlem i sentralt forhandlingsutvalg 2014 - 2015.Representant for NTF i Akademikerne stat i 2013/2014.Representant for NTF i Akademikerne kommune i 2014/2015.Varamedlem i NTFs råd for tannlegeetikk 2011 - 2013.Medlem i NTFs råd for tannlegeetikk 2014 - 2015.

- Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Det utdannes mange tannleger til et marked hvor befolkningens tannhelse blir stadig bedre. Endringer i arbeidsmarkedet kan bli utfordrende, både i privat og i offentlig sektor. Vil den økte tilgangen på arbeidskraft i tannlegemarkedet være en utfordring for lønns- og arbeidsvilkår offentlig? Hvordan vil den økte mengden arbeidskraft påvirke yrket vårt? Vil konkurransen om pasientene føre til økt konfliktnivå innad i tannlegestanden? Vil minkende overflod av arbeidsoppgaver føre til en endring at selve yrket, ved at innovative tannleger finner nye oppgaver?

Ved alle endringer, følger det skepsis, og når det blir konkurranse om ressursene, øker konfliktnivået. I slike tider er det viktig at Tannlegeforeningen er en samlende forening for medlemmene. Jeg opplever at vi har en forening hvor det er gode debatter og gode prosesser som ender i at en samlet medlemsmasse står bak et standpunkt. Dette opplevde vi blant annet i den forrige periodens store arbeid med å vinne Stortingets flertall om å ikke flytte den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene. Her la et stort antall tillitsvalgte, både på lokalt og sentralt nivå, inn en betydelig innsats. Det var et lagarbeid, og vi lyktes. Et bredt engasjement innad endte i en klar og entydig tale utad, og vi ble hørt. NTF skal fortsette å være en viktig brikke i utformingen av framtidens tannhelsetjeneste.

I et marked i endring, er det viktig at NTF i tiden framover, fortsetter å være en samlende forening for alle medlemmene, hvor tannlegene opplever både et faglig utviklende fellesskap, et sosialt felleskap, en etisk rettesnor og juridisk veiledning.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Representantskapet vedtar arbeidsprogrammet, og hovedstyret leverer det representantskapet bestiller. Hovedstyret har engasjement for hele arbeidsprogrammet.

Det jobbes med mange viktige oppgaver. Kurstilbudet som gis av NTF, både sentralt og lokalt, er kanskje det som flest av medlemmene setter pris på og er opptatt av. At det faglige tilbudet til medlemmene er under kontinuerlig utvikling, er viktig.

Forrige periode ble det brukt mye tid og ressurser på arbeidet med flytting av offentlig tannhelsetjeneste. Stortinget gikk imot kommunal forankring, men lot det være igjen et lite vindu for prøveordninger. Dette må følges opp videre.

Kommunikasjon innad i organisasjonen er viktig. Innimellom opplever jeg stemmer som er frustrerte over manglende engasjement fra NTF i saker, som jeg vet at det jobbes mye med. Det viser at vi kan bli enda flinkere med kommunikasjon.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Jeg har ingen saker som jeg kommer til å prioritere foran andre. Hovedstyret er en samling av mye forskjellig kompetanse. Oppgavene i arbeidsprogrammet løses i fellesskap gjennom gode prosesser.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har 17 års yrkeserfaring fra offentlig sektor. Som mor til fire sønner har jeg trening i å kommunisere klart og tydelig. Som klinikkleder øver jeg meg stadig på å lede og å vise vei. Som tillitsvalgt i fylkeskommunen ble jeg godt kjent med hvordan dagens offentlige tannhelsetjeneste drives, og har kunnskap om avtaleverket som regulerer det. Min lokalforening er Bergen, en aktiv forening med engasjerte medlemmer og klare røster.

Mette Helen Kristoffersen Johansen

Foto: Privat.

(Hovedstyremedlem. Nyvalg)

Alder: 35 år

Utdanning: Master of Odontology, Universitetet i Oslo, 2006

Praksis: Offentlig ansatt tannlege i Nordland Fylkeskommune siden 2006, på Tverlandet tannklinikk 2006 - 2010, Nedre Rønvik tannklinikk 2006 - 2012, Saltvern tannklinikk 2012-. Assistenttannlege ved Tryggestad Tannklinikk 2006 - 2010. Veileder for ekstern praksis UiT 2012-

Foreningserfaring: Leder for Nordland Tannlegeforening periodene 2014 - 2015 og 2016 - 2017.

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- I den siste perioden har Tannlegeforeningen, naturlig nok, vært veldig opptatt av den overhengende kommunereformen og spørsmålet om hvorvidt DOT skulle flyttes fra fylkeskommunen til kommunene. Dette har naturligvis krevd ressurser både i tid og økonomi for foreningen. Forslaget som ble lagt frem i Stortinget hadde konsekvenser også for privatpraktiserende tannleger, men absolutt av størst innvirkning på offentlig ansatte. Den norske tannlegeforening er unik i måten dette både er en organisasjon for private og offentlig ansatte tannleger, og både en arbeidsgiver- og en arbeidstakerorganisasjon. I Norge, i motsetning til våre naboland, har vi bare en samlende forening for tannleger, med en enestående god oppslutning. Vi må i tiden fremover fortsette å holde fokus på hvorfor dette er en organisasjon for alle tannleger, selv om det for flere kan erfares slik at foreningen har stått mest på for de offentlige ansatte den siste tiden.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- For å ivareta medlemmenes interesser er det mange oppgaver som krever innsats, og mange utfordringer dukker opp underveis. Utfordringene er mye mer dynamiske enn tidligere, og fokuset vårt endres mye raskere. Utenlandsbehandling, arbeidsinnvandring, etiske spørsmål og en arbeidshverdag som for enkelte kan oppleves som mer og mer presset, for å nevne noen.

Våre medlemmer er opptatt av hvordan foreningen jobber for å bedre arbeidsmarkedet vårt, og hvordan vi jobber både politisk og i de informasjonskanalene vi har. Vi skal være en forening som blir hørt i det feltet vi er spesialisert i: Tannhelse. Det er derfor viktig å synliggjøre på hvilken måte vi forvalter foreningens ressurser, slik at alle skal oppleve at de er medlem av en organisasjon som jobber for dem.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Arbeidsprogrammet i NTF er et viktig dokument som helhet, og det er vanskelig å dra ut enkeltsaker. Men skal jeg nevne noe især, er det hvor viktig oppdaterte kurs er for foreningen. Ikke bare faglig, men kursene er også en viktig sosial arena. Det er godt for oss å møtes, slik at de medmenneskelige avstandene oss kollegaer imellom ikke blir unødig store, i en tid med stadig mer press og konkurranse. Jeg er opptatt av at det er et kvalitetsstempel at man er medlem av Den norske tannlegeforening, og foreningen er en solid leverandør av faglige kurs. Slik kan både befolkningen og politikerne ha tillitt til vår ekspertise innenfor vårt felt, og vi kan bli hørt i tannhelsefaglige spørsmål. Når fagnemnden gjør et så godt arbeid som de gjør, kan vi være stolte medlemmer av en forening av faglig oppdaterte tannleger. Bred satsning lokalt og sentralt, på kurs landet over og nettbaserte løsninger sikrer at dette gjelder oss alle.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Av kandidatene til hovedstyret er jeg ikke av dem som har lengst fartstid i foreningssammenheng, men mener likevel at jeg kan være et godt tilskudd. Jeg er en offentlig ansatt tannlege fra Nordland, og jeg synes det er viktig at det også i hovedstyret er representanter fra vår nordlige landsdel. Jeg arbeider som ekstern tannlege for Universitetet i Tromsø, og synes også det gir meg et innblikk i hva som opptar våre nyutdannede og studentene, som er viktige satsingsfelt for å opprettholde vår høye deltagelse.

Benedicte Heireth Jørgensen

Foto: Privat.

(Hovedstyremedlem. Gjenvalg, har sittet en hovedstyreperiode.)

Alder: 42 år

Utdanning: Cand. odont 2001 Universitetet i Oslo (UiO), Kurs i lystgassedasjon 2002 ( UiO).

Praksis: Den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Fron 2001 - 2002. Assistenttannlege Ullensaker 2003 - 2008. Privatpraksis Oslo 2007-

Foreningserfaring: Nestleder Oslo Tannlegeforening (OTF) 2010 - 2011, leder OTF 2012 - 2013. Vara NTFs hovedstyre 2014 - 2015. Valgkomiteen i Sentralt næringsutvalg (SNU) 2014 - 2015. Vara sykehjelpsordningen 2014 - 2015. NTFs Hovedstyre 2016 - 2017. Styremedlem Norsk Tannvern

- Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- NTF har flere store og sammensatte utfordringer i tiden som kommer. Det er både ytre påvirkning fra et globalt tannhelsemarked, men også nasjonale endringer som usikkerheten rundt kommunereformen. I tillegg vil et økende antall nyutdannede tannleger gi en sterk økning i tilgjengelig arbeidskraft slik at arbeidsmarkedet trolig vil endres i forhold til vi kjenner nå.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Tannlegeforeningen har programfestet at vi skal jobbe for en sterk offentlig tannhelsetjeneste og en velfungerende privat sektor. NTF skal fortsette med det pågående informasjons- og påvirkningsarbeidet både opp mot politikere, de ulike departementene, forvaltningen og pressen. NTF vet av erfaring hvilke prioriteringer som er til det beste for den generelle tannhelsen.

Slik jeg ser det vil en velfungerende offentlig tannhelsetjeneste også gi stabilitet i den private sektoren der hvor jeg jobber. Forutsigbare rammebetingelser er en nødvendighet i denne sammenhengen. Det er meget viktig at NTF fortsetter å jobbe for økte folketrygdstønader for sårbare grupper. Folketrygdloven skal bidra til å gi økonomisk trygghet for hele befolkningen ved å blant annet kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade. Jeg møter stadig pasienter i praksis med behov for støtte som ikke er berettiget til dette i henhold til nåværende regelverk. Målretting av offentlige midler vil derfor gi mest og best tannhelse for pengene. Dagens trygdesystem bør utvides og styrkes.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Det å være medlem av NTF skal være et kvalitetsstempel. Vi må rekruttere medlemmer og skape engasjement. Foreningen trenger aktive medlemmer på alle plan. Som medlem av NTF skal man ha fokus på yrkesetikk og god faglig standard.

Jeg mener fortsatt at allmenntannlegen skal være ryggraden i norsk tannhelsetjeneste. Dette oppnår man ved å styrke grunnutdanningen og videreutvikle den obligatoriske etterutdanningen. Jeg er også opptatt av lederutvikling og mener at mange offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger vil kunne ha nytte av dette. I den sammenheng har vi satt i gang med et nytt og utvidet lederkurs som jeg håper mange av våre kollegaer vil finne nyttig.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har en allsidig bakgrunn og har vært ansatt i det offentlige, vært assistenttannlege og er nå selv praksiseier. Det gir meg en unik mulighet til å se helhetlig på tannhelsetjenesten. Erfaringene fra tiden som leder i Oslo Tannlegeforening har også gitt meg solid innsikt i å identifisere problemer og se etter nyttige løsninger. Gjennom min erfaring som lokal og sentral tillitsvalgt håper jeg å bidra til et fortsatt godt samarbeid i hovedstyret.

Heming Olsen-Bergem

(Hovedstyremedlem. Gjenvalg, har sittet en hovedstyreperiode.)

Alder: 48 år

Utdanning: Cand. odont. UiO 1997. Spesialist oral kirurgi og oral medisin, UiO 2005. PhD UiO, 2015.

Praksis: Privat praksis, Halden og Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Østfold, Fredrikstad 1997 - 1998. DOT Troms, Sjøvegan 1998. Privat Praksis Oslo, 1999 - 2000. Instruktørtannlege UIO 1999 - 2005. Universitetslektor UIO 2006 - 2015. Privat spesialistpraksis Drammen 2003-. Forsvarets sanitet fra august 2015-. Leder spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin, UiO. Førsteamanuensis, IKO, UiO, 2016-. Spesialisttannlege ved ØNH/kjevekirurgi, Vestre Viken HF, Drammen sykehus 2016-

Foreningserfaring: Styremedlem Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin 2008 - 2010.Leder Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin (NFOKOM) 2010 - 2016. Nestleder NFOKOM 2016-. Styremedlem ITI Norge/Sverige 2012 - 2016.

- Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- NTF må fortsette å jobbe for å bli hørt av politikere og helsemyndigheter. Arbeidet med utformingen av det nye tannhelse-Norge har ikke stanset, men er noe som vil møte oss igjen i årene fremover. Det blir viktig at NTF er en samlet, tydelig og klar stemme i dette arbeidet. Vi skal se helheten der andre konsentrerer seg om sine egne områder, og vi skal arbeide for at alle samarbeider og hvor målet er et bedre tilbud for våre pasienter. I dette blir det viktig å styrke grunnutdanningene ved alle tre universiteter i Norge. Det blir derfor også viktig å samle medlemmene om NTF som sin organisasjon. NTF skal være der for sine medlemmer som det beste alternativet på medlemsfordeler, fagutvikling og bredde. NTF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der alle blir hørt, og vi skal være en organisasjon som høres. Med det mener jeg at vi må høres hos politikere, byråkrater, medier, tannleger, andre helsearbeidere, universitetene, og hos de som tenker seg inn i vårt yrke og lurer på om de skal studere til tannlege i Norge eller i utlandet.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- NTF må jobbe ytterligere med rollen som en sentral helsepolitisk aktør, og samtidig klare å balansere dette opp mot utfordringene som ligger i det å være både fagorganisasjon og tilbyder av etterutdanning. Dette innebærer at NTF stadig må jobbe for et bedre medlemstilbud for alle sine medlemmer, et bedre fagtilbud og en bedre demokratisk organisasjon der medlemmer blir hørt. Særlig viktig blir det å støtte opp om lokalforeningene og deres arbeid.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Jeg er veldig opptatt av NTFS samfunnsrettede arbeid og det medlemsrettede arbeidet, noe man sikkert forstår av svarene over. Etter å ha sittet i hovedstyret i to år nå, skjønner jeg i stadig større grad at alle områdene i arbeidsprogrammet henger sammen. Det er viktig å arbeide med alt som representantskapet har bedt hovedstyret å jobbe med.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg tror at jeg kan tilføre en breddetenkning til hovedstyret. Jeg arbeider til vanlig innenfor mange deler av NTFs virksomhet, med studenter og utviklingen av utdanningen, i Forsvaret som ser på tannleger på andre måter enn de tradisjonelle, på sykehus og i privat virksomhet. I dette ser jeg hva jeg synes fungerer og ikke fungerer, og får også innspill fra studenter, andre tannleger offentlig og privat, andre spesialisttannleger og annet helsepersonell. Jeg håper å kunne fortsette å ta dette med inn i et videre arbeid i hovedstyret. Og så er jeg en jordnær kar fra Halden som er vant til å spørre når jeg ikke skjønner, si ja så ofte jeg kan, men også nei når jeg må.

Ralf Husebø

(Hovedstyremedlem. Gjenvalgt som leder av Sentralt næringsutvalg (SNU). Har sittet en hovedstyreperiode. Tre perioder som vara til NTFs hovedstyre.)

Alder: 48 år

Utdanning: Cand.odont. Universitetet i Bergen (UiB) 1995.

Praksis: Praksiseier i Sandnes 1998-

Foreningserfaring: Medlem PTL-styret 1998 - 1999. Leder PTL Rogaland 1999 - 2001. Nestleder i Rogaland Tannlegeforening 2001 - 2002. Leder Landsmøtekomiteen (Stavanger) 2006, 2002 - 2007. Nestleder i Rogaland Tannlegeforening 2007 - 2009. Leder i Rogaland TF 2009 - 2011. Vara til NTFs hovedstyre 2010 - 2015.

- Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- Jeg brenner for en samlet forening, og mener vi må jobbe hardt for å holde oss samlet. Står vi sammen har vi vesentlig større gjennomslagskraft enn om vi deler oss opp, og dette har vi nettopp sett tydelig gjennom vårt arbeid med kommunereformen. I våre naboland har ikke tannlegene klart å holde på en samlet forening, og det gir dem store utfordringer. Skal vi klare dette så må vi jobbe mye med kommunikasjon, samt at vi må ivareta alle grupperinger i NTF. Det er en del som uttrykker misnøye med NTF, det er gjerne ikke til å unngå da det er umulig å gjøre alle til lags. Allikevel må vi høre på de som er misfornøyde og se om det er noe vi kan gjøre for at færre skal være misfornøyde.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Fortsette utviklingen av kurs slik at alle våre medlemmer kan holde seg oppdaterte til enhver tid. Skal vi opprettholde vårt gode omdømme så er det viktig at våre medlemmer går på kurs. Derfor er det viktig at NTF stadig utvikler sine kurs slik at medlemmene går på dem. Kursene må være relevante, interessante, lett tilgjengelige og varierte både i innhold og form. Som praksiseier så er jeg opptatt av at vi også må ha kurs som går på ledelse, administrasjon og økonomi, ikke bare tannlegefaglige kurs.

NTF må hele tiden jobbe for å være premissleverandør i tannhelsepolitiske spørsmål. For å kunne påvirke tannhelsepolitikken må vi jobbe kontinuerlig med å fremme våre syn både i politiske prosesser og i samfunnsdebatten. Hovedstyre og sekretariat har blitt svært gode på dette, så det må vi fortsette med.

Vi ser en økende konkurranse både i bransjen i Norge, men også fra utenlandske aktører. I slike tider er det ekstra viktig at vi har gode holdninger. Etikk er derfor noe vi må jobbe aktivt med. Jeg har stor tro at NTFs etiske regler kan utgjøre et konkurransefortrinn i forhold til andre aktører, og det vil være til pasientenes fordel om vi følger dem. Derfor vil jeg oppfordre alle tannleger og tannlegekjeder i Norge til å følge NTFs etiske regler. NTF må fremme disse reglene ovenfor både medlemmer og pasienter.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Alle som sitter i NTFs hovedstyre må tenke på helheten i arbeidsprogrammet og ta ansvar for det. Områder som engasjerer meg mye er kursutvikling (deriblant kurs for praksiseiere), yrkesetikk, gode arbeidsforhold for både praksiseiere og ansatte eller leietannleger, tannhelsepolitiske spørsmål og at vi står samlet som en sterk forening.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg har lang erfaring i NTF, men også innen andre organisasjoner. Samfunnsengasjert, mener at vi alle må ta ansvar om vi skal ha et godt samfunn. Derfor mener jeg også at vi av og til må løfte blikket litt og ikke bare se på oss selv. Ellers er jeg løsningsorientert, men ikke redd for å stå på mitt standpunkt om jeg mener det er prinsipielt viktig.

Farshad Alamdari

(Hovedstyremedlem. Gjenvalgt som leder av Sentralt forhandlingsutvalg (SF). Har sittet to hovedstyreperioder.)

Alder: 52 år

Utdanning: Cand. odont. Oslo 1993

Praksis: Offentlig ansatt tannlege, Nordland fylkeskommune-Lurøy 1993 - 94, Hedmark fylkeskommune, Trysil 1994 - 2013, og overtannlege siden 2014-

Foreningserfaring: Styremedlem og kasserer Hedmark tannlegeforening 1995 - 2001, leder UTV Hedmark og styremedlem i Hedmark Tannlegeforening 2002 - 2013, nestleder Sentralt Forhandlingsutvalg (SF) 2008 - 2013, varamedlem NTFs hovedstyre 2008 - 2013, har representert NTF i Akademikerne stat, Akademikerne kommune og Akademikerne helse. Leder av Sentralt Forhandlingsutvalg og medlem av NTFs hovedstyre 2014-.

- Hva ser du som de(n) største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

- I juni 2017 ga Stortingets flertallet ikke tilslutning til regjeringens opprinnelige ønske om flytting av ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) til kommunene. Samtidig har Stortinget bedt regjeringen om å legge til rette for en prøveordning som skal evalueres og ber regjeringen om å komme tilbake med en egen sak i 2023 som vurderer overføring av den samlede tannhelsetjenesten basert på erfaringene fra prøveordningen. NTF har brukt mye tid og ressurser i forkant av Stortingets behandling av regjeringens forslag om flytting av DOT, og det vil fortsatt være svært viktig å fortsette arbeidet med å overbevise beslutningstakerne om NTFs primære standpunkt, at store og robuste enheter er en forutsetning for en god og likeverdig tjeneste og at en fortsatt regional organisering sikrer tannhelsetjenestens behov for store nok enheter. Det er viktig å bevare og videreutvikle den norske tannhelsemodellen med en sterk offentlig sektor og en velfungerende privat sektor.

- Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

- Arbeidet med å påvirke beslutningstakere når det gjelder prøveordningene og evaluering av disse i prosessen fram til 2023 blir fortsatt svært viktig. Vi må fortsatt ha god dialog med, og arbeide målbevisst mot myndighetene for å tydeliggjøre verdiene og suksesskriteriene i dagens tannhelsemodell og konsekvensene av en eventuell flytting av ansvaret.

I tillegg har prosessen med regionreform og sammenslåing av flere fylkeskommuner kommet i gang for alvor etter stortingsvalget i september. Det blir svært viktig at NTF både sentralt og lokalt følger opp disse prosessene for å ivareta våre medlemmers interesser

I tillegg bør NTF videreutvikle sitt lederkurs for tannleger.

- Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

- Arbeidsprogrammet består av flere elementer som hver for seg er viktige og som gjør helheten spennende og interessant. Etikk og etterutdanning er viktige områder. Tannleger med høy etisk og faglig standard er av avgjørende betydning for tjenestekvaliteten og dette vil bli enda viktigere i årene som kommer. Nærings- og tariffpolitikk er naturligvis også områder som engasjerer meg.

- Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

- Jeg håper at min erfaring som mangeårig hovedtillitsvalgt og forhandlingsleder både lokalt og sentralt, evnen til samarbeid og å finne løsninger og kjennskap til lover og regler vil bidra til arbeidet i NTFs hovedstyre.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.